Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinašpanělštinaněmčinaestonštinaangličtinafrancouzštinaitalštinalotyštinamaltštinaportugalštinafinština
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky v občanskoprávním řízení upravuje zákon o soudních nákladech v občanskoprávních věcech ze dne 28. července 2005 (konsolidované znění: sbírka zákonů z roku 2014, položka 1025). Poplatek je zpravidla splatný u jakékoli podané žaloby, včetně žaloby podané v rámci řízení, které upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích .

Zákon o soudních nákladech v občanskoprávních věcech umožňuje podat žádost o osvobození od těchto nákladů (Hlava IV – Osvobození od nákladů soudního řízení).

Které poplatky je třeba uhradit?

Pro řízení o drobných nárocích platí pevně stanovený poplatek.

V jaké výši?

Za žaloby podané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je účtován pevně stanovený poplatek ve výši 100 PLN (článek 27b zákona o soudních nákladech v občanskoprávních věcech). Stejný poplatek se účtuje za odvolání (článek 18 ve spojení s článkem 27b zákona).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle čl. 1262 §1 zákona ze dne 17. listopadu 1964 – Občanský soudní řád (Sbírka zákonů č. 43, položka 269 ve znění pozdějších předpisů) se soud nebude zabývat procesními dokumenty, dokud nebude splatný poplatek uhrazen. Jinými slovy poplatek musí být uhrazen při podání procesního dokumentu (žaloby) u příslušného soudu, nebo musí být podána žádost o osvobození od soudních nákladů.

Procesní následky neuhrazení poplatku za procesní dokument jsou mimo jiné stanoveny v článcích 1301302 občanského soudního řádu.

Podle článku 130 občanského soudního řádu pokud procesní dokument (včetně žaloby) nelze zpracovat v důsledku neuhrazení poplatku, předseda senátu vyzve účastníka, aby tuto platbu provedl do jednoho týdne, v opačném případě je procesní dokument vrácen. Pokud procesní dokument podala osoba žijící v zahraničí, která v Polsku nemá jmenovaného zástupce, předseda senátu určí lhůtu pro platbu poplatku, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Není-li procesní poplatek uhrazen v uvedené lhůtě, procesní dokument je účastníkovi vrácen. Je-li poplatek uhrazen v uvedené lhůtě, má procesní dokument právní účinky ode dne podání.

Podle článku 1302 občanského soudního řádu procesní dokument, který podal právník nebo patentový zástupce, aniž by provedl platbu, je vrácen bez výzvy k provedení platby, je-li poplatek pevně stanovený, nebo je úměrný výši sporu uvedené účastníkem. Je-li však poplatek za procesní dokument uhrazen do jednoho týdne od doručení rozhodnutí vrátit dokument, má dokument právní účinky ode dne podání.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Způsoby platby soudních poplatků v občanskoprávních věcech určuje nařízení ministra spravedlnosti ze dne 31. ledna 2006, kterým se stanoví způsoby platby soudních poplatků v občanskoprávních věcech (sbírka zákonů č. 27, položka 199), kterým se provádí výše uvedený zákon o soudních nákladech v občanskoprávních věcech.

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech lze uhradit bezhotovostně na běžný účet příslušného soudu (údaje o účtu lze získat přímo od soudu nebo na jeho webových stránkách nebo na webových stránkách ministerstva spravedlnosti), přímo na pokladně soudu nebo ve formě kolků pro soudní poplatky, které lze zakoupit na pokladně soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po uhrazení poplatku a předložení všech chybějících dokumentů přistoupí soud k projednání věci na uzavřeném zasedání. Soud může naplánovat slyšení pouze v případech uvedených v nařízení č. 861/2007.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.