Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle Odkaz se otevře v novém okně oddílu 33 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) náklady soudního řízení (tiesāšanās izdevumi) zahrnují:

1) státní poplatek (valsts nodeva);

2) registrační poplatek (kancelejas nodeva);

3) nezbytně vynaložené náklady za účelem projednání věci.

Státní poplatek je třeba uhradit za každý návrh předložený soudu – původní žalobu, vzájemnou žalobu, návrh podaný třetí stranou se samostatnou žalobou v souvislosti s předmětem sporu v již zahájeném řízení, návrh ve zvláštním řízení nebo jiný návrh podle Odkaz se otevře v novém okněoddílu 34 občanského soudního řádu.

Registrační poplatek se hradí:

 1. za vydání opisu dokumentu ve spisu, jakož i za opětovné vydání soudního rozsudku nebo rozhodnutí, 7,11 EUR;
 2. za vydání osvědčení, 2,85 EUR;
 3. za vydání duplikátu nařízení o výkonu rozhodnutí, 14,23 EUR;
 4. pro vyznačení nabytí právní moci rozsudku, má-li být rozsudek předložen zahraničním orgánům, 4,27 EUR;
 5. za pozvání svědků, 4,27 EUR na osobu.
Výdaje spojené s projednáním věci:
 1. částky splatné svědkům a znalcům;
 2. výdaje spojené s výslechem svědků nebo obhlídkami na místě;
 3. výdaje vynaložené na zjištění pobytu žalovaného;
 4. výdaje spojené s výkonem soudního rozsudku;
 5. výdaje spojené s doručením, vydáváním a překladem soudních oznámení a jiných soudních písemností;
 6. náklady na zveřejnění oznámení v novinách;
 7. náklady spojené se zástavami nebo zajištěním.

Státní poplatek nelze uhradit elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Státní poplatek je třeba uhradit za drobný nárok předložený soudu.

Poplatek soudní kanceláře je třeba uhradit za vystavení opisu dokumentu ve spisu, jakož i za opětovné vydání soudního rozsudku nebo rozhodnutí; za vydání osvědčení; za vydání duplikátu nařízení o výkonu rozhodnutí; pro potvrzení vstupu soudního rozsudku v platnost, má-li být rozsudek předložen zahraničním orgánům; za pozvání svědků.

Výdaje spojené s projednáním věci se hradí za částky splatné svědkům a znalcům; výdaje spojené s výslechem svědků nebo oblídkami na místě; výdaje vynaložené na zjištění pobytu žalovaného; výdaje spojené s výkonem soudního rozsudku; výdaje spojené s doručením, vydáváním a překladem soudních oznámení a jiných soudních písemností; náklady na zveřejnění oznámení v novinách; náklady spojené se zástavami nebo zajištěním.

V jaké výši?

Při podání návrhu je nutno uhradit státní poplatek ve výši 15 % hodnoty nároku, nejméně však 71,41 EUR. Za nároky na výživné dítěte nebo rodičů se státní poplatek nehradí.

Soud nařídí neúspěšné straně sporu, aby úspěšné straně sporu nahradila veškeré náklady řízení. Je-li žalobě vyhověno pouze zčásti, žalovanému bude nařízeno, aby žalobci uhradil náklady řízení odpovídající poměru uznaných nároků, a žalobce bude muset uhradit náklady řízení žalovaného odpovídající poměru nároků, které byly zamítnuty. Není možné získat náhradu státního poplatku uhrazeného za vedlejší námitku (blakus sudzība) proti rozhodnutí soudu nebo v případě opětovného zahájení soudního řízení po vynesení rozsudku pro zmeškání.

Jestliže žalobce vezme žalobu zpět, musí uhradit náklady řízení vzniklé žalovanému. V takovém případě žalovaný nehradí náklady řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce žalobu vezme zpět, protože žalovaný tyto nároky po podání žaloby dobrovolně uspokojil, soud na žádost žalobce nařídí žalovanému, aby žalobci nahradil náklady řízení.

Pokud se soud rozhodne, že se žalobou nebude zabývat, může na žádost žalovaného nařídit žalobci, aby žalovanému nahradil náklady řízení.

Je-li žalobce od soudních nákladů osvobozen, bude žalovanému nařízeno, aby nahradil žalobcovy náklady řízení státu v poměru k části žaloby, které bylo vyhověno.

Registrační poplatek se hradí:

 1. za vydání opisu dokumentu ve spisu, jakož i za opětovné vydání soudního rozsudku nebo rozhodnutí, 7,11 EUR;
 2. za vydání osvědčení, 2,85 EUR;
 3. za vydání duplikátu nařízení o výkonu rozhodnutí, 14,23 EUR;
 4. pro potvrzení nabytí právní moci soudního rozsudku v platnost, má-li být rozsudek předložen zahraničním orgánům, 4,27 EUR;
 5. za pozvání svědků, 4,27 EUR na osobu.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud k návrhu nejsou přiloženy doklady potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení v souladu s daným postupem a ve výši stanovené zákonem, nebude soud podle Odkaz se otevře v novém okněoddílu 133 občanského soudního řádu podanou žalobu projednávat a stanoví lhůtu, v níž bude žalobce moci tyto nedostatky napravit.

Pokud žalobce tyto nedostatky ve stanovené lhůtě napraví, má se za to, že návrh byl podán v den, kdy byl poprvé předložen soudu.

Pokud žalobce nedostatky ve stanovené lhůtě nenapraví, má se za to, že návrh nebyl nikdy podán, a vrátí se žalobci.

Vrácení návrhu žalobci nebrání žalobci v tom, aby jej předložil soudu znovu v souladu s běžnými postupy stanovenými zákonem.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatek a registrační poplatek lze uhradit na účet státní pokladny (Valsts kase). Výdaje spojené s projednáním věci lze uhradit na účet soudní kanceláře (Tiesu administrācija).

Poplatek za soudní úkony (státní poplatek) (Odkaz se otevře v novém okněoddíl 34 občanského soudního řádu, s výjimkou odstavce 6):

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Je-li státní poplatek hrazen jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob – název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení nařízení o výkonu rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu (Odkaz se otevře v novém okněoddíl 34 občanského soudního řádu, odstavec 6) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Je-li státní poplatek hrazen jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob – název a registrační číslo.

Registrační poplatek (Odkaz se otevře v novém okněoddíl 38 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Poplatek soudní kanceláře u soudního orgánu:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Je-li úhrada poplatku soudní kanceláře prováděna jménem jiné osoby, je třeba poskytnout informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob – název a registrační číslo.

Výdaje spojené s přezkumem případu (Odkaz se otevře v novém okněoddíl 39 občanského soudního řádu);

Okresní (městské) soudy a krajské soudy:

Příjemce: Tiesu administrācija

Registrační číslo: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Je-li úhrada výdajů spojených s projednáním věci prováděna jménem jiné osoby, je třeba poskytnout informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Při podání návrhu k soudu je nutno přiložit písemnosti potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení podle daného řízení a ve výši stanovené zákonem.

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.