Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Østrig

Her kan du læse om de østrigske retsafgifter.

Indholdet er leveret af
Østrig

Indledning:

I forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure benævnes det indledende processkrift i sagen en anmodningsformular - i østrigsk ret en stævning (Klage). I den østrigske lovgivning om retsafgifter er der ikke særlige bestemmelser om afgifter, der skal betales ved indgivelse af en sådan formular, idet det er de almindelige nationale bestemmelser om indgivelse af stævninger, der finder anvendelse. For anmodningsformularen og den efterfølgende procedure i første instans er det afgiftsklasse 1 (TP 1) i retsafgiftsloven (Gerichtsgebührengesetz - GGG), der finder anvendelse, idet den gælder for alle civile sager i Østrig.

Hvilke afgifter skal betales?

I sager, der vedrører krav i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure i første instans, finder (ifølge bemærkning 1 til afgiftsklasse 1 i GGG) afgiftsklasse 1 i retsafgiftsloven anvendelse. Denne faste afgift skal betales, uanset om sagen føres til ende. Beløbet kan kun nedsættes

  • i tilfælde af øjeblikkelig tilbagetrækning eller afvisning af kravet før forkyndelse for modparten (med en fjerdedel, jf. bemærkning 3 til TP 1 i GGG), eller
  • hvis sagen hæves efter forkyndelsen for modparten før eller under det første retsmøde (halvdelen, jf. bemærkning 4 til TP 1 i GGG), eller
  • hvis sagen forliges ved begyndelsen på det første retsmøde som følge af mægling i begyndelsen af det andet retsmøde eller som følge af mægling, der er indledt senest under dette retsmøde, og dette forlig får retskraft ( halvdelen, jf. bemærkning 4 til TP 1 i GGG).

I den østrigske retsorden skal der som udgangspunkt kun betales afgift ved indgivelsen af det indledende processkrift (i dette tilfælde kravet i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure) i civile sager i første instans. Der skal ikke betales retsafgifter for sagens videre behandling i første instans.

Det fremgår af §2 Z.1 litra a) i GGG, at forpligtelsen til at betale retsafgift stiftes ved indgivelse (Einlangen) af kravet til retten inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure (og i tilfælde af en efterfølgende forøgelse af kravet, ved indgivelse af det relevante processkrift eller under retsmødet ved indførelse af en bemærkning herom i retsbogen eller i forbindelse med et forlig, der går ud over sagens genstand). Afgiften forfalder til betaling på dette tidspunkt. Senest på denne dato skal en eventuel anmodning om fritagelse for betaling heraf i forbindelse med bevilling af retshjælp (Verfahrenshilfe) indgives, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Anmodninger om fornyet prøvelse efter forordningens artikel 18 er gratis.

Hvor meget skal jeg betale?

Beregningen af retsafgifterne i første instans afhænger af værdien af sagsgenstanden (kravets størrelse inklusiv en eventuel efterfølgende forøgelse) og antallet af parter. Til illustration gengives nedenfor afgiftsklasse 1 (pr. 1. maj 2021 i Gerichtsgebührengesetz) i sin helhed:

Afgiftsklasse 1

Kravets værdi

Afgiftens størrelse

op til

150 EUR

25 EUR

over

150 EUR til

300 EUR

48 EUR

over

300 EUR til

700 EUR

68 EUR

over

700 EUR til

2 000 EUR

114 EUR

over

2 000 EUR til

3 500 EUR

182 EUR

over

3 500 EUR til

7 000 EUR

335 EUR

over

7 000 EUR til

35 000 EUR

792 EUR

over

35 000 EUR til

70 000 EUR

1 556 EUR

over

70 000 EUR til

140 000 EUR

3 112 EUR

over

140 000 EUR til

210 000 EUR

4 670 EUR

over

210 000 EUR til

280 000 EUR

6 227 EUR

over

280 000 EUR til

350 000 EUR

7 783 EUR

over

350 000 EUR

1,2 % af det omtvistede beløb plus 4 203 EUR

Overstiger antallet af parter to, kan der blive opkrævet et flerpartstillæg (Mehrparteienzuschlag) i henhold til §19a i loven om retsafgifter (Gerichtsgebührengesetz, GGG) (fra 10 til 50 %).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Ved forsinket betaling forfalder et fast tillægsbeløb på for tiden (pr. 1. maj 2021) 23 EUR til betaling i henhold til §31 i GGG. Den forsinkede betaling af retsafgiften har imidlertid ingen indflydelse på gennemførelsen af retssagen. Retssager er ikke afhængige af betaling af retsafgifter, idet sagen gennemføres på en fuldstændig uafhængig måde.

Rettens inddrivelse af retsafgifter er reguleret i lov om inddrivelse af afgifter (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Hvis retten som følge af manglende betaling ser sig nødsaget til at udstede et betalingspåkrav (eksekutionsfundament med henblik på inddrivelse af retsafgifter) i henhold til §6a i GEG, skal der yderligere betales et rykkergebyr på for tiden 8 EUR (pr. 1. januar 2014).

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betalingsmåden er fastsat i §4 i GGG. Ifølge denne bestemmelse kan afgifterne betales ved hjælp af hævekort med Bankomatfunktion eller kreditkort, ved overførsel eller indbetaling til den kompetente rets konto eller ved kontant betaling på dommerkontoret. De relevante kontonumre findes på Justitsministeriets hjemmeside (under fanebladet "Gerichte").

Alle former for afgifter kan desuden betales via direkte debitering og indkassering, hvis retten (eller det østrigske retssystem i almindelighed) har fået tilladelse til at trække retsafgifterne fra en konto, som debitor har angivet. Anmodningsformularen (inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure) skal i så fald indeholde oplysninger om den konto, som afgiften skal trækkes fra, samt en tilladelse til at debitere den pågældende konto, som afgiften skal trækkes fra (f.eks. ved at angive kortformen "Gebühreneinzug!" eller "AEV!"). Debitor kan også fastsætte et maksimumsbeløb, der kan trækkes fra vedkommendes konto, hvis han ønsker at indskrænke tilladelsen, jf.§§ 5 og 6 i opkrævningsbekendtgørelsen (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung).

Når et krav fremsættes inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure via den elektroniske retsportal (ERV), kan afgifterne kun betales ved direkte debitering. I så fald kan der ikke fastsættes noget maksimumsbeløb.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Hvis forbundsregeringens krav på betaling af retsafgifter hviler på indgivelsen af processkriftet - i dette tilfælde anmodningsformularen inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure -, og der ikke gives tilladelse til direkte debitering, skal processkriftet være vedlagt dokumentation for, at afgiften er blevet betalt (beløbet er blevet overført), jf.§ 4 i GGG. Hvis betaling sker ved hjælp af et hævekort, et kreditkort, indbetaling eller overførsel til den kompetente rets konto, eller ved direkte debitering fra partens konto, underretter den kompetente statslige myndighed først efterfølgende retten om, at betalingen har fundet sted. Når det er påvist, at afgifterne (fuldt ud) er blevet betalt, er proceduren afsluttet.

Såfremt der er betalt for meget, kan det overskydende beløb kræves tilbagebetalt inden for en frist på fem år, jf.§6c, stk. 1, Z 1 i GEG.

Sidste opdatering: 18/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.