Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Evropské řízení o drobných nárocích upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. Července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

Systém soudních poplatků upravuje mimořádné nařízení č. 80/2013, které je v platnosti od 26. června 2013. Tento legislativní akt byl přijat po změně právního rámce pro vedení občanského soudního řízení přijetím občanského soudního řádu a zavedením nových institucí přijatých podle občanského zákoníku.

Soudní poplatky platí všechny fyzické a právnické osoby a platí se za služby poskytované soudy i ministerstvem spravedlnosti (Ministerul Justiției) a státním zastupitelstvím při Vrchním kasačním a trestním soudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

V Rumunsku lze soudní poplatky uhradit online; elektronický platební systém však dosud není funkční.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky jsou splatné jak u soudu prvního stupně, tak u odvolacích soudů, za podmínek stanovených zákonem.

V souvislosti se soudními poplatky mohou mít fyzické osoby na základě žádosti nárok na snížení, osvobození nebo platbu na splátky podle mimořádného nařízení vlády č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, schválené se změnami zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů. Právnickým osobám mohou být poskytnuty prostředky k úhradě soudních poplatků podle čl. 42 odst. 2 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013.

V jaké výši?

Podle stávajících právních předpisů soudní poplatek pro podání žalobního návrhu stanoví čl. 3 odst. 1 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 takto:

  1. do hodnoty 500 RON – 8%, nejméně však 20 RON;
  2. pro hodnoty mezi 501 a 5 000 RON – 40 RON + 7% u hodnoty převyšující 500 RON;
  3. pro hodnoty mezi 5 001 a 25 000 RON – 355 RON + 5% u hodnoty převyšující 5 000 RON.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V souladu s mimořádným nařízením vlády č. 80/2013 se soudní poplatek hradí předem. Pokud žalobce nesplní povinnost poplatek uhradit ve lhůtě stanovené zákonem nebo soudem, bude žalobní návrh zrušen jako neuhrazený nebo případně vyřízen v mezích zákonně zaplaceného poplatku. Kromě toho pokud byla žádost o prostředky k úhradě soudního poplatku zamítnuta a žalobce splatný poplatek neuhradil ve lhůtě stanovené soudem a do spisu nezahrnul žádný důkaz o platbě, soud žalobní návrh zruší jako neuhrazený.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky může dlužník uhradit v hotovosti, bankovním převodem nebo platbou online na samostatný účet příjmů z místního rozpočtu „soudní poplatky a další poplatky“ správního oddělení v místě, kde má fyzická osoba bydliště nebo místo pobytu, nebo v případě fyzických osob sídlo. Náklady na převod poplatku nese dlužník poplatku.

Pokud dlužník nemá v Rumunsku bydliště, místo pobytu nebo sídlo, poplatek se případně hradí na místní rozpočtový účet správního oddělení soudu, u kterého je podána žaloba nebo návrh na zahájení řízení.

Soudní poplatky se hradí v hotovosti na ředitelství pro daně a cla u správních oddělení, kde mají fyzické osoby bydliště nebo místo pobytu nebo právnická osoba sídlo.

Soudní poplatky se hradí bankovním převodem a online.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Potvrzení o zaplacení soudních poplatků, které se vydává pro platby v hotovosti nebo platební příkaz, se předkládá při podání návrhu na zahájení řízení.

Potvrzení o platbě, případně platební příkaz k uhrazení soudních poplatků nemá standardní formát a vydává jej správní oddělení, u nějž je platba provedena.

Je-li poplatek uhrazen až poté, co soud dlužníkovi o této skutečnosti zašle oznámení, musí žalobce do deseti dní od přijetí oznámení dodat do spisu doklad o uhrazení poplatku.

Doklad o uhrazení poplatku lze podat osobně u soudu nebo poštou a je nutné uvést číslo spisu (věci), za nějž byla platba provedena. Toto číslo je uvedeno v oznámení soudu dotčené straně.

Poslední aktualizace: 21/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.