Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Úvod

Portugalské právní předpisy o soudních poplatcích (nařízení o procesních nákladech (Regulamento das Custas Processuais) neobsahují zvláštní ustanovení o nárocích ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Proto se použijí obecná pravidla nařízení o procesních nákladech, která zohledňují hodnotu a složitost případu.

Jaké poplatky se uplatňují?

  • U nároků, jejichž hodnota nepřesahuje 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 zúčtovací jednotka).
  • U nároků, jejichž hodnota je vyšší než 2 000,00 EUR, ale nepřesahuje 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 zúčtovací jednotky).

Pokud se věc vyznačuje zvláštní složitostí, může soudce stanovit náhradu nákladů takto:

  • U nároků, jejichž hodnota nepřesahuje 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 zúčtovací jednotky).
  • U nároků, jejichž hodnota je vyšší než 2 000,00 EUR, ale nepřesahuje 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 zúčtovací jednotky).

(Čl. 6 odst. 1 a 5 nařízení o procesních nákladech, schválené legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, ve znění pozdějších změn.)

Pokud žalovaný podal v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1896/2006 v rámci řízení o evropském platebním rozkazu odpor a řízení pokračuje, sníží se v případě navrhovatele výše poplatku v rámci uvedeného řízení o soudní poplatky účtované za evropské řízení o drobných nárocích.

Odečtená částka může činit 102 EUR (1 zúčtovací jednotka) nebo 153 EUR (1,5 zúčtovací jednotky). (Čl. 7 odst. 1 a 6 nařízení o procesních nákladech, schválené legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, ve znění pozdějších změn.)

Je-li podán protinávrh – v takovém případě se pro účely výpočtu poplatků hodnota obou návrhů sečte, což může vést k nárokům, jejichž hodnota je až 10 000,00 EUR – činí náklady u nároků, jejichž hodnota se pohybuje mezi 8 000,01 EUR a 10 000,00 EUR, 3 zúčtovací jednotky (306,00 EUR) nebo 4,5 zúčtovací jednotky (459,00 EUR) u zvláště složitých případů. Je třeba upozornit, že u nároků, jejichž hodnota se pohybuje mezi 5 000,01 EUR a 8 000,00 EUR, činí poplatky 2 zúčtovací jednotky (204,00 EUR) nebo 3 zúčtovací jednotky (306,00 EUR) u zvláště složitých případů (článek 11 nařízení o nákladech řízení, schválené legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, ve znění pozdějších změn, ve spojení s čl. 145 odst. 5, čl. 530 odst. 2, čl. 299 odst. 1 e 2 a čl. 297. odst. 2 občanského soudního řádu).

V jaké výši?

Viz předchozí odpověď.

Co se stane, když nejsou soudní poplatky zaplaceny včas?

V souladu s článkem 642 občanského soudního řádu soudní kancelář dotčenou osobu vyzve, aby ve lhůtě deseti dnů uhradila nezaplacenou částku navýšenou o pokutu ve stejné výši odpovídající částce ne nižší než 1 zúčtovací jednotka a ne vyšší než 5 zúčtovacích jednotek. Pokud v desetidenní lhůtě není poskytnut doklad o zaplacení neuhrazeného soudního poplatku a pokuty, soud nařídí, aby byly návrh, žádost nebo odpověď dotčené strany zamítnuty.

Jak soudní poplatky uhradit?

Bankovním převodem.

Co udělat po uhrazení poplatků?

V souladu s článkem 22 ministerské vyhlášky (portaria) č. 419-A/2009 ze dne 17. dubna 2009 musí být předložen doklad o zaplacení nebo doložena platba spolu s příslušným podáním nebo žádostí, není-li v ministerské vyhlášce č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013 stanoveno jinak.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.