V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ve Skotsku jsou soudní poplatky za evropské řízení o drobných nárocích upraveny následujícími předpisy:

  • Nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), skotský podzákonný předpis číslo 2018/481, ve znění pozdějších předpisů:
  • Pozměňující nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), skotský podzákonný předpis číslo 2018/194.

Dodatek 2, Část II, články 16 a 38 upravují evropské řízení o drobných nárocích od 1. dubna 2019.

Dodatek 3, Část II, články 16 a 38 upravují evropské řízení o drobných nárocích od 1. dubna 2020.

Elektronická platba poplatků není možná.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pro podání návrhu na zahájení evropského řízení o drobném nároku u soudu je nezbytné uhradit jeden poplatek, který pokrývá veškerá soudní řízení.

Náklady na doručení písemností poštou poplatek obsahuje, ale může být účtován dodatečný poplatek, pokud je vyžadováno doručování žalovanému soudním úředníkem.

Za zaslání odpovědi na žalobu ve formuláři C není žádný poplatek.

Zastoupení advokátem (solicitor) není obvykle nutné a poplatek nezahrnuje žádné poplatky za advokáta.

V jaké výši?

Za podání návrhu na zahájení evropského řízení o drobném nároku u soudu:

  • u peněžních částek ve výši 300 £ nebo 250 EUR nebo méně je nezbytné uhradit poplatek ve výši 19 £.
  • Ve všech ostatních případech evropských drobných nároků je poplatek 104 £.

Dodatečný poplatek za doručení písemností žalovanému soudním úředníkem je správním poplatkem ve výši 13 £, plus náklady na doručení soudním úředníkem.

Ve smyslu článku 8 nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského podzákonného předpisu číslo 2018/481, ve znění pozdějších předpisů, může mít účastník právo na osvobození od poplatku, například pokud má právo na určité státní příspěvky, nebo má právo na poskytnutí právní pomoci v občanskoprávních věcech.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soud návrh nepřijme a nemá povinnost činit jakékoli úkony, pokud není poplatek zaplacen, v souladu s odstavcem 3 nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského podzákonného předpisu číslo 2018/481, ve znění pozdějších předpisů.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky mohou být uhrazeny prostřednictvím:

  • šeků – splatné „Soudní službě Skotska“ (Scottish Courts and Tribunals Service)
  • debetní a kreditní karty – zkontrolujte, které typy karet jsou u příslušného soudu přijímány a zda lze platbu provést přes telefon
  • poštovní poukázky – splatné „Soudní službě Skotska“ (Scottish Courts and Tribunals Service)
  • v hotovosti – pokud platíte prostřednictvím pošty, nedoporučujeme provádět platby v hotovosti

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soud přijme podání písemností nezbytných k návrhu na formuláři A nařízení EU 861/2007 spolu s poplatkem. Písemnosti a poplatek by měly být u soudu podány nebo zaslány ve stejný okamžik. Soud následně vydá nebo zašle formulář B nebo formulář 1 nebo, jako další krok v řízení, doručí formulář A žalovanému. Není vyžadován doklad o zaplacení.

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.