Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Úvod

Podle článku 33 občanského soudního řádu (Civilprocesa likumsnáklady na právní zastoupení (tiesāšanās izdevumi) zahrnují:

 1. soudní poplatky;
 2. zálohy a
 3. výdaje spojené s vedením řízení.

Jaké poplatky se uplatňují?

Soudní poplatky zahrnují:

1) státní poplatek (valsts nodeva):

státní poplatek je třeba uhradit za každý návrh předložený soudu – původní žalobu, vzájemnou žalobu, návrh podaný třetí stranou se samostatnou žalobou v souvislosti s předmětem sporu v již zahájeném řízení, návrh ve zvláštním řízení nebo jiný návrh podle článku 34 občanského soudního řádu.

2) náklady spojené s přezkoumáním případu, konkrétně:

 1. částky splatné svědkům a znalcům;
 2. výdaje spojené s výslechem svědků nebo prováděním kontrol na místě;
 3. výdaje vynaložené na zjištění pobytu žalovaného nebo svědka;
 4. výdaje spojené s výkonem soudního rozsudku;
 5. výdaje spojené s vypracováním, doručováním, vydáváním a překladem soudních předvolání a dalších souvisejících soudních písemností a s vrácením písemných důkazů;
 6. výdaje spojené s vypracováním a vydáváním právních oznámení;
 7. výdaje spojené se zajištěním pohledávky nebo předběžných záruk;

3) náklady spojené s řízením, tj.

 1. odměny advokátovi;
 2. náklady spojené s dostavením se k soudu;
 3. náklady spojené se shromažďováním důkazů;
 4. náklady související se státem financovanou právní pomocí;
 5. náklady na pomoc tlumočníka při soudním jednání.

V jaké výši?

Článek 34 občanského soudního řádu stanoví výši státních poplatků podle nároků, které se posuzují jako peněžní platba: v případě návrhů ve věcech rozvodu; v případě návrhů ve zvláštních formách řízení; v případě jiných návrhů, které nemají finanční povahu nebo u nichž se nevyžaduje posouzení; u návrhů na prohlášení rozhodčí dohody za neplatnou; v případě žádostí týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících, ochrany databází (sui generis), ochranných známek, certifikačních ochranných známek a zeměpisných označení, patentů, průmyslových vzorů, odrůd rostlin, porušení a ochrany polovodičové topografie, žádostí o ochranu obchodních tajemství proti jejich neoprávněnému získání, použití a zpřístupnění, a u nichž je spor projednáván odvolacím senátem pro průmyslové vlastnictví; u návrhů ve věcech o prohlášení neplatnosti rozhodnutí valné hromady účastníků (akcionářů) kapitálové společnosti; v případě návrhů předběžná opatření; v případě návrhů na vydání evropského příkazu k obstavení účtů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech; u návrhů na důkazní řízení, pokud byly podány před zahájením soudního řízení; u návrhů na vydání evropského platebního rozkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu; u návrhů na výkon povinností vyplývajících ze soudního oznámení; v případě návrhů na nesporné vymáhání povinností; u návrhů na vydání nařízení výkonu rozhodnutí za účelem uznání a výkonu nálezu Stálého rozhodčího soudu nebo zahraničního rozhodčího soudu; u návrhů na obnovení řízení a znovuotevření řízení po vydání rozsudku pro zmeškání; u návrhů na zahájení řízení o rozdělení majetku manželů ve společném vlastnictví; v případě stížností v řízeních o právní ochraně, stížností v insolvenčním řízení v důsledku rozhodnutí schůze věřitelů, stížností na rozhodnutí Insolvenční kontrolní služby (Maksātnespējas kontroles dienests), jakož i v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení; u žádostí o konsolidaci nemovitého majetku jménem kupujícího; v případě návrhů na převod procesních práv účastníků řízení, pokud jsou tyto návrhy předloženy soudu poté, co vstoupilo v platnost konečné rozhodnutí ve věci; v případě žádostí o zrušení zproštění od dluhových závazků fyzických osob; v případě návrhů na vydání duplikátu nařízení výkonu rozhodnutí.

Kabinet ministrů stanoví částku, která má být vyplacena svědkům a znalcům, jakož i výši výdajů a způsob jejich výpočtu za účelem výslechu svědků nebo provádění kontrol na místě, vysledování obžalovaných nebo svědků, přípravy, doručování, vydávání a překladu předvolání a dalších souvisejících soudních dokumentů, vracení písemných důkazů, vypracovávání a zveřejňování právních oznámení a zajištění nároku nebo předběžných záruk.

Výše jistoty, která má být složena, je stanovena v článku 431 občanského soudního řádu.

Rozsah, v jakém lze výdaje související s věcí uhradit, je stanoven v článku 44 občanského soudního řádu.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud k návrhu nejsou přiloženy doklady potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení v souladu s daným postupem a ve výši stanovené zákonem, nebude soud podle článku 133 občanského soudního řádu podanou žalobu projednávat a stanoví lhůtu, v níž bude žalobce moci tyto nedostatky napravit.

Pokud žalobce tyto nedostatky ve stanovené lhůtě napraví, má se za to, že návrh byl podán v den, kdy byl poprvé předložen soudu.

Pokud žalobce nedostatky ve stanovené lhůtě nenapraví, má se za to, že návrh nebyl nikdy podán, a vrátí se žalobci.

Vrácení návrhu žalobci nebrání žalobci v tom, aby jej předložil soudu znovu v souladu s běžnými postupy stanovenými v občanském soudním řádu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatek lze zaplatit na účet státní pokladny (Valsts kase).

Výdaje spojené s projednáním věci lze uhradit na účet soudní správy (Tiesu administrācija).

Státní poplatky a soudní účty

Státní soudní poplatek (článek 34 občanského soudního řádu, s výjimkou odstavce 6 (za předložení nařízení výkonu rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu)):

Příjemce: Státní pokladna

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: Údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Je-li státní poplatek hrazen jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob – název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení nařízení výkonu rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu (čl. 34 odst. 6 občanského soudního řádu):

před předložením exekučních titulů k výkonu požádejte správce inkasa prostřednictvím oddílu „Ostatní služby“ na internetové stránce elektronických dražeb, aby vygeneroval fakturu za státní poplatek za předložení exekučních titulů a zaplatil ji.

Účel platby: uveďte číslo faktury a číslo exekučního titulu.

Výdaje spojené s přezkumem případu okresním (městským) soudem nebo krajským soudem (článek 39 občanského soudního řádu); výdaje spojené s vymáháním povinností vyplývajících ze soudního oznámení (čl. 406.3 občanského soudního řádu):

Příjemce: Soudní správa

Registrační číslo: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21490“, uveďte rovněž údaje identifikující osobu nebo případ: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Je-li úhrada výdajů spojených s přezkoumáním případu prováděna jménem jiné osoby, je třeba poskytnout informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob – název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Při podání návrhu k soudu je nutno přiložit písemnosti potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení podle daného řízení a ve výši stanovené zákonem.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.