Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Indledning

Den portugisiske lovgivning om retsafgifter (bekendtgørelse om sagsomkostninger) indeholder ikke specifikke bestemmelser om krav som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Derfor finder de almindelige regler i omkostningsbekendtgørelsen anvendelse, hvorefter der tages hensyn til sagens værdi og kompleksitet.

Hvilke afgifter findes der?

  • I sager, hvis værdi er mindre end eller lig med 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 regningsenhed)
  • I sager, hvis værdi overstiger 2 000,00 EUR, men ligger under 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 regningsenheder).

Hvis sagen viser sig at være særlig kompleks, kan retten af egen drift beslutte at anvende følgende beløb:

  • I sager, hvis værdi er mindre end eller lig med 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 regningsenheder)
  • I sager, hvis værdi overstiger 2 000,00 EUR, men ligger under 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 regningsenheder).

(Artikel 6, stk. 1 og 5, i bekendtgørelsen om sagsomkostninger, der blev godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008 med de seneste ændringer).

Hvis sagsøgte i henhold til artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1896/2006 fremsætter en indsigelse inden for rammerne af den europæiske betalingspåkravsprocedure, og sagen fortsætter, nedsættes det beløb, som sagsøger skal betale i forbindelse med denne procedure, med et beløb svarende til de retsafgifter, der skal betales i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure.

Nedsættelsen kan udgøre 102 EUR (1 regningsenhed) eller 153 EUR (1,5 regningsenheder). (Artikel 7, stk. 6, i bekendtgørelsen om sagsomkostninger, der blev godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008 med de seneste ændringer).

Når der fremsættes et modkrav - i hvilket tilfælde de beløb, der indgår i de to krav, lægges sammen med henblik på beregningen af retsafgifterne, hvilket kan føre til tilfælde, hvor beløbet er op til 10 000,00 EUR - vil retsafgifterne i tilfælde, hvor de pågældende beløb er mellem 8 000,01 EUR og 10 000,00 EUR, udgøre 3 regningsenheder (306,00 EUR) eller 4,5 regningsenheder (459,00 EUR) i særligt komplekse sager. Det bemærkes, at i sager, der har en værdi mellem 5 000,01 EUR og 8 000,00 EUR, udgør retsafgiften fortsat 2 regningsenheder (204,00 EUR) eller 3 regningsenheder (306,00 EUR) i særligt komplekse sager (artikel 11 i bekendtgørelsen om sagsomkostninger, der blev godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008 med de seneste ændringer, sammenholdt med artikel 145, stk. 5, artikel 530, stk. 2, artikel 299, stk. 1 og 2, og artikel 297, stk. 2, i retsplejeloven).

Hvor meget skal jeg betale?

Se svaret ovenfor.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Det fremgår af artikel 642 i retsplejeloven, at dommerkontoret skal give den pågældende instruks om at foretage den manglende betaling inden for 10 dage med tillæg af en bøde på et tilsvarende beløb, dog mindst 1 regningsenhed og højst 5 regningsenheder. Hvis det ved udløbet af fristen på 10 dage ikke er fastslået, at retsafgiften og bøden er betalt, træffer retten afgørelse om, at partsindlægget, stævningen eller svarskriftet bortfalder.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Ved bankoverførsel

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Ifølge artikel 22 i bekendtgørelse nr. 419-A/2009 af 17. april 2009 skal der fremlægges bevis for betaling sammen med de relevante dokumenter eller anmodninger, medmindre andet er fastsat i ministeriel bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august 2009.

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.