Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spanskengelskfranskrumænsk er allerede oversat.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Estland

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Ved indgivelse af en anmodning til en estisk ret inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, skal der betales en afgift i samme størrelsesorden som den, der gælder for tilsvarende nationale retssager. Retsafgifter og andre omkostninger ved retssager er reguleret i lov om civil retspleje (tsiviilkohtumenetluse seadustik) og i told- og afgiftsloven (riigilõivuseadus). Retsafgifter og øvrige omkostninger ved en retssag kan kun betales ved bankoverførsel.

Hvilke afgifter skal betales?

Indgivelse af en anmodning medfører betaling af en afgift, der dækker omkostningerne ved sagen.

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelse af en anmodning til en estisk ret inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure skal der betales en afgift i samme størrelsesorden som den, der gælder for tilsvarende nationale retssager. Afgiftens størrelse afhænger af størrelsen af det fremsatte krav. Afgiften beløber sig f.eks. til 100 EUR for et krav på 500 EUR, 175 EUR for et krav på 1 000 EUR, 200 EUR for et krav på 1 500 EUR og 225 EUR for et krav på 2 000 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Afgiften skal betales på forhånd, når anmodningen indgives. Er afgiften ikke betalt, giver retten sagsøgeren mulighed for at betale afgiften inden for en af retten fastsat frist. Betales afgiften ikke inden for den således fastsatte frist, afviser retten anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgiften kan kun betales ved bankoverførsel. Kreditkort accepteres ikke. Alle betalinger til domstolene tilfalder statskassen.

Betales afgiften forud, bør det så klart som muligt angives i den relevante rubrik, hvilken sag betalingen vedrører. Hvis afgiften indbetales via en portal, f.eks. virksomhedsregistreringsportalen eller det offentlige elektroniske forvaltningssystem, vil den altid få tildelt et selvstændigt referencenummer, der er knyttet til den specifikke sag.

Yderligere oplysninger om konto- og referencenumre kan findes på domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Det er nødvendigt at give retten de relevante oplysninger, så den kan sikre sig, at afgiften er blevet indbetalt. Det drejer sig om følgende oplysninger: Navnet på den person, der har betalt afgiften, navnet på den bank, hvorfra betalingen hidrører, den konto, som beløbet er overført til, beløbets størrelse samt betalingsdatoen. Retten kan sikre sig, at betalingen er modtaget ad elektronisk vej, således at det ikke er nødvendigt at fremlægge dokumentation for betaling af afgiften. Retten kan dog anmode herom, hvis det er nødvendigt.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.