Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Οι διατάξεις για την καταβολή δικαστικών τελών και εξόδων σε αστικές διαδικασίες προβλέπονται, αντίστοιχα, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον πίνακα κρατικών τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ГПК).

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας:

«Κεφάλαιο οκτώ. Τέλη και έξοδα, Τμήμα Ι — Αξία του αντικειμένου της διαφοράς

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 68. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι η χρηματική αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

Ποσό αξίας του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 69. (1) Το ποσό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ανέρχεται:
1. για διαφορές που αφορούν χρηματικές αξιώσεις: στο ζητούμενο ποσό

Καθορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς:
Άρθρο 70. (1) Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από τον αιτούντα. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να αμφισβητηθεί είτε από τον καθ’ ου είτε από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, το αργότερο κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της αναφερόμενης αξίας και της πραγματικής αξίας, το δικαστήριο αποφασίζει ως προς την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.
(2) Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπόκειται σε προδικαστική έφεση.
(3) Όταν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, το δικαστήριο προσδιορίζει κατά προσέγγιση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και μεταγενέστερα είτε επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος είτε επιστρέφεται το υπερβάλλον τέλος, ανάλογα με την αξία που καθόρισε στην απόφασή του το δικαστήριο.

Τμήμα ΙΙ. Κρατικά τέλη και έξοδα

Υποχρέωση καταβολής τελών και εξόδων
Άρθρο 71. (1) Για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης εισπράττονται κρατικά τέλη επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, καθώς και δικαστικά έξοδα. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της διαφοράς δεν μπορεί να αποτιμηθεί, το ποσό των κρατικών τελών καθορίζεται από το δικαστήριο.

Κρατικά τέλη
Άρθρο 73. (3) Τα κρατικά τέλη εισπράττονται κατά την υποβολή της αίτησης προστασίας ή συνδρομής και κατά την έκδοση του εγγράφου για το οποίο καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με πίνακα που έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο.

Συνημμένα στην αίτηση
Άρθρο 128. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής:
1. το πληρεξούσιο, αν η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο
2. έγγραφη απόδειξη καταβολής των κρατικών τελών και εξόδων, εάν οφείλονται τέλη και έξοδα
3. αντίγραφα της αίτησης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων ανάλογα με τον αριθμό των καθ’ ων.

Επαλήθευση της αίτησης
Άρθρο 129. (1) Το δικαστήριο επαληθεύει τη συμμόρφωση της αίτησης.
(2) Εάν η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 127 παράγραφος 1 και στο άρθρο 128, υποδεικνύεται στον αιτούντα να συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός μίας εβδομάδας και του παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνει χρήση του ευεργετήματος της πενίας, αν ο αιτών το χρειάζεται και το δικαιούται. Εάν η διεύθυνση του αιτούντος δεν δηλώνεται και δεν είναι γνωστή στο δικαστήριο, η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την ανάρτηση ειδοποίησης σε προορισμένο για τον σκοπό αυτόν χώρο του δικαστηρίου, για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.
(3) Εάν ο αιτών δεν συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός της προθεσμίας, η αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα του επιστρέφονται και, εάν η διεύθυνσή του δεν είναι γνωστή, η αίτηση παραμένει στη γραμματεία του δικαστηρίου και βρίσκεται στη διάθεση του αιτούντος. Κατά της επιστροφής της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική έφεση, για την οποία δεν υποβάλλεται αντίγραφο επίδοσης.»

Πίνακας κρατικών τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
«Τμήμα I
Τέλη που εισπράττονται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών
Άρθρο 1. Στην περίπτωση αίτησης, ανταίτησης ή αίτησης τρίτου που διαθέτει ανεξάρτητα δικαιώματα, το τέλος που επιβάλλεται ανέρχεται σε 4 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 BGN.»

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Τα κρατικά τέλη εισπράττονται κατά την κατάθεση της αίτησης. Είναι απαραίτητο ο αιτών να συνυποβάλει με την αίτηση έγγραφη απόδειξη καταβολής των τυχόν οφειλόμενων κρατικών τελών και εξόδων.

Πόσο θα πληρώσω;

Το κρατικό τέλος στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για τέτοιου είδους αιτήσεις ανέρχεται στο 4 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 BGN.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν συνυποβάλει έγγραφη απόδειξη καταβολής των οφειλόμενων κρατικών τελών, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα γνωστοποίηση καλώντας τον να καταβάλει τα κρατικά τέλη εντός μιας εβδομάδας. Εάν η διεύθυνση του αιτούντος δεν δηλώνεται και δεν είναι γνωστή στο δικαστήριο, η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την ανάρτηση ειδοποίησης σε προορισμένο για τον σκοπό αυτόν χώρο του δικαστηρίου, για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.
Εάν ο αιτών δεν συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός της προθεσμίας, η αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα του επιστρέφονται και, εάν η διεύθυνσή του δεν είναι γνωστή, η αίτηση παραμένει στη γραμματεία του δικαστηρίου και βρίσκεται στη διάθεση του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση απορρίπτεται.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου και το έγγραφο καταβολής διαβιβάζεται στον δικαστή / στον δικαστικό σχηματισμό που εκδικάζει την υπόθεση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου. Τα δικαστικά τέλη δεν μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά στο ταμείο του δικαστηρίου. Κάθε δικαστήριο έχει συνάψει σύμβαση με τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες στο δικαστήριο. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του δικαστηρίου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου και το έγγραφο καταβολής διαβιβάζεται στον δικαστή / στον δικαστικό σχηματισμό που εκδικάζει την υπόθεση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.