Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Αυστρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αυστριακά δικαστικά τέλη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, όπως προβλέπεται και από την εθνική νομοθεσία, καλείται «αγωγή». Ως εκ τούτου, η αυστριακή νομοθεσία για τα δικαστικά τέλη δεν προβλέπει αυτοτελή εθνική ρύθμιση για την αγωγή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Για την αγωγή και την επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 (TP 1) του νόμου για τα δικαστικά τέλη (GGG), ο οποίος ισχύει για όλες τις εθνικές πολιτικές δίκες.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες που αφορούν αγωγές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα τελών 1 του GGG, εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 του νόμου για τα δικαστικά τέλη. Αυτό το κατ’ αποκοπή τέλος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μειώσεις γίνονται μόνο

  • σε περίπτωση άμεσης παραίτησης από την αίτηση ή απόρριψης της αίτησης πριν από την επίδοση ή κοινοποίηση στον αντίδικο (στο ένα τέταρτο· σημείωση 3 στον TP 1 του GGG) ή
  • σε περίπτωση παραίτησης από την αίτηση μετά την επίδοση ή κοινοποίηση στον αντίδικο, αλλά πριν ή κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο [στο ήμισυ· σημείωση 4 στοιχείο α) στον TP 1 του GGG] ή
  • εάν, κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ή στην αρχή της δεύτερης συζήτησης στο ακροατήριο, επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός στην υπόθεση, κατόπιν διαμεσολάβησης που κινήθηκε το αργότερο κατά την εν λόγω συζήτηση, και ο συμβιβασμός αυτός παράγει έννομα αποτελέσματα [στο ήμισυ· σημείωση 4 στοιχείο β) στον TP 1 του GGG].

Στο πλαίσιο του αυστριακού συστήματος δικαστικών τελών, στις πρωτοβάθμιες αστικές υποθέσεις, κατά κανόνα, στην καταβολή τέλους υπόκειται μόνο το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, δηλαδή στην παρούσα περίπτωση η αγωγή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στην επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία δεν επιβάλλονται πρόσθετα δικαστικά τέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GGG, η υποχρέωση καταβολής τελών γεννάται με την υποβολή (κατάθεση) στο δικαστήριο της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (και στην περίπτωση επακόλουθης διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής με κατάθεση δικογράφου ή κατά τη συζήτηση με πρωτοκόλληση της διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής ή συμψηφισμού που υπερβαίνει το αντικείμενο της αγωγής). Το τέλος πρέπει να καταβάλλεται σ’ αυτό το χρονικό σημείο. Το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει επίσης να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη μέσω του ευεργετήματος της πενίας (στην Αυστρία: δικαστική αρωγή), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού απαλλάσσεται από τέλη.

Πόσο θα πληρώσω;

Το ύψος των δικαστικών εξόδων για πρωτοβάθμιες διαδικασίες ορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς (ποσό της αξίωσης που εγείρεται με την αγωγή ή με τυχόν μεταγενέστερη διεύρυνση του αντικειμένου της αγωγής) και τον αριθμό των διαδίκων. Ενδεικτικά, τα επιβαλλόμενα τέλη βάσει του πίνακα τελών 1 του GGG (από την 1η Μαΐου 2021· ο ισχύων νόμος για τα δικαστικά τέλη) παρατίθενται επακριβώς:

Πίνακας τελών 1

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς

Ποσό των τελών

έως

150 ευρώ

25 ευρώ

άνω των

150 ευρώ και έως

300 ευρώ

48 ευρώ

άνω των

300 ευρώ και έως

700 ευρώ

68 ευρώ

άνω των

700 ευρώ και έως

2 000 ευρώ

114 ευρώ

άνω των

2 000 ευρώ και έως

3 500 ευρώ

182 ευρώ

άνω των

3 500 ευρώ και έως

7 000 ευρώ

335 ευρώ

άνω των

7 000 ευρώ και έως

35 000 ευρώ

792 ευρώ

άνω των

35 000 ευρώ και έως

70 000 ευρώ

1 556 ευρώ

άνω των

70 000 ευρώ και έως

140 000 ευρώ

3 112 ευρώ

άνω των

140 000 ευρώ και έως

210 000 ευρώ

4 670 ευρώ

άνω των

210 000 ευρώ και έως

280 000 ευρώ

6 227 ευρώ

άνω των

280 000 ευρώ και έως

350 000 ευρώ

7 783 ευρώ

άνω των

350 000 ευρώ

1,2 % της εκάστοτε αξίας του αντικειμένου της διαφοράς συν 4 203 ευρώ

Αν οι διάδικοι είναι περισσότεροι από δύο, το ποσό μπορεί να προσαυξηθεί εξ αυτού του λόγου σύμφωνα με το άρθρο 19a του GGG (η προσαύξηση κυμαίνεται από 10 % έως 50 %).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω έγκαιρα τα δικαστικά τέλη;

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, βάσει του άρθρου 31 του GGG καταβάλλεται πάγια προσαύξηση η οποία ανέρχεται επί του παρόντος σε 23 ευρώ (από την 1η Μαΐου 2021). Ωστόσο, η εκπρόθεσμη καταβολή του δικαστικού τέλους ουδόλως επηρεάζει τη διεξαγωγή της αστικής διαδικασίας καθαυτής. Το δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ανεξάρτητα από την καταβολή των δικαστικών τελών και την εξετάζει εντελώς ανεξάρτητα από αυτήν.

Η είσπραξη των δικαστικών τελών από τη δικαστική αρχή ρυθμίζεται από τον νόμο για την είσπραξη δικαστικών εξόδων (GEG). Αν, λόγω μη πληρωμής, η δικαστική αρχή χρειαστεί να εκδώσει εντολή πληρωμής (εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη των δικαστικών τελών), δυνάμει του άρθρου 6a του GEG, επιβάλλεται επιπλέον τέλος είσπραξης το οποίο ανέρχεται επί του παρόντος σε 8 ευρώ (από την 1η Ιανουαρίου 2014).

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο τρόπος καταβολής των τελών ρυθμίζεται στο άρθρο 4 GGG. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζική χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή πληρωμή με μετρητά απευθείας στο εν λόγω δικαστήριο. Τα σχετικά τραπεζικά στοιχεία του δικαστηρίου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at/, στην καρτέλα «Δικαστήρια»).

Επιπλέον, όλα τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται επίσης μέσω απευθείας χρέωσης λογαριασμού, εφόσον το δικαστήριο (ή, γενικότερα, το αυστριακό δικαστικό σύστημα) έχει εξουσιοδοτηθεί να χρεώσει τα δικαστικά τέλη σε λογαριασμό κοινοποιηθέντα από τον υπόχρεο στην καταβολή τους διάδικο και να τα πιστώσει σε δικαστικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, το δικόγραφο (η αγωγή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών) πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η απευθείας χρέωση των τελών, καθώς και την εξουσιοδότηση για την είσπραξη των τελών (π.χ. με την ένδειξη «είσπραξη τελών!» ή «AEV!»). Κατά περίπτωση, μπορεί επίσης να ορίζει μέγιστο ποσό απευθείας χρέωσης του λογαριασμού, αν η εξουσιοδότηση είναι περιορισμένη (άρθρα 5 και 6 του διατάγματος περί απευθείας χρέωσης λογαριασμού).

Κατά την κατάθεση της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), τα τέλη καταβάλλονται υποχρεωτικά με απευθείας χρέωση λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός μέγιστου ποσού απευθείας χρέωσης δεν είναι δυνατός.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν η απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταβολή δικαστικών τελών βασίζεται στην κατάθεση του δικογράφου –στην παρούσα περίπτωση, της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών– και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση απευθείας χρέωσης λογαριασμού, η καταβολή των τελών αποδεικνύεται με την επισύναψη της απόδειξης πληρωμής (τραπεζικού εμβάσματος) στο δικόγραφο (άρθρο 4 του GGG). Η ομοσπονδιακή λογιστική αρχή ενημερώνει τη δικαστική αρχή σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με την πίστωση στον λογαριασμό του δικαστηρίου, σε περίπτωση πληρωμής των προβλεπόμενων τελών με τη χρήση τραπεζικών ή πιστωτικών καρτών, με κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και με απευθείας χρέωση του λογαριασμού του διαδίκου. Με την απόδειξη της (ολοσχερούς) πληρωμής τερματίζεται η διαδικασία επιβολής δικαστικών τελών.

Σε περίπτωση καταβολής πλεονάζοντος ποσού, υφίσταται αξίωση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαστικών τελών (άρθρο 6c παράγραφος 1 σημείο 1 του GEG), η οποία μπορεί να εγερθεί εντός πέντε ετών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.