Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

De regler om retsafgifter, der finder anvendelse på sager, der indledes i Ungarn med henblik på at få opfyldt et mindre krav på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure, er fastsat i lov nr. XCIII af 1990 om retsafgifter. Ifølge disse regler er det kravets værdi på tidspunktet for sagens anlæggelse, der er afgørende: Der skal betales en afgift på 6% af denne værdi, enten ved at købe et stempelmærke på posthuset, eller ved at betale beløbet til skattevæsenet. Afgiften kan ligeledes betales ved overførsel til skattevæsenet

Hvilke afgifter skal betales?

Afgiften skal betales ved sagens anlæg.

Hvor meget skal jeg betale?

Hvis der er tale om et pengekrav, udgør afgiften 6% af det fremsatte krav, eksklusiv renter og omkostninger, eller af et anslået beløb, hvis der er tale om et krav på andet end penge, dog mindst 15 000 HUF. Er der tale om et krav i fremmed valuta, skal afgiften beregnes på grundlag af kravets modværdi i ungarske forint (HUF), idet centralbankens gennemskurs den dag, kravet blev fremsat, lægges til grund for beregningen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Har sagsøgeren ikke betalt afgiften ved sagens anlæg, opfordrer retten ham til at betale beløbet. Hvis sagsøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, afviser retten anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

  1. Sagsøger kan betale retsafgiften ved hjælp af stempelmærker. Stempelmærker kan købes på posthuset. Når retsafgiften betales ved hjælp af stempelmærker, rundes beløbet ned til nærmeste hundrede, hvis beløbet ender på et tal, der er mindre end 50, og op til det nærmeste hundrede, hvis det ender på et tal, der er højere end 50.
  2. Sagsøgeren kan også lade skattevæsenet beregne og opkræve retsafgiften. I så fald skal han indsende en kopi af sin anmodning til skatteforvaltningen og derefter betale afgiften via den betalingsanvisning, som skatteforvaltningen tilstiller ham, eller ved at overføre beløbet til forvaltningens bankkonto, eventuelt ved hjælp af et kreditkort. Anmodningen herom kan rettes til enhver regional skatteforvaltning, herunder den i Budapest, der henhører under de statslige told- og afgiftsmyndigheder.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

  1. Hvis der betales med stempelmærker, skal de klæbes på anmodningen, som så indgives til retten. Det er ikke tilladt at ændre stempelmærket eller skrive noget på det.
  2. Hvis man lader skattevæsenet opkræve beløbet, attesterer skatteforvaltningen på anmodningen, at den beregner og opkræver beløbet, hvorefter anmodningen indgives til retten.
Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.