Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

S ohledem na evropské řízení o drobných nárocích je vybírán soudní poplatek ve výši stanovené v čl. 80 odst. 1 bodu 1 litevského občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas).

Podle usnesení č. 1240 vlády Litevské republiky ze dne 27. října 2011, kterým se schvalují pravidla pro výpočet, úhradu, započtení a vrácení soudních poplatků, lze tento poplatek uhradit rovněž elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se hradí ve výši stanovené v dalším odstavci.

V jaké výši?

Podle výše nároku 3%, nejméně však 50 LTL. Jsou-li procesní písemnosti a jejich přílohy předloženy soudu pouze elektronicky, účtuje se částka odpovídající 75% poplatku vztahujícího se na příslušnou procesní písemnost, nejméně však 10 LTL.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

K návrhu je nutno připojit písemnosti a jiné důkazy, které jsou základem nároků žadatele, jakož i doklad o uhrazení soudního poplatku.

Jestliže soudní poplatek uhrazen nebyl, vydá soud příkaz, v němž je stanovena přiměřená lhůta pro splnění této povinnosti, která nesmí být kratší než sedm dní. Příkaz je doručen nejpozději následující pracovní den po jeho vydání.

Pokud účastník řízení předkládající procesní písemnost dodržel pokyny soudu ve stanovené lhůtě, má se za to, že procesní písemnost byla podána ke dni, k němuž byla soudu předložena původně. V opačném případě se má za to, že procesní písemnost předložena nebyla, a nejpozději do pěti pracovních dnů od uplynutí lhůty pro splnění povinnosti vydá soudce příkaz k vrácení procesní písemnosti spolu s veškerými připojenými dokumenty osobě, která ji podala.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatek se hradí na příjmový rozpočtový účet Státní daňové inspekce v rámci ministerstva financí, a to způsobem, který si dotyčná osoba zvolí (elektronické bankovnictví, platba v hotovosti, bankovní převod atd.).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Doklad o uhrazení soudního poplatku poplatku představuje příkaz k úhradě či jiný doklad potvrzující platbu, který musí obsahovat tyto údaje:

  1. jméno, příjmení a osobní identifikační číslo plátce (u právnických osob: název a identifikační číslo organizace);
  2. jméno, příjmení a osobní identifikační číslo druhé strany (žalovaného, dlužníka atd.) (u právnických osob: název a identifikační číslo organizace);
  3. datum platby;
  4. kód platby;
  5. uhrazená částka;
  6. účel platby (údaj „soudní poplatek“ a název soudu, u něhož je řízení zahájeno).

Pokud soudní poplatek uhradí zástupce účastníka řízení (advokát, jeho asistent nebo jiná osoba zastupující zájmy dotyčné strany), měl by příkaz k úhradě či jiný doklad potvrzující platbu kromě výše zmíněných údajů uvádět jméno, příjmení a osobní číslo (u právnických osob: název a identifikační číslo organizace) zastupované strany.

Je-li soudní poplatek uhrazen elektronickými prostředky, doklad k potvrzení platby se nevyžaduje.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.