Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Anmodninger, der indgives inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007, der trådte i kraft den 1. Januar 2009], indgives ved hjælp af formular A og sendes til den kompetente ret i overensstemmelse med de almindelige kompetenceregler. Den europæiske småkravsprocedure har til formål at forenkle og fremskynde behandlingen af grænseoverskridende tvister, når kravet ikke overstiger 5 000 EUR. Forordningen gælder for alle EU-medlemsstater undtagen Danmark.

Den europæiske småkravsprocedure kan benyttes af parterne i en retssag som et alternativ til de procedurer, der gælder efter medlemsstaternes lovgivning. En retsafgørelse, der træffes inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat, uden at der kræves et yderligere eksekutionsfundament, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Der findes standardformularer på alle EU-sprog til brug for småkravsproceduren. Proceduren indledes ved at udfylde formular A. Alle relevante dokumenter, såsom kvitteringer og fakturaer, skal vedlægges formularen.

Fuldbyrdelse i en anden medlemsstat kan kun nægtes, hvis retsafgørelsen er uforenelig med en anden dom afsagt i den anden medlemsstat vedrørende de samme parter. Fuldbyrdelsen sker i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer i den medlemsstat, hvor dommen fuldbyrdes.

Hvilke afgifter skal betales?

Afgiftens størrelse afhænger af kravets størrelse. Se også: Hvor meget skal jeg betale?

Hvor meget skal jeg betale?

Følgende retsafgifter er gældende i 2019:

Kravets størrelse

Administrationsgebyr for juridiske personer

Administrationsgebyr for fysiske personer

Administrationsgebyr for insolvente personer

Sager vedrørende et krav:

– af ubestemt størrelse

– på et beløb, der er mindre end eller lig med

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Sager vedrørende et krav, der overstiger

500 EUR, men som er mindre end eller lig med 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81EUR

Yderligere oplysninger findes på følgende websteder: Rechtspraak.nl og Raad voor Rechtsbijstand.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Retsafgiften skal betales forud. Hvis betaling ikke sker inden for en måned, afvises anmodningen af den kompetente ret, og sagen behandles ikke.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling kan ske ved overførsel (uanset om det er elektronisk eller ej).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Efter betalingen vil sagsøgte blive underrettet og bedt om at udfylde svarformularen.

Nyttige links

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Formular A

Rechtspraak.nl

Retshjælpsrådet

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.