Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Ved indledningen af den europæiske småkravsprocedure skal der betales stempelafgift, jf. artikel 80, stk. 1, første afsnit, i den civile retsplejelov.

Det fremgår af regeringens bekendtgørelse nr. 1240 af 27. oktober 2001 om beregning, betaling, tildeling og tilbagebetaling af stempelafgifter, at betaling af sådanne afgifter også kan ske elektronisk.

Hvilke afgifter skal betales?

Stempelafgiftens størrelse er angivet nedenfor.

Hvor meget skal jeg betale?

Stempelafgiften udgør 3% af kravets værdi, dog mindst 50 litas. Såfremt processkrifterne og de dertil hørende bilag kun sendes til retten ad elektronisk vej, udgør stempelafgiften kun 75% af ovennævnte beløb, dog mindst 10 litas.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Anmodningen skal være vedlagt de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren påberåber sig til støtte for sin påstand, samt kvittering for, at stempelafgiften er betalt.

Hvis stempelafgiften ikke er betalt, indrømmer retten sagsøger en passende frist på mindst syv dage, inden for hvilken han skal erlægge afgiften. Rettens afgørelse herom skal fremsendes til sagsøger senest den første arbejdsdag efter, at den blev truffet.

Hvis den part, der har indgivet processkriftet, efterkommer rettens anvisninger og afhjælper manglen inden fristens udløb, anses processkriftet for at være indgivet på det tidspunkt, hvor det blev modtaget i retten. I modsat fald anses processkriftet for at være en nullitet, og retten træffer senest fem dage efter fristens udløb en afgørelse om at sende det og de medfølgende bilag tilbage til afsenderen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Stempelafgiften indbetales på den konto for indtægter, som føres af statsskatteinspektoratet (Valstybinės mokesčių inspekcijos), der henhører under Finansministeriet, idet betalingsmåden er valgfri (netbank, kontantbetaling, overførsel eller andet).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Beviset for, at stempelafgiften er betalt, kan bestå i en betalingsanvisning eller et andet dokument, der viser, at betaling har fundet sted. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

  1. indbetalerens navn, efternavn og personnummer (eller firmanavn og registreringsnummer, hvis det drejer sig om en juridisk person)
  2. modpartens (sagsøgte, debitor etc.) navn, efternavn og personnummer (eller firmanavn og registreringsnummer, hvis det drejer sig om en juridisk person)
  3. betalingsdatoen
  4. referencenummer
  5. beløbets størrelse
  6. formålet med betalingen (med angivelse af, at der er tale om betaling af stempelafgift, og af navnet på den ret, hvor sagen er anlagt).

Hvis stempelafgiften indbetales af en repræsentant for parten i sagen (en advokat, en juridisk rådgiver eller en anden befuldmægtiget), skal betalingsanvisningen eller andre dokumenter, der bekræfter betalingen, ud over ovennævnte oplysninger indeholde den pågældendes navn, efternavn og personnummer (eventuelt firmanavn og registreringsnummer, hvis det drejer sig om en juridisk person).

Hvis stempelafgiften betales elektronisk, skal der ikke forevises nogen kvittering.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.