Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Αυστρία

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αυστριακά δικαστικά τέλη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, όπως προβλέπεται και από την εθνική νομοθεσία, καλείται «αγωγή». Ως εκ τούτου, η αυστριακή νομοθεσία για τα δικαστικά τέλη δεν προβλέπει αυτοτελή εθνική ρύθμιση για την αγωγή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Για την αγωγή και την επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 (TP 1) του νόμου για τα δικαστικά τέλη (GGG), ο οποίος ισχύει για όλες τις εθνικές πολιτικές δίκες.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Για τις πρωτοβάθμιες διαδικασίες που αφορούν αγωγές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα τελών 1 του GGG, εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 του νόμου για τα δικαστικά τέλη. Αυτό το κατ’ αποκοπή τέλος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μειώσεις γίνονται μόνο σε περίπτωση άμεσης απόσυρσης ή απόρριψης της αξίωσης πριν από την επίδοση στον αντίδικο (στο ένα τέταρτο· σημείωση 3 έως TP 1 GGG) ή εάν η υπόθεση συγκρίνεται νόμιμα κατά την πρώτη ακρόαση (στο ήμισυ· σημείωση 2 της TP 1 GGG). Στο πλαίσιο του αυστριακού συστήματος δικαστικών τελών, στις πρωτοβάθμιες αστικές υποθέσεις, κατά κανόνα, στην καταβολή τέλους υπόκειται μόνο το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, δηλαδή στην παρούσα περίπτωση η αγωγή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στην επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία δεν επιβάλλονται πρόσθετα δικαστικά τέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GGG, η υποχρέωση καταβολής τελών γεννάται με την υποβολή (κατάθεση) στο δικαστήριο της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (και στην περίπτωση επακόλουθης διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής με κατάθεση δικογράφου ή κατά τη συζήτηση με πρωτοκόλληση της διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής ή ενός συμψηφισμού που υπερβαίνει το αντικείμενο της αγωγής). Το τέλος πρέπει να καταβάλλεται σε αυτό το χρονικό σημείο. Το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει επίσης να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής από το δικαστικό τέλος μέσω του ευεργετήματος πενίας (στην Αυστρία: νομική συνδρομή), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού απαλλάσσεται από τέλη.

Πόσο θα πληρώσω;

Το ύψος των δικαστικών εξόδων για πρωτοβάθμιες διαδικασίες ορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς (ποσό της αξίωσης που εγείρεται με την αγωγή ή με τυχόν μεταγενέστερη διεύρυνση του αντικειμένου της αγωγής) και τον αριθμό των διαδίκων. Ενδεικτικά, τα επιβαλλόμενα τέλη βάσει του πίνακα τελών 1 του GGG (από την 1η Αυγούστου 2017· εδώ θα βρείτε την πλήρη εικόνα: Νόμος για τα δικαστικά τέλη):

Πίνακας τελών 1

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς

Ποσό των τελών

έως

150 ευρώ

23 ευρώ

άνω των

150 ευρώ και έως

300 ευρώ

45 ευρώ

άνω των

300 ευρώ και έως

700 ευρώ

64 ευρώ

άνω των

700 ευρώ και έως

2 000 ευρώ

107 ευρώ

άνω των

2 000 ευρώ και έως

3 500 ευρώ

171 ευρώ

άνω των

3 500 ευρώ και έως

7 000 ευρώ

314 ευρώ

άνω των

7 000 ευρώ και έως

35 000 ευρώ

743 ευρώ

άνω των

35 000 ευρώ και έως

70 000 ευρώ

1 459 ευρώ

άνω των

70 000 ευρώ και έως

140 000 ευρώ

2 919 ευρώ

άνω των

140 000 ευρώ και έως

210 000 ευρώ

4 380 ευρώ

άνω των

210 000 ευρώ και έως

280 000 ευρώ

5 840 ευρώ

άνω των

280 000 ευρώ και έως

350 000 ευρώ

7 299 ευρώ

άνω των

350 000 ευρώ

1,2 % της εκάστοτε αξίας του αντικειμένου της διαφοράς συν 3 488 ευρώ

Αν οι διάδικοι είναι περισσότεροι από δύο, το ποσό μπορεί να προσαυξηθεί εξ αυτού του λόγου σύμφωνα με το άρθρο 19α του GGG (από 10 %–50 %).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, βάσει του άρθρου 31 του GGG καταβάλλεται πάγια προσαύξηση ύψους, επί του παρόντος, 22 ευρώ (από την 1η Οκτωβρίου 2013). Ωστόσο, η εκπρόθεσμη καταβολή του δικαστικού τέλους ουδόλως επηρεάζει τη διεξαγωγή της αστικής διαδικασίας καθαυτής. Το δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ανεξάρτητα από την καταβολή των δικαστικών τελών και την εξετάζει εντελώς ανεξάρτητα από αυτήν.

Η είσπραξη των δικαστικών τελών από τη δικαστική αρχή ρυθμίζεται από τον νόμο περί είσπραξης δικαστικών εξόδων (GEG). Αν, λόγω μη πληρωμής, η δικαστική αρχή χρειαστεί να εκδώσει εντολή πληρωμής (εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη των δικαστικών τελών), δυνάμει του άρθρου 6α του GEG, επιβάλλεται επιπλέον τέλος είσπραξης ύψους, επί του παρόντος, 8 ευρώ (από την 1η Ιανουαρίου 2014).

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο τρόπος καταβολής των τελών ρυθμίζεται στο άρθρο 4 του GGG. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζική χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή πληρωμή με μετρητά απευθείας στο εν λόγω δικαστήριο. Τα σχετικά τραπεζικά στοιχεία του δικαστηρίου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at/, στην καρτέλα «Δικαστήρια»).

Επιπλέον, όλα τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται επίσης μέσω απευθείας χρέωσης λογαριασμού, εφόσον το δικαστήριο (ή, γενικότερα, το αυστριακό δικαστικό σύστημα) έχει εξουσιοδοτηθεί να χρεώσει τα δικαστικά τέλη σε λογαριασμό κοινοποιηθέντα από τον υπόχρεο στην καταβολή τους διάδικο και να τα πιστώσει σε δικαστικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, το δικόγραφο (η αγωγή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών) πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η απευθείας χρέωση των τελών, καθώς και την εξουσιοδότηση για την είσπραξη των τελών (π.χ. με την ένδειξη «είσπραξη τελών!» ή «AEV!»). Κατά περίπτωση, μπορεί επίσης να ορίζει μέγιστο ποσό απευθείας χρέωσης του λογαριασμού, αν η εξουσιοδότηση είναι περιορισμένη (άρθρα 5 και 6 του διατάγματος περί απευθείας χρέωσης λογαριασμού).

Κατά την κατάθεση της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), τα τέλη καταβάλλονται υποχρεωτικά με απευθείας χρέωση λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός ανώτατου ποσού που μπορεί να χρεωθεί δεν είναι δυνατός.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν η απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταβολή δικαστικών τελών βασίζεται στην κατάθεση του δικογράφου –στην παρούσα περίπτωση, της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών– και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση απευθείας χρέωσης λογαριασμού, η καταβολή των τελών αποδεικνύεται με την επισύναψη της απόδειξης πληρωμής (τραπεζικού εμβάσματος) στο δικόγραφο (άρθρο 4 του GGG). Η ομοσπονδιακή λογιστική αρχή ενημερώνει τη δικαστική αρχή σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με την πίστωση στον λογαριασμό του δικαστηρίου, σε περίπτωση πληρωμής των προβλεπόμενων τελών με τη χρήση τραπεζικών ή πιστωτικών καρτών, με κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και με απευθείας χρέωση του λογαριασμού του διαδίκου. Με την απόδειξη της (ολοσχερούς) πληρωμής τερματίζεται η διαδικασία επιβολής δικαστικών τελών.

Σε περίπτωση καταβολής πλεονάζοντος ποσού, υφίσταται αξίωση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαστικών τελών (άρθρο 6γ παράγραφος 1 σημείο 1 του GEG), η οποία μπορεί να εγερθεί εντός πέντε ετών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.