Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky, které se hradí v evropském řízení o drobných nárocích, jsou uvedeny ve slovinském zákoně o soudních poplatcích (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Úřední věstník Republiky Slovinsko) č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 19/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 30/16 a 10/17 ZPP (zákon, kterým se mění zákon o sporném občanskoprávním řízení), dále jen jako ZST-1), což je obecný zákon o soudních poplatcích.

ZST-1 (článek 6) poskytuje právní základ pro platby soudních poplatků v hotovosti, elektronickými penězi a jinými platnými způsoby platby, což se rovněž vztahuje na platby poplatků v rámci evropského řízení o drobných nárocích. V praxi lze soudní poplatky uhradit elektronicky prostřednictvím webových platebních služeb jednotlivých bank.

Které poplatky je třeba uhradit?

V rámci evropského řízení o drobných nárocích se na celé řízení vztahuje jednorázový soudní poplatek. Osobou povinnou uhradit soudní poplatek je žalobce a platba musí být provedena v okamžiku podání návrhu na zahájení řízení u soudu.

V jaké výši?

Výše soudního poplatku v rámci evropského řízení o drobných nárocích, jenž musí žalobce při podání návrhu na zahájení řízení u soudu uhradit, záleží na hodnotě nároku:

 • je-li hodnota nároku do 300 EUR, poplatek činí 54 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 301–600 EUR, poplatek činí 78 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 601–900 EUR, poplatek činí 102 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 901–1 200 EUR, poplatek činí 126 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 1 201–1 500 EUR, poplatek činí 150 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 1 501–2 000 EUR, poplatek činí 165 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 2 001–2 500 EUR, poplatek činí 180 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 2 501–3 000 EUR, poplatek činí 195 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 3 001–3 500 EUR, poplatek činí 210 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 3 501–4 000 EUR, poplatek činí 225 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 4 001–4 500 EUR, poplatek činí 240 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 4 501–5 000 EUR, poplatek činí 255 EUR.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Neuhradí-li žalobce soudní poplatek včas, soud přesto řízení zahájí a soudní poplatek je poté v případě potřeby vymáhán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

ZST-1 (článek 6) poskytuje právní základ pro platby soudních poplatků v hotovosti, elektronickými penězi a jinými platnými způsoby platby, což se rovněž vztahuje na platby poplatků v rámci evropského řízení o drobných nárocích.

V praxi lze soudní poplatky uhradit elektronicky prostřednictvím webových platebních služeb jednotlivých bank, nebo je lze uhradit přímo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo na pokladně soudu (v hotovosti nebo terminálu POS).

Každá banka má pro elektronické platby vlastní webovou platební službu.

Povinná osoba může soudní poplatek uhradit předem, tj. po podání návrhu na zahájení řízení u soudu, nebo může podat návrh u soudu a počkat, až jí soud zašle oznámení o platbě v příslušné výši a všechny ostatní údaje potřebné k provedení platby.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Je-li poplatek uhrazen s uvedením příslušného referenčního čísla (které soud sdělil povinné osobě v oznámení o platbě), povinná osoba nemusí soudu poskytnout potvrzení o platbě. V těchto případech je soud informován o platbě prostřednictvím zvláštního systému elektronického bankovnictví (UJPnet), kde je pro identifikaci jednotlivých plateb rozhodující správné referenční číslo.

Je-li však soudní poplatek uhrazen bez uvedení příslušného referenčního čísla, musí povinná osoba soudu předložit doklad o zaplacení. Neexistují žádné speciální formální podmínky týkající se platnosti tohoto dokladu. Soud v případě potřeby na základě tohoto dokladu ověří úhradu soudního poplatku na platformě UJPnet (zejména pokud soudní poplatek není uhrazen na pokladně soudu).

Poslední aktualizace: 06/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.