Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla upravující náklady řízení jsou stanovena v konsolidovaném zákoně o soudních nákladech (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), který je součástí prezidentského nařízení č. 115 ze dne 30. května 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Které poplatky je třeba uhradit?

V občanskoprávních žalobách hradí každá strana náklady na své vlastní dokumenty a na dokumenty potřebné pro danou žalobu, pokud zákon nebo soud vyžaduje, aby je daná strana uhradila (článek 8 konsolidovaného zákona o soudních nákladech, prezidentské nařízení č. 115/2002).

Poplatky za občanskoprávní žaloby jsou následující:

  • standardní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení
  • správní poplatky
  • poplatky za kopie

V jaké výši?

Částky k úhradě jsou stanoveny v prezidentském nařízení č. 115/2002, konkrétně v jeho článku 13 (standardní poplatek) a článku 30 (zálohová platba správních nákladů na žádost soudu).

Poplatky za vystavení kopií se řídí článkem 267 a násl. prezidentského nařízení č. 115/2002 a jsou uvedeny v tabulkách 6, 7 a 8, které tvoří přílohu uvedeného nařízení.

U částek do 1 033 EUR se podle článku 46 zákona č. 374/1991 o zřízení Úřadu smírčího soudce (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Itálii mají smírčí soudci právnickou kvalifikaci] hradí pouze standardní poplatek za dokumenty a za rozhodnutí.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě neuhrazení poplatku doručí soud nebo společnost pro vymáhání pohledávek (byla uzavřena dohoda se společností Equitalia Giustizia SpA) výzvu k zaplacení s pokyny, jak provést úhradu standardního poplatku (článek 248 prezidentského nařízení č. 115/2002).

V případě neuhrazení poplatků za kopie a částky stanovené v článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002 může soud odmítnout přijetí dokumentu (článek 285 prezidentského nařízení č. 115/2002).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pokud se platba provádí v Itálii, je třeba použít poštovní účet, formulář F23 nebo kolky zakoupené u autorizovaných prodejců tabáku a maloobchodníků.

Platby ze zahraničí by měly být prováděny bankovním převodem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení úhrady musí být předložen příslušný doklad, který soudu poslouží jako důkaz o úhradě.

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.