Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt retsafgifterne?

Indledning

Bestemmelserne om betaling af retsafgifter og omkostninger ved behandling af civile søgsmål er fastsat i den civile retsplejelov og fremgår af listen over statsafgifter, der opkræves af domstolene i henhold til lov om civil retspleje (retsplejeloven).

Retsplejeloven

"Kapitel 8 — Retsafgifter og omkostninger, afsnit I — sagens værdi

Sagens værdi
artikel 68. Sagens værdi fastsættes på grundlag af kravets økonomiske værdi.

Sagens økonomiske værdi
Artikel 69. 1) Sagens værdi er:
1. For så vidt angår sager om pengekrav — kravets størrelse,

Fastsættelse af sagens værdi
Artikel 70. 1) Sagens værdi angives af sagsøgeren. Spørgsmålet om sagens værdi kan rejses af sagsøgte eller af retten af egen drift senest på det første retsmøde. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det angivne beløb og det faktiske beløb afgøres spørgsmålet af retten.
2) Rettens afgørelse om at øge sagens værdi kan appelleres til højere ret.
3) Værdien af sager, hvor vurderingen giver anledning til vanskeligheder på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, afgøres efter rettens skøn. Efterfølgende opkræves der enten en ekstra afgift eller det, der er betalt for meget, refunderes, på grundlag af den værdi, retten fastsætter på det tidspunkt, hvor den træffer afgørelse i sagen.

Afsnit II — Retsafgifter og omkostninger

Forpligtelse til at betale retsafgifter og omkostninger
Artikel 71. 1) I forbindelse med sagen opkræves der retsafgift og sagsomkostninger. Såfremt sagens værdi ikke kan vurderes, fastsætter retten retsafgiften.

Retsafgifter
Artikel 73. 3) Afgiften betales, når anmodningen om beskyttelse eller bistand indgives, og når det dokument, som afgiften betales for, udstedes, efter en skala, der fastsættes af regeringen.

Bilag til stævningen
Article 128. Følgende dokumenter skal bilægges stævningen:
1. Bemyndigelsen, når stævningen indgives af en mellemmand
2. En kvittering for, at eventuelle retsafgifter og omkostninger er betalt
3. Kopier af stævningen med bilag svarende til antallet af sagsøgte.

Kontrol af stævningen
Artikel 129. 1) Retten kontrollerer, at stævningen er gyldig.
2) Hvis stævningen ikke opfylder betingelserne i artikel 127, stk. 1, og artikel 128, opfordres sagsøgeren til at berigtige de konstaterede mangler inden for en frist på en uge. Sagsøgeren orienteres ligeledes om muligheden for at få retshjælp, hvis han eller hun har behov for det, og er berettiget hertil. Hvis sagsøgers adresse ikke er angivet og ikke er kendt af retten, skal meddelelsen være opslået på det sted, der er beregnet hertil i retsbygningen i en uge.
3) Hvis sagsøgeren ikke berigtiger stævningen inden for den fastsatte frist, sendes stævningen med bilag tilbage til ham. Er hans adresse ikke retten bekendt, ligger den klar til afhentning på dommerkontoret. Rettens beslutning om at returnere stævningen kan kæres til højere ret uden krav om forkyndelse."

LISTE over statsafgifter, der opkræves af domstolene i medfør af retsplejelovens artikel 1
"Afsnit I
Retsafgifter i civile sager
Er der tale om en stævning, et modkrav eller et særskilt krav, der rejses af tredjemand, opkræves der en retsafgift på 4% af kravets værdi, dog mindst 50 BGN."

Betaling af retsafgifter kan kun ske ved overførsel til rettens konto.

Hvilke afgifter skal betales?

Afgiften betales ved indgivelse af stævningen. Sagsøgeren skal vedlægge stævningen en kvittering for de afgifter og eventuelle omkostninger, der er betalt.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgiften for behandling af sådanne sager i Bulgarien er på 4% af sagens værdi, dog mindst 50 BGN.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis ansøgeren ikke vedlægger stævningen et bevis for, at han har betalt afgiften, sender retten et betalingspåkrav til ham, der skal efterkommes inden for en frist på en uge. Hvis sagsøgers adresse ikke er angivet og ikke er kendt af retten, skal meddelelsen være slået op på det sted, der er beregnet hertil i retsbygningen i en uge.
Hvis sagsøgeren ikke berigtiger stævningen inden for den fastsatte frist, sendes stævningen med bilag tilbage til ham. Er hans adresse ikke retten bekendt, ligger den klar til afhentning på dommerkontoret. I disse tilfælde afsluttes sagen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling af retsafgifter kan kun ske ved overførsel til rettens konto, og dommerkontoret sender betalingsdokumentet til den kompetente ret. Retsgebyrer kan ikke afregnes kontant på dommerkontoret. Hver domstol har oprettet en bankkonto til formålet. Kontonummeret er angivet på rettens hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt retsafgifterne?

Betaling af retsafgifter kan kun ske ved overførsel til rettens konto, og dommerkontoret sender betalingsdokumentet til den kompetente ret.

Sidste opdatering: 20/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.