Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Žaloby podle evropského řízení o drobných nárocích (nařízení (ES) č. 861/2007, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2009), se předkládají soudu, který je příslušný podle obvyklých pravidel pro určování příslušnosti ratione loci prostřednictvím formuláře A. Cílem evropského řízení o drobných nárocích je zjednodušit a urychlit přeshraniční nároky až do výše 5 000 EUR. Toto nařízení platí pro všechny členské státy EU s výjimkou Dánska.

Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa k řízení upravenému právními předpisy členských států. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je uznáváno a je vykonatelné v jiném členském státě, aniž je nutné prohlášení vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Byly vypracovány vzorové formuláře pro řízení o drobných nárocích ve všech jazycích EU. Pro zahájení řízení je nutno vyplnit formulář A. K tomuto formuláři by měly být přiloženy veškeré příslušné dokumenty, jako jsou například potvrzení a faktury.

Jediným důvodem, proč lze výkon v jiném členském státě odmítnout, je případ, kdy je to neslučitelné s jiným rozhodnutím vydaným v jiném členském státě pro stejné strany. Výkon rozhodnutí se provádí v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, ve kterém je rozhodnutí vykonáváno.

Které poplatky je třeba uhradit?

Výše soudních poplatků závisí na výši nároku nebo návrhu. Viz také: V jaké výši?

V jaké výši?

Příslušné poplatky za rok 2019 jsou rozděleny takto:

Povaha nebo výše nároku nebo návrhu

Soudní poplatky pro jiné než fyzické osoby

Soudní poplatky pro fyzické osoby

Soudní poplatky pro osoby s nedostatkem prostředků

Případy týkající se nároku nebo návrhu

— v neurčité výši, nebo

— ve výši nepřesahující

500 EUR

121 €

81 €

81 €

Případy vztahující se k nároku nebo návrhu týkajícímu se částky vyšší než:

500 EUR a nepřesahující 12 500 EUR

486 €

231 €

81 €

Pro více informací viz: Nizozemský soudní systém Nizozemská Rada pro právní pomoc (Raad voor rechtsbijstand).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soudní poplatky musí být uhrazeny předem. Pokud platba nebude provedena do 1 měsíce, bude případ zamítnut a neprojedná se.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Zaslanou fakturu lze uhradit převodem (elektronickým nebo jiným).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení úhrady je žalovaný vyrozuměn a je požádán o vyplnění a vrácení odpovědního formuláře.

Související odkazy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

Formulář A

Nizozemský soudní systém

Nizozemská Rada pro právní pomoc

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.