På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Introduction

What fees are applicable?

How much shall I pay?

What happens if I do not pay the court fees on time?

How can I pay the court fees?

What shall I do after the payment?

Introduction

En sagsøger kan bruge den europæiske småkravsprocedure (forordning nr. 861/2007) i grænseoverskridende sager, hvor værdien af kravet mod en sagsøgt ikke overstiger 2 000 EUR (eksklusive alle renter, udgifter og udlæg). En sag er grænseoverskridende, hvis mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, som behandler sagen, er beliggende. Småkravsproceduren kan bruges ved både pengekrav og ikke-pengekrav og i både civil‑ og handelsretlige sager. I England og Wales kan sager indbringes for distriktsdomstolen, men ikke højesteret.

What fees are applicable?

Retsafgifterne i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure er de samme som for den nationale småkravsprocedure.

En person, der fremsætter en anmodning om en europæisk småkravsprocedure, er forpligtet til at betale den relevante retsafgift. Ønskes det at betale med debet‑/kreditkort, skal de relevante kortoplysninger anføres i tillægget til "Europæisk småkravsprocedure, Formular A".

Hvis et retsmøde er nødvendigt for at tage stilling til tvisten, skal der endvidere betales en behandlingsafgift.

Hvis det bliver nødvendigt at fuldbyrde et krav, skal der betales endnu en retsafgift. Flere oplysninger om de tilgængelige procedurer kan findes på webstederne om fuldbyrdelse i England og Wales.

How much shall I pay?

Oplysninger om retsafgifter i England og Wales findes i folderen EX50 – Civil and Family Court Fees

Afgifterne i forbindelse med småkravsprocedurer i tabellen nedenfor er gældende pr. 17. november 2016. Retsafgifter ændres løbende, og man bør derfor altid forhøre sig hos retten, advokaten eller enhver anden involveret person eller organisation for at få bekræftet, at det pågældende beløb stadig er gældende. Afgifterne er angivet i pund (GBP). Det tilsvarende beløb i euro beregnes ved hjælp af vekselkursen på datoen for indgivelsen af anmodningen.

1.1 Ved indbringelsen af søgsmålet (herunder søgsmål indbragt efter tilladelse hertil, dog ikke CCBC-søgsmål indbragt af centrets brugere eller søgsmål indbragt af Money Claim OnLine-brugere) om inddrivelse af et beløb, hvor det beløb, der gøres krav på:

Afgift (£)

a) ikke overstiger £300

£35

b) overstiger £300, men ikke overstiger £500

£50

c) overstiger £500, men ikke overstiger £1 000

£70

d) overstiger £1 000, men ikke overstiger £1 500

£80

e) overstiger £1 500, men ikke overstiger £3 000

£115

Hvis sagen skal behandles på et retsmøde, skal der betales en yderligere afgift.

Behandlingsafgift i en småkravsprocedure, hvor det beløb, der gøres krav på:

i) ikke overstiger £300

£25

ii) overstiger £300, men ikke overstiger £500

£55

ii) overstiger £500, men ikke overstiger £1 000

£80

iii) overstiger £1 000, men ikke overstiger £1 500

£115

iv) overstiger £1 500, men ikke overstiger £3 000

£170

Ønskes det at fuldbyrde et krav, skal der betales en yderligere afgift.

Der skal betales retsafgifter ved anmodningen til retten og yderligere retsafgifter på forskellige trin i retssagen. Der kan indrømmes "afgiftsfritagelse" (afhængigt af partens personlige forhold), hvilket indebærer, at retsafgiften ikke skal betales eller kun skal betales delvist. Der skal dog ansøges om særskilt fritagelse for hver enkelt afgift i retssagen. En ansøgning om fritagelse i forbindelse med den første anmodning giver således f.eks. kun fritagelse for denne indledende "anmodningsafgift". Det skyldes, at de personlige forhold kan ændre sig under retssagen, og at parten ikke nødvendigvis er berettiget til en fritagelse på et senere tidspunkt i sagen. Parten kan også blive berettiget til en afgiftsfritagelse på et senere trin i sagen.

What happens if I do not pay the court fees on time?

Hvis sagsøgeren ikke har udfyldt de relevante kreditkortoplysninger korrekt, eller betalingen af en eller anden årsag ikke går igennem, fremsender den ret, der behandler sagen, formular B "Anmodning fra retten om komplettering og/eller berigtigelse af anmodningsformularen" til sagsøgeren med krav om fremsendelse af gyldige kreditkortoplysninger med henblik på betaling af retsafgifterne. Hvis ikke det korrekte beløb indbetales, behandles anmodningen ikke.

How can I pay the court fees?

Betaling af retsafgiften sker ved indsendelse af de korrekte betalingsoplysninger til retten. I første omgang foregår det ved at angive de relevante oplysninger under "Europæisk småkravsprocedure, Tillæg til anmodningsformularen (formular A)".

Betaling foregår sædvanligvis med debet-/kreditkort. Det er ikke sikkert, at alle de betalingsmetoder, der er angivet i formular A, kan anvendes ved den ret, hvortil anmodningen fremsættes. Sagsøgeren bør forhøre sig hos retten om, hvilken betalingsmetode der kan anvendes.

Det kan også være muligt at betale med kreditkort via telefon. Mange retter har faciliteter til at modtage kortbetaling på den måde, men der skal først rettes henvendelse til den relevante ret for at bekræfte, at det er tilfældet.

Kun personer med adresse i Det Forenede Kongerige kan foretage elektroniske betalinger.

What shall I do after the payment?

Hvis anmodningen er fremsat korrekt, forkynder retten formularen (og eventuelle vedhæftede dokumenter) sammen med "Europæisk småkravsprocedure, Formular C, Svarformular" for sagsøgte. Samtidig fremsendes en meddelelse om indledning af sagen til sagsøgeren ledsaget af en kvittering for betalingstransaktionen.

Kvitteringen er typisk 8 x 12 cm med rettens navn og postadresse øverst samt det betalte beløb og betalingstidspunktet nederst.

Flere oplysninger findes på European Union cross-border claims.

Sidste opdatering: 04/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.