Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Které poplatky je třeba uhradit?

Ze skutečnosti, že se spor předloží občanskému soudci (jinak také „předložení věci občanskému soudu“) neplynou žádné jiné fixní náklady, než jsou náklady na úkony soudního vykonavatele a odměny advokáta. Na úrovni občanských soudů v zásadě nevznikají žádné náklady. Po vynesení rozsudku mohou vzniknout další náklady spojené s výkonem rozhodnutí, případně na základě žádosti strany, která měla ve věci úspěch.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.