Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Den europæiske småkravsprocedure har til formål at forenkle og fremskynde behandlingen af retstvister vedrørende mindre beløb i grænseoverskridende sager inden for EU og nedbringe omkostningerne for medlemsstaterne.

Hvilke afgifter skal betales?

Ved indgivelse af en anmodning inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure skal der betales en retsafgift, der udgør en (beskeden) procentdel af det beløb, som fordringshaveren kræver betalt. Denne afgift skal betales på det tidspunkt, hvor anmodningen indgives.

Hvor meget skal jeg betale?

Beløbet fastsættes af retten under hensyn til størrelsen af det krav, som sagsøgeren har fremsat. Har sagsøgeren eksempelvis fremsat et krav på betaling af 5 000 EUR, vil retsafgiften beløbe sig til ca. 65 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Såfremt retsafgiften ikke betales rettidigt, kan retten enten a) fastsætte en frist for sagsøgerens fremlæggelse af bevis for betaling af retsafgifterne, eller b) afvise anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Som regel betales retsafgifter kontant til finansministeriet. På dommerkontorerne kan man få vejledning om den nærmere fremgangsmåde. Det er (på nuværende tidspunkt) ikke muligt at betale retsafgiften ved hjælp af et kreditkort eller ved bankoverførsel.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Finansministeriets kvittering for betaling af retsafgiften vedlægges sagens akter sammen med anmodningen.

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.