Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Indledning

Retsafgifter i borgerlige sager er reguleret ved lov om retsafgifter (borgerlige sager) af 28. juli 2005 (konsolideret tekst: Lovtidende 2014, punkt 1025). Som hovedregel skal der betales en afgift for alle krav, herunder krav, der indgives som led i sager, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

Ifølge lov om retsafgifter (borgerlige sager) (Afsnit IV - fritagelse for retsafgifter) er der mulighed for at indgive en anmodning om fritagelse for betaling af sådanne afgifter.

Hvilke afgifter findes der?

Der opkræves et fast gebyr i småkravssager.

Hvor meget skal jeg betale?

Der opkræves en fast afgift på 100 PLN for krav, der fremsættes som led i den europæiske småkravsprocedure (artikel 27b i loven om retsafgifter (civile sager)). Der opkræves samme afgift i appelsager, jf. lovens artikel 18 sammenholdt med artikel 27b.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Ifølge artikel 126, stk. 1, i lov af 17. november 1964 om rettens pleje (lovtidende nr. 43, punkt 269, som ændret) reagerer retten ikke på et processkrift, for hvilket der ikke er betalt afgift. Med andre ord skal afgiften enten betales, når et processkrift (en stævning) indgives til den kompetente ret, eller der skal indgives en anmodning om fritagelse for retsafgifter.

De processuelle virkninger af manglende betaling af retsafgifter er beskrevet i retsplejelovens artikel 130 og artikel 130, stk. 2.

Det fremgår af retsplejelovens artikel 130, at retsformanden, hvis et processkrift (herunder en stævning) ikke kan behandles som følge af manglende betaling af afgiften, opfordrer parten til at foretage denne betaling inden for en uge, idet processkriftet ellers returneres. Hvis processkriftet er indgivet af en person, der bor i udlandet, og som ikke har en udpeget repræsentant i Polen, fastsætter retsformanden en frist for betaling af afgiften, som ikke må være kortere end en måned. Hvis afgiften ikke betales inden for den fastsatte frist, returneres dokumentet til parten. Hvis afgiften betales inden for den fastsatte frist, har processkriftet retsvirkninger fra datoen for dets indlevering.

I retsplejelovens artikel 130, stk. 2, er det fastsat, at et processkrift, der er indgivet af en advokat eller en patentagent uden betaling af retsafgiften, returneres uden forudgående opfordring til at betale afgiften, hvis den udgør et fast beløb eller er fastsat på grundlag af det omtvistede beløb som angivet af parten. Hvis afgiften imidlertid betales inden for en uge efter forkyndelsen af afgørelsen om at returnere dokumentet, har dokumentet retsvirkning fra datoen for dets indlevering.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Reglerne for betaling af retsafgifter i civile sager er fastsat i justitsministerens bekendtgørelse af 21. marts 2016 om fastsættelse af reglerne for betaling af retsafgifter i borgerlige sager (lovtidende nr. 2023.923, konsolideret tekst), som udmønter ovennævnte lov om retsafgifter (borgerlige sager).

Retsafgifter i borgerlige sager kan indbetales på den kompetente rets bankkonto (kontooplysninger kan fås direkte fra retten eller dens websted eller fra justitsministeriets websted), direkte på dommerkontoret eller i form af stempler, der kan købes samme sted.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når gebyret er betalt, og eventuelle manglende dokumenter er indgivet, behandler retten sagen for lukkede døre. Retten kan kun beramme et retsmøde i de tilfælde, der er omhandlet i bekendtgørelse nr. 861/2007.

Sidste opdatering: 06/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.