Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvilke afgifter skal man betale?

Der er ingen faste udgifter forbundet med at indbringe en tvist for en civil domstol med undtagelse af gebyrer til fogeder og advokatsalærer. Som udgangspunkt betales der ikke retsafgift i civile retssager. Efter domsafsigelsen kan der påløbe omkostninger til fuldbyrdelse af dommen efter begæring fra den part, der har fået medhold i sagen.

Sidste opdatering: 02/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.