Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Část 9 zákonného předpisu č. 22 z roku 2014 se týká platby soudních poplatků za dokumenty, které jsou specifické pro řízení o drobných nárocích. Část 2 zákonného předpisu č. 22 z roku 2014 se týká platby soudních poplatků v občanském řízení u okresního soudu a že jsou běžné v obou oblastech.

Stránka Soudní služby online nedávno zavedla internetovou službu, která vám po vytvoření účtu umožňuje vytvořit, zkontrolovat, zaplatit a postoupit nároky včetně dobrých nároků. Systém je přístupný všem jednotlivcům a advokátním kancelářím.

Které poplatky je třeba uhradit?

Platba poplatků je vyžadována v souvislosti s návrhy na zahájení řízení o drobných nárocích při předložení těchto dokumentů u soudu pro drobné nároky:

  1. při podání původního návrhu na zahájení řízení.
  2. při podání oznámení o sporu s protinávrhem.
  3. *** při podání oznámení o návrhu na zrušení rozsudku.
  4. *** při podání oznámení o odvolání k obvodnímu soudu.
  5. *** při vydání předvolání v podobě subpoena ad testificandum nebo subpoena duces tecum.

*** Tyto dokumenty nejsou uvedeny v části 9 zákonného předpisu č. 22 z roku 2014, nýbrž jsou uvedeny v části 2 tohoto předpisu.

V jaké výši?

Položka

1)

Poplatek

2)

Dokument, která má být opatřen razítkem

3)

Při podání návrhu na zahájení řízení u soudu pro drobné nároky

25,00 EUR

Návrh na zahájení řízení nebo karta pro soudní poplatky

Při podání oznámení o sporu s protinávrhem u soudu pro drobné nároky

25,00 EUR

Oznámení nebo karta pro soudní poplatky

Při podání oznámení o návrhu na zrušení rozsudku

15,00 EUR

Oznámení nebo karta pro soudní poplatky

Při podání oznámení o odvolání k obvodnímu soudu

25,00 EUR

Oznámení nebo karta pro soudní poplatky

Při vydání předvolání v podobě subpoena ad testificandum nebo subpoena duces tecum.

15,00 EUR

Originál předvolání

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není soudní poplatek uhrazen při podání návrhu na zahájení řízení, dokument je vrácen navrhovateli a je vyžadována platba.

Pokud není soudní poplatek uhrazen při podání oznámení o sporu s protinávrhem, dokument se posuzuje s cílem zjistit, zda je protinávrh odpůrce oprávněný. Pokud JE protinávrh oprávněný, dokument je vrácen odpůrci a je vyžadována platba. Pokud protinávrh NENÍ oprávněný, dokument je vrácen odpůrci s vysvětlením, proč se nejedná o oprávněný protinávrh. Odpůrci je k dispozici nový formulář pro oznámení o sporu, který musí vyplnit a vrátit soudu pro drobné nároky.

Pokud není ve stanovené lhůtě uhrazen soudní poplatek při podání oznámení o návrhu na zrušení rozsudku, v den podání návrhu bude o této skutečnosti informován předsedající soudce. Může být vydán rozsudek určený nejvyššímu úředníkovi v hrabství (sheriff), aby vykonal původní vydaný rozsudek, který je v prodlení. .

Pokud není uhrazen soudní poplatek při podání oznámení o odvolání k obvodnímu soudu, spis nebude obvodnímu soudu postoupen. Může být vydán rozsudek určený nejvyššímu úředníkovi v hrabství (sheriff), aby vykonal původní rozsudek vydaný u soudu.

Pokud není uhrazen soudní poplatek při vydání předvolání v podobě subpoena ad testificandum nebo subpoena duces tecum, předvolání bude neplatné.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky lze uhradit v kterékoli podatelně okresního soudu těmito způsoby:

V hotovosti nebo šekem / poštovní poukázkou / bankovní směnkou ve prospěch hlavního úředníka

Poplatky lze také uhradit zasláním šeku / poštovní poukázky / bankovní směnky ve prospěch hlavního úředníka do kanceláře příslušného okresního soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud poplatky hradíte na podatelně okresního soudu, uchovejte si doklad o platbě vydaný soudním úředníkem a předložte dokumenty opatřené razítkem soudu pro drobné nároky.

Pokud platbu zasíláte prostřednictvím šeku, poštovní poukázky, bankovní směnky ve prospěch hlavního úředníka, uchovejte si fotokopii o způsobu platby a originál potvrzení o zaslání. To bude nezbytné jako důkaz, bude-li soud vyžadovat doklad o platbě.

Když kancelář soudu pro drobné nároky obdrží platbu za jakýkoli dokument, kancelář tento dokument opatří razítkem a ponechá si potvrzení o zaplaceném poplatku ve spisu.

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.