På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

I Skotland er retsafgifterne til den europæiske småkravsprocedure reguleret i:

  • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutary Instrument Number 2018/481, som ændret ved:
  • Sheriff Court Fees Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Skema 2, del II, punkt 16 og 38, finder anvendelse på europæiske småkrav pr. 1 april 2019.

Skema 3, del II, punkt 16 og 38, finder anvendelse på europæiske småkrav pr. 1 april 2020.

Det er ikke muligt at betale retsafgifter elektronisk.

Hvilke afgifter skal betales?

Indgivelse til retten af et europæisk småkrav ved hjælp af formular A i EU-forordning nr. 861/2007 kræver betaling af én afgift, der dækker hele retssagen.

Udgiften til forkyndelsen af dokumenter pr. post er omfattet heri, men der kan pålægges en ekstra afgift, hvis det er nødvendigt, at en stævningsmand forkynder dokumenterne for sagsøgte.

Der pålægges ingen afgift for indgivelse af et svar på kravet ved anvendelse af formular C.

Der stilles ikke normalt krav om repræsentation ved en advokat, og afgiften omfatter ikke advokatsalærer.

Hvor meget skal jeg betale?

Den nuværende afgift for indbringelse af et europæisk småkrav for retten for:

  • beløb på 300 GBP eller 250 EUR eller derunder er på 19 GBP
  • alle andre europæiske småkrav er på 104 GBP.

Den ekstra afgift for en stævningsmands forkyndelse af dokumenterne for sagsøgte ligger på 13 GBP plus stævningsmandens udgifter.

I henhold til artikel 8 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, som ændret, kan en part være berettiget til afgiftsfritagelse, f.eks. hvis parten er berettiget til visse offentlige ydelser eller retshjælp i civilsager.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Retten accepterer ikke anmodningen og er ikke forpligtet til at reagere på den, hvis ikke afgiften er betalt, jf. artikel 3 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, som ændret.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifter kan betales med:

  • Check – udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
  • Debet- og kreditkort – undersøg, hvilken type kort der accepteres af den relevante ret, og om betalingen kan foretages pr. telefon
  • Postanvisning – udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
  • Kontanter – ved betaling pr. post er det ikke tilrådeligt at foretage kontantbetalinger.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Retten accepterer indgivelse af anmodninger ved hjælp af formular A i EU-forordning nr. 861/2007 med betaling af den relevante afgift. Dokumenterne og betalingen skal indgives eller fremsendes til retten samtidig. Retten udleverer eller fremsender herefter formular B eller formular 1 eller forkynder formular A for sagsøgte som det næste trin i sagen. Der stilles ikke krav om dokumentation for betaling.

Sidste opdatering: 04/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.