Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Proceduren er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure.

Den rumænske stempelafgiftsordning er reguleret i hastedekret nr. 80/2013, der har været gældende siden den 26. juni 2013. Denne retsakt blev vedtaget som følge af den ændring af den retlige ramme for civil retspleje, der fandt sted dels ved vedtagelsen af den civile retsplejelov, dels ændringerne af den civile lovbog, hvorved der blev oprettet nye organer.

Alle fysiske og juridiske personer har pligt til at betale stempelafgifter, der udgør betaling for de tjenester, der ydes af domstolene, samt af justitsministeriet og statsadvokaturen ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Stempelafgiften kan betales online i Rumænien, men det elektroniske betalingssystem er i øjeblikket ikke operationelt.

Hvilke afgifter skal betales?

Der skal betales stempelafgifter både i forbindelse med domme afsagt i første instans og i appelsager på de i loven fastsatte betingelser.

Fysiske personer kan efter ansøgning indrømmes nedsættelse af, fritagelse for eller afdragsvis betaling af stempelafgifter på de betingelser, der er fastsat i regeringens hastebekendtgørelse nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, som ændret og suppleret ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer. Juridiske personer kan opnå lempelser i forbindelse med betalingen af stempelafgifter på de betingelser, der er fastsat i artikel 42, stk. 2, i hastebekendtgørelse nr. 80/2013.

Hvor meget skal jeg betale?

For nuværende er den stempelafgift, der skal betales ved indgivelse af en anmodning, beregnet således i artikel 3, stk. 1, i hastebekendtgørelse nr. 80/2013:

  1. op til 500 lei — 8%, men ikke under 20 lei
  2. fra 501 lei til 5 000 lei — 40 lei + 7% af det beløb, der overstiger 500 lei
  3. fra 5 001 lei til 25 000 lei — 355 lei + 5% af det beløb, der overstiger 5 000 lei

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Ifølge bestemmelserne i regeringens hastebekendtgørelse nr. 80/2013 skal stempelafgiften betales forud. Har sagsøgeren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at betale afgiften ved udløbet af den frist, der er fastsat i loven eller af retten, afvises anmodningen under henvisning til, at den ikke er forsynet med et stempel, eller at afgiften ikke er betalt på behørig vis. Hvis sagsøgeren har fået afslag på sin ansøgning om fritagelse for betaling af stempelafgift, og han ikke har betalt afgiften inden for den af retten fastsatte frist og således ikke har indsendt en kvittering, afviser retten desuden anmodningen med den begrundelse, at den ikke forsynet med et stempel.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Stempelafgiften indbetales af den afgiftspligtige enten kontant, ved bankoverførsel eller online til en konto benævnt "stempelafgifter, herunder hidrørende fra domstolene", der er adskilt fra de øvrige indtægter, der indgår i det lokale budget hos den forvaltningsmyndighed, der er beliggende på det område, hvor den fysiske person har bopæl eller opholder sig, eller den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Den afgiftspligtige afholder omkostningerne ved overførsel af beløbet.

Hvis den afgiftspligtige hverken har bopæl, ophold eller vedtægtsmæssigt hjemsted i Rumænien, skal stempelafgiften indbetales til den forvaltningsmyndighed, der er beliggende i den retskreds, hvor sagen er anlagt, idet beløbet indgår i denne myndigheds budget.

Stempelafgifter kan indbetales kontant til ovennævnte myndigheders skatteforvaltning.

Stempelafgifter kan også betales ved bankoverførsel og online.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Den kvittering for betaling af stempelafgift, der udstedes af den relevante myndighed ved kontant betaling, eller betalingsanvisningen ved bankoverførsel indgives til retten sammen med anmodningen.

Kvitteringer eller betalingsanvisninger har ikke et standardformat, de udstedes i den form, der accepteres af den relevante forvaltningsmyndighed.

Hvis stempelafgiften betales efter, at sagsøger har modtaget en påmindelse fra retten herom, skal han indsende dokumentation for betalingen inden 10 dage efter modtagelsen af meddelelsen.

Dokumentation for, at afgiften er betalt, kan forevises på dommerkontoret eller sendes med posten med angivelse af det sagsnummer, der er angivet i den meddelelse, som retten sender til parten.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.