Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Del 9 i S.I. No. 22/2014 (District Court (Fees) Order 2014) vedrører betaling af retsafgifter for dokumenter, der er specifikke for småkravsproceduren. Del 2 i S.I. No. 22/2014 vedrører betaling af retsafgifter i civilsager ved distriktsdomstolen og retsafgifter, som er fælles for begge områder.

Courts Service Online har også for nylig indført onlinetjenester, der gør det muligt at oprette, gennemgå, betale for og fremsætte krav, herunder småkrav, ved oprettelse af en konto. Systemet er tilgængeligt for alle enkeltpersoner og advokatfirmaer.

Hvilke afgifter skal betales?

Der skal betales afgifter til registratoren for småkrav i forbindelse med anmodninger om indledning af småkravsproceduren:

  1. ved indgivelse af den oprindelige anmodning
  2. ved indgivelse af en indsigelse med et modkrav
  3. *** ved indgivelse af en begæring om ophævelse af dom
  4. *** ved indgivelse af en klageskrivelse til distriktsdomstolen
  5. *** ved udstedelse af en indkaldelse i form af en Subpoena Ad Testificandum eller Duces Tecum (vidneindkaldelse).

*** Disse dokumenter fremgår ikke af del 9 i S.I. No. 22/2014, men er angivet i del 2 i S.I. No. 22/2014.

Hvor meget skal jeg betale?

Dokument

1)

Afgift

2)

Dokument, der skal stemples

3)

Ved indgivelse af en anmodning til registratoren for småkrav

25,00 EUR

Anmodningen eller retsafgiftskortet

Ved indgivelse af en indsigelse med et modkrav til registratoren for småkrav

25,00 EUR

Indsigelsen eller retsafgiftskortet

Ved indgivelse af en begæring om ophævelse af dom

15,00 EUR

Begæringen eller retsafgiftskortet

Ved indgivelse af en klageskrivelse til distriktsdomstolen

25,00 EUR

Klageskrivelsen eller retsafgiftskortet

Ved udstedelse af en indkaldelse i form af en Subpoena Ad Testificandum eller Duces Tecum (vidneindkaldelse)

15,00 EUR

Den oprindelige indkaldelse

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en anmodning, returneres dokumentet til sagsøgeren med en betalingsanmodning.

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en indsigelse med et modkrav, undersøges dokumentet med henblik på at konstatere, om sagsøgte har et gyldigt modkrav. Hvis svaret herpå er JA, returneres dokumentet til sagsøgte med en betalingsanmodning. Hvis svaret herpå er NEJ, returneres dokumentet til sagsøgte med en forklaring på, hvorfor der ikke er tale om et gyldigt modkrav. Der udleveres en ny indsigelsesformular til sagsøgte, som denne skal udfylde og sende til registratoren for småkrav.

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en begæring om ophævelse af dom inden for den gældende frist, underrettes retsformanden herom på datoen for anmodningen. Der kan udstedes en kendelse om, at fogeden skal fuldbyrde den oprindelige udeblivelsesdom. .

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en klageskrivelse til distriktsdomstolen, fremsendes sagen ikke til distriktsdomstolen. Der kan udstedes en kendelse om, at fogeden skal fuldbyrde den oprindelige kendelse.

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en indkaldelse i form af en Subpoena Ad Testificandum eller Duces Tecum (vidneindkaldelse), er indkaldelsen ugyldig.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgifter kan betales ved ethvert stempelkontor hos en distriktsdomstol med en af følgende metoder:

kontantbetaling eller check/postanvisning/bankanvisning udstedt til kontorchefen

Afgifter kan også betales ved at sende en check/postanvisning/bankanvisning udstedt til kontorchefen til det relevante distriktsdomstolskontor.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betalingen foretages på stempelkontoret hos distriktsdomstolen, beholdes den udleverede kvittering, og det eller de stemplede dokumenter indgives til registratoren for småkrav.

Når betalingen foretages ved at sende en check, postanvisning eller bankanvisning udstedt til kontorchefen, beholdes en kopi af betalingsmetoden og den oprindelige attest for forsendelsen. Den fungerer som dokumentation, hvis retten kræver bevis for betaling.

Når kontoret for småkrav modtager betaling for et dokument, stempler kontoret dokumentet og gemmer kvitteringen for det betalte gebyr.

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.