Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Polen

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Spørgsmålet om retsafgifter i civile sager er reguleret ved lov af 28. juli 2005 om retsafgifter i civile sager, jf. lovtidende (Dziennik Ustaw) 2014, akt 1025. I princippet skal der betales retsafgift, hver gang der tages retlige skridt, herunder når der indgives en anmodning inden for rammerne af den procedure, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure.

Efter polsk lovgivning er der mulighed for at indgive en ansøgning om at blive fritaget for at betale retsafgifter, jf. afsnit IV i ovennævnte lov.

Hvilke afgifter skal betales?

Der skal betales en fast retsafgift ved indgivelse af anmodninger inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure.

Hvor meget skal jeg betale?

I en sag, der behandles inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, skal der betales en fast afgift på 100 PLN, jf. artikel 27 i loven om retsafgifter i civile sager. En retsafgift af samme størrelse skal ligeledes betales i forbindelse med en appel, jf. artikel 18, sammenholdt med artikel 27, i samme lov.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Det fremgår af artikel 1262 § 1, i den civile retsplejelov af 17. november 1964, jf. lovtidende nr. 43, akt 269, med senere ændringer, at retten afviser processkrifter, for hvilke der ikke er betalt afgift. Retsafgiften skal følgelig betales samtidig med anmodningens (stævningens) indgivelse, eller der skal fremlægges dokumentation for, at der er indgivet en ansøgning om fritagelse for retsafgifter.

Retsvirkningerne af manglende betaling af retsafgifter er bl.a. reguleret i artikel 130 og artikel 1302 i retsplejeloven.

Hvis et processkrift (herunder en stævning) ikke kan behandles korrekt i tilfælde af manglende betaling af den skyldige retsafgift, opfordrer retsformanden (dommeren) i medfør af artikel 130 i den civile retsplejelov parten til at afhjælpe manglen inden for en frist på en uge, idet dokumentet ellers vil blive returneret. Hvis processkriftet blev indgivet af en person, der er bosiddende i udlandet, og som ikke har en repræsentant i Polen, fastsætter præsidenten (dommeren) en betalingsfrist på mindst en måned. Hvis afgiften ikke betales inden for den fastsatte frist, sender retten dokumentet tilbage til den pågældende part. Hvis afgiften derimod betales inden for fristen, får processkriftet retsvirkning fra den dato, hvor det blev modtaget.

Hvis en advokat, en juridisk rådgiver eller en patentagent indgiver et processkrift uden at betale den skyldige afgift (det være sig et fast beløb eller en procentdel af kravets størrelse), sendes dette processkrift tilbage, uden at parten opfordres til at betale afgiften, jf. artikel 1302 i retsplejeloven. Hvis afgiften imidlertid betales på behørig vis inden for en uge regnet fra datoen for meddelelsen af kendelsen om tilbagesendelse af dokumentet, får det retsvirkning fra tidspunkt, hvor det oprindeligt blev indgivet.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

De nærmere regler for betaling af retsafgifter er reguleret i justitsministeriets bekendtgørelse af 31. janvier 2006 om betaling af retsafgifter i civile retssager, jf. lovtidende nr. 27, akt nr. 199, der udmønter reglerne i ovennævnte lov om retsafgifter.

Retsafgifter i civile sager indbetales til den kompetente rets bankkonto (kontonummer mv. kan oplyses på dommerkontoret eller findes på rettens hjemmeside samt eventuelt på justitsministeriets hjemmeside).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Efter retsafgiften er blevet betalt, og efter afhjælpning af en eventuel mangel behandler retten sagen på et ikke-offentligt retsmøde. Retten kan kun beramme et retsmøde i de tilfælde, der er angivet i forordning (EF) nr. 861/2007.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.