Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

„Poplatek za podání návrhu se vybírá při zahájení některého z následujících řízení v následující výši.

Kategorie A …………………………………900 SEK (1) /…/ občanskoprávní žaloby podle nařízení (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích“ (příloha nařízení (1987: 452) o poplatcích u obecných soudů).

Poplatek za podání návrhu se hradí soudu, u kterého se žaloba podává. V současné době není možné hradit tento poplatek elektronicky prostřednictvím webové stránky.

(1) Tato částka se uplatňuje ode dne 1. července 2014.

Které poplatky je třeba uhradit?

U řízení o drobných nárocích se hradí pouze jeden poplatek za podání návrhu, a to v okamžiku podání návrhu soudu. Za řízení nebo za procesní opatření se nevybírají žádné další poplatky.

V jaké výši?

Poplatek za podání návrhu, který od 1. července 2014 činí 900 SEK, představuje celkovou částku za dané řízení.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud neuhradíte poplatek za podání návrhu poté, co jste byli požádáni o dokončení návrhu provedením platby, bude případ odmítnut a soud se vaší žalobou nebude zabývat. Po odmítnutí je možné podat novou žalobu ve stejné věci.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatek za podání návrhu lze uhradit prostřednictvím elektronické platební služby.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení platby již není třeba podnikat žádné další kroky a zpravidla není nutno ani předkládat doklad o platbě. Soud přiřadí provedené platby k žalobám, které mu byly předloženy. Chcete-li usnadnit přiřazení své žaloby k příslušné platbě, uveďte při provádění platby své celé jméno a celé jméno protistrany. Potvrzení o platbě si vždy uschovejte, protože jej lze v případě potřeby využít k dohledání platby.

Poslední aktualizace: 05/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.