Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τα άρθρα 1017 έως 1022 του βελγικού δικαστικού κώδικα, από το άρθρο 953 του ίδιου κώδικα αναφορικά με την καταβολή του τέλους μαρτύρων, καθώς και από τον κώδικα τελών καταχώρισης, υποθήκης και γραμματειακών εργασιών, και ιδίως από τα άρθρα 142 επ. και 268 επ., αναφορικά με τα τέλη καταχώρισης.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Το άρθρο 1018 του βελγικού δικαστικού κώδικα ορίζει σε τι συνίστανται τα έξοδα:

1) τέλη διάφορα, γραμματειακών εργασιών και καταχώρισης. Τα τέλη γραμματειακών εργασιών συμπεριλαμβάνουν τα τέλη εγγραφής στο πινάκιο, τα τέλη σύνταξης και τα τέλη αποστολής (βλ. άρθρα 268 επ. του κώδικα τελών καταχώρισης, υποθήκης και γραμματειακών εργασιών). Το τέλος εγγραφής στο πινάκιο κυμαίνεται από 30 έως 100 ευρώ, ανάλογα με το δικαστήριο που επιλαμβάνεται. Το τέλος σύνταξης ανέρχεται σε 35 ευρώ.

Τα τέλη καταχώρισης καταβάλλονται για αποφάσεις το βασικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 12 500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) και ορίζονται σε 3% του ποσού αυτού. Επομένως, δεν καταβάλλονται στο πλαίσιο μικροδιαφορών

2) κόστος αποδοχών και μισθών για τις δικαστικές πράξεις

3) κόστος αποστολής της απόφασης: κυμαίνεται από 0,85 έως 5,75 ευρώ ανά φύλλο

4) έξοδα κάθε ανακριτικής πράξης, ιδίως το τέλος μαρτύρων και πραγματογνωμόνων. Το βασιλικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 1972 ορίζει το τέλος σε 200 φράγκα ανά μάρτυρα, ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται αποζημίωση εξόδων μετακίνησης (0,0868 ευρώ ανά χιλιόμετρο).

Στο πλαίσιο δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, ο πραγματογνώμονας ορίζει ελεύθερα τα έξοδα και την αμοιβή του, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ξεκάθαρα ο τρόπος υπολογισμού τους και ότι το ποσόν μπορεί, εάν χρειαστεί (για παράδειγμα αν έχουν αναληφθεί αδικαιολόγητες δαπάνες), να μειωθεί από τον δικαστή κατά τον οριστικό καταλογισμό των δικαστικών εξόδων

5) έξοδα μετακίνησης και διαμονής των δικαστών, των δικαστικών επιμελητών και των διαδίκων, εφόσον η μετακίνησή τους διατάχθηκε από τον δικαστή, και έξοδα πράξεων, εφόσον διενεργήθηκαν μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας

6) διαδικαστική αποζημίωση (άρθρο 1022 του βελγικού δικαστικού κώδικα) καταβάλλεται από τον ηττηθέντα διάδικο και πρόκειται για κατʼ αποκοπή κάλυψη των εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Τα ποσά συνδέονται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και κάθε μεταβολή αυτού η οποία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 10 μονάδες επιφέρει αντίστοιχα αύξηση ή μείωση των ποσών κατά 10%

Αξία αντικειμένου της διαφοράς

Βασικό
ποσό

Κατώτατο<
ποσό

Ανώτατο
ποσό

Έως 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Από 250,01 € έως 750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Από 750,01 € έως 2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

Εργατοδικείο (καθεστώς παρέκκλισης)

Αξία αντικειμένου της διαφοράς

Βασικό
ποσό

Κατώτατο
ποσό

Ανώτατο
ποσό

Έως 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Έως 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Έως 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7) αμοιβή, αποζημίωση και έξοδα του διαμεσολαβητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1734 του βελγικού δικαστικού κώδικα.

Πόσο θα πληρώσω;

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, το καταβλητέο ποσό εξαρτάται πλήρως από την περίπτωση, δηλαδή από το αν δικαιωθήκατε ή όχι, αν διορίστηκαν πραγματογνώμονες ή όχι, αν κλήθηκαν μάρτυρες, αν οι δικαστές χρειάστηκε να μεταβούν στο εξωτερικό, αν χρειάστηκε η παρέμβαση διαμεσολαβητή κ.λπ.

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Τα έξοδα της γραμματείας προκαταβάλλονται, ειδάλλως η υπόθεση δεν αναγράφεται στο πινάκιο.

Ο πραγματογνώμονας απαιτεί πάντα προκαταβολή, ειδάλλως δεν αναλαμβάνει καθήκοντα.

Αν ζητήσετε την εξέταση μάρτυρα, υποχρεούστε να προκαταβάλετε το ποσό στη γραμματεία του δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχετε παραιτηθεί από το δικαίωμα εξέτασης μάρτυρα.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η καταβολή διενεργείται μέσω εντύπου πληρωμής ή κατάθεσης, εμβάσματος, τοις μετρητοίς ή με επιταγή σε διαταγή της γραμματείας (η τελευταία αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές).

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Όλες οι αποδείξεις πληρωμής πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά ώστε να μπορούν να προσκομιστούν αμέσως, κατόπιν απλού αιτήματος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.