Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Letland

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.
Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Det fremgår af artikel 33 i lov om civil retspleje (Civilprocesa likums), at der er følgende omkostninger forbundet med at føre en retssag i Letland:

1) statsafgift (valsts nodeva)

2) administrationsgebyrer til rettens sekretariat (kancelejas nodeva)

3) udgifter til sagens behandling (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Ethvert processkrift, der indgives til en domstol — såsom en stævning, et svarskrift, en anmodning fra tredjemand om at indtræde i sagen, en begæring, der fremsættes i en sag, der ikke har karakter af et tvistemål, samt enhver anden begæring som omhandlet i retsplejelovens artikel 34 — medfører en pligt til at betale en statsafgift.

Der betales således administrationsgebyrer:

 1. for udstedelse af en bekræftet genpart af et processkrift samt for genudstedelse af en retsafgørelse eller dom afsagt af en domstol: 7,11 EUR
 2. for udstedelse af en attest: 2,85 EUR
 3. for udstedelse af en genpart af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget: 14,23 EUR
 4. for attestering af, at en retsafgørelse er trådt i kraft, hvis den skal forelægges for udenlandske myndigheder: 4,27 EUR
 5. for indkaldelse af vidner: 4,27 EUR pr. person.
Udgifterne til sagens behandling omfatter:
 1. skyldige beløb til vidner og sagkyndige
 2. udgifter til afhøring af vidner eller gennemførelse af kontrol på stedet
 3. udgifter til eftersøgning af sagsøgte
 4. omkostninger ved en fogedforretning
 5. udgifter til forkyndelse og oversættelse af stævninger og andre processkrifter
 6. udgifter til annoncering i dagblade
 7. udgifter til sikrende retsmidler og sikkerhedsstillelse.

Det er ikke muligt at betale statsafgiften elektronisk.

Hvilke afgifter skal betales?

Når der indledes en småkravsprocedure, skal der betales en statsafgift.

Der skal betales administrationsgebyrer for udstedelse af en bekræftet genpart af et processkrift, for genudstedelse af en retsafgørelse eller dom afsagt af en domstol, for udstedelse af en attest, for udstedelse af en genpart af et tvangsfuldbyrdelsesdokument, for attestering af, at en retsafgørelse er trådt i kraft, hvis den skal forelægges for udenlandske myndigheder, og for indkaldelse af vidner.

Der skal betales udgifter til sagens behandling, der omfatter skyldige beløb til vidner og sagkyndige, udgifter til afhøring af vidner eller gennemførelse af kontrol på stedet, udgifter til eftersøgning af sagsøgte, omkostninger ved en fogedforretning, udgifter til forkyndelse og oversættelse af stævninger og andre processkrifter, udgifter til annoncering i dagblade og udgifter til sikrende retsmidler og sikkerhedsstillelse.

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelse af stævningen skal der betales en statsafgift på 15 % af sagens værdi, dog mindst 71,41 EUR. Krav om underholdsbidrag til et barn eller en forælder er ikke underlagt betaling af en sådan afgift.

Den part, der ikke får medhold i sagen, pålægges at betale de omkostninger, som modparten har afholdt. Hvis sagsøgeren kun får delvist medhold i sagen, tilkendes han et beløb, der svarer til den del af hans påstand, som han har fået medhold i, og sagsøgte tilkendes et beløb, der svarer til den del af sagsøgerens påstand, som retten har forkastet. Statsafgiften tilbagebetales ikke, såfremt der rejses en tillægssag (blakus sūdzība), eller der indgives en begæring om genoptagelse af sagen eller om fornyet prøvelse efter en udeblivelsesdom.

Hvis sagsøgeren hæver sagen, skal han godtgøre sagsøgte de omkostninger, som han har afholdt. I så fald pålægges sagsøgte ikke at betale nogen af sagsøgerens omkostninger. Hvis sagsøger imidlertid frafalder sit krav, fordi sagsøgte frivilligt opfylder det, mens sagen verserer, pålægger retten — efter sagsøgerens anmodning — sagsøgte at betale sagens omkostninger.

Hvis sagen afvises, pålægger retten – efter sagsøgtes anmodning – sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

Hvis sagsøgeren har fået fri proces, kan sagsøgte pålægges at betale sagsomkostninger til staten svarende til den del af kravet, som sagsøgeren har fået medhold i.

Der betales således administrationsgebyrer:

 1. for udstedelse af en bekræftet genpart af et processkrift samt for genudstedelse af en retsafgørelse eller dom afsagt af en domstol: 7,11 EUR
 2. for udstedelse af en attest: 2,85 EUR
 3. for udstedelse af en genpart af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget: 14,23 EUR
 4. for attestering af, at en retsafgørelse er trådt i kraft, hvis den skal forelægges for udenlandske myndigheder: 4,27 EUR
 5. for indkaldelse af vidner: 4,27 EUR pr. person.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis anmodningen ikke er vedlagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter, sætter retten sagen i bero og fastsætter en frist for at afhjælpe manglerne, jf. retsplejelovens artikel 133.

Hvis sagsøgeren overholder fristen, anses anmodningen for at være indgivet på den oprindelige dato.

I modsat fald anses den for at være en nullitet og returneres til sagsøgeren.

Dette er ikke til hinder for, at sagsøgeren på ny indgiver anmodningen til retten i overensstemmelse med den almindelige lovbestemte procedure.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Statsafgiften og administrationsgebyret kan betales ved bankoverførsel til statskassen (Valsts kase). Udgifter til sagens behandling kan betales ved indbetaling til den konto, der tilhører domstolsstyrelsen (Tiesu administrācija).

Gebyr for en domstols varetagelse af retslige skridt (statsafgift) (artikel 34 i den civile retsplejelov, med undtagelse af stk. 6):

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis statsafgiften betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Statsafgiften for udstedelse af et betalingspåkrav eller et andet fuldbyrdelsesgrundlag (retsplejelovens artikel 34, stk. 6) betales således:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis statsafgiften betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Administrationsgebyrer (artikel 38 i den civile retsplejelov):

Administrationsgebyrer ved en domstol:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV39TREL1060190911100

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis administrationsgebyret betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Omkostningerne ved sagens behandling (artikel 39 i den civile retsplejelov):

Til distrikts- og byretter (rajona/pilsētas tiesas) samt regionale retter (apgabaltiesas):

Modtager: Tiesu administraācija

Registreringsnummer: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: kode 21499 samt oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis omkostningerne ved sagens behandling betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Anmodningen skal være bilagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.