Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Retsafgifterne er reguleret i lov nr. 549/1991 Sb. om retsafgifter. Tariffen er knyttet som bilag til loven. Afgifterne tilfalder statskassen.

Afgifterne betales ved overførsel til den kompetente rets konto. Afgifter, der ikke overstiger 5 000 CZK, kan også betales ved hjælp af stempelmærker.

Hvilke afgifter skal betales?

Inden for rammerne af proceduren for småkrav er retsafgifterne underlagt de almindelige regler. Reglerne på dette område er de samme som dem, der gælder for de øvrige civile sager.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgifterne skal erlægges i form af et fast beløb, eller, hvis der er tale om afgifter beregnet på grundlag af en bestemt sum, en procentsats heraf. De procentvise afgifter svarer til det resultat, der fremkommer ved at gange afgiften med den gældende sats. De forskellige beløb fremgår af den tarif, der er optrykt som bilag til lov nr. 549/1991 Sb. om retsafgifter.

Inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure er det den grundlæggende regel om kravets størrelse, der er afgørende. I en civil sag, hvor der fremsættes et krav om betaling af et beløb, der ikke overstiger 20 000 CZK, beløber afgiften sig til 1 000 CZK.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis afgiften ikke betales ved indgivelse af stævningen (návrh na zahájení řízení), af appelskriftet (odvolání) eller af kassationsappelskriftet [dovolání til højesteret (Nejvyšší soud) eller kasační stížnost til den øverste forvaltningsdomstol (Nejvyšší správní soud)], opfordrer retten vedkommende til at betale afgiften inden for en nærmere angivet frist på mindst 15 dage. I undtagelsestilfælde kan retten fastsætte en kortere frist. Finder betaling ikke sted inden udløbet af den fastsatte frist, afslutter retten sagen. Betaling af retsafgifter efter fristens udløb tages ikke i betragtning.

Hvis appelretten efter at have modtaget appelskriftet konstaterer, at den skyldige afgift ikke er blevet betalt, pålægger den appellanten at betale den inden for en nærmere fastsat frist på mindst 15 dage. I undtagelsestilfælde kan appelretten fastsætte en kortere frist. Finder betaling ikke sted inden udløbet af den fastsatte frist, afslutter appelretten sagen. Betaling af retsafgifter efter fristens udløb tages ikke i betragtning. De samme regler gælder i kassationssager.

Når afgørelsen om at afslutte sagen som følge af manglende betaling af retsafgifter får retskraft, ophører forpligtelsen til at betale.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgifterne betales ved overførsel til den kompetente rets konto. Kontonummeret er angivet på den enkelte rets hjemmeside, som er tilgængelig via webportalen https://www.justice.cz/. Afgifter på mindre end 5 000 CZK kan også betales ved hjælp af stempelmærker.

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse i spørgsmål vedrørende retsafgifternes størrelse, er den ret, der har saglig og stedlig kompetence til at behandle sagen i første instans.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Overførsel af beløbet til rettens bankkonto eller indlevering af stempelmærker til retten opfylder forpligtelsen til at betale retsafgifterne. Ingen andre dokumenter skal forelægges for den kompetente ret.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.