Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Στη Δημοκρατία της Κροατίας τα δικαστικά τέλη καθορίζονται από τον νόμο 118/18 περί δικαστικών τελών (Zakon o sudskim pristojbama) και από το διάταγμα περί τιμολογίου των δικαστικών τελών (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), το οποίο εξέδωσε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί δικαστικών τελών, τα τέλη που προβλέπονται στο τιμολόγιο καταβάλλονται σε μετρητά, με τρόπο άλλο πλην των μετρητών, με τη μορφή παραβόλου που εκδίδεται από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για δικόγραφα που κατατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις μέσω του πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες του δικαστηρίου, καταβάλλεται τέλος κατά την κατάθεση του δικογράφου, το οποίο ισούται με το ήμισυ του ποσού του τέλους που ορίζει το τιμολόγιο των δικαστικών τελών.

Για αποφάσεις τις οποίες επιδίδει το δικαστήριο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις μέσω του πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες του δικαστηρίου, καταβάλλεται τέλος το οποίο ισούται με το ήμισυ του ποσού του τέλους που ορίζει το τιμολόγιο των δικαστικών τελών, με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής επίδοσης της απόφασης.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε όλες τις αστικές και εμπορικές δικαστικές διαδικασίες, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου περί δικαστικών τελών, απαλλάσσονται από την καταβολή τους:

 1. η Δημοκρατία της Κροατίας και τα κυβερνητικά όργανα,
 2. τα πρόσωπα και οι φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία κατά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση της εν λόγω εξουσίας,
 3. οι εργαζόμενοι που είναι διάδικοι σε ένδικες εργατικές διαφορές και άλλες διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την εργασιακή σχέση,
 4. οι μόνιμοι και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που είναι διάδικοι σε ένδικες διοικητικές διαφορές οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την υπαλληλική σχέση,
 5. οι ανάπηροι του πολέμου ανεξαρτησίας της Κροατίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή, και άτομα με αναπηρία, με βάση έγκυρα έγγραφα που εκδίδονται από την Υπηρεσία Πραγματογνωμοσύνης, Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία,
 6. σύζυγοι, τέκνα και γονείς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν, αγνοούνται ή αιχμαλωτίστηκαν στον κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 7. σύζυγοι, τέκνα και γονείς όσων σκοτώθηκαν, αγνοούνται ή αιχμαλωτίστηκαν στον κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 8. πρόσφυγες, εκτοπισθέντες και επαναπατριζόμενοι, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 9. αποδέκτες κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
 10. οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με την προστασία των οικογενειών των νεκρών, αγνοουμένων και αιχμαλώτων κατά την εκτέλεση των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων τους και οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία,
 11. τέκνα ως διάδικοι σε διαδικασίες διατροφής ή σε διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις που στηρίζονται σε αυτό το δικαίωμα,
 12. διάδικοι που κινούν διαδικασίες για την αναγνώριση της μητρότητας ή της πατρότητας και διαδικασίες για τα έξοδα που προκύπτουν από την εγκυμοσύνη και τη γέννηση τέκνου εκτός γάμου,
 13. διάδικοι που αιτούνται αποκατάσταση της ικανότητας δικαιοπραξίας,
 14. ανήλικοι σε διαδικασίες με τις οποίες αιτούνται άδεια για τη σύναψη γάμου,
 15. διάδικοι σε διαδικασίες για την παράδοση τέκνου και για τη διατήρηση προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο,
 16. διάδικοι που κινούν διαδικασίες σχετικά με δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με τα δικαιώματα των ανέργων σύμφωνα με τους κανονισμούς απασχόλησης και με τα δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας,
 17. διάδικοι που κινούν διαδικασίες για την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά οριστικών ατομικών πράξεων,
 18. διάδικοι που κινούν διαδικασίες για αποζημίωση λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος,
 19. σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις υψηλότερης βαθμίδας σε αστικές διαδικασίες για υποκατάστατη δικαστική έγκριση και σε συλλογικές εργατικές διαφορές και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αστικές διαδικασίες κατά την άσκηση εξουσιών συμβουλίου εργαζομένων,
 20. καταναλωτές ως πτωχεύσαντες οφειλέτες,
 21. άλλα πρόσωπα και φορείς, όταν προβλέπεται από ειδικό νόμο.

Οι ξένες χώρες απαλλάσσονται από την καταβολή τελών, εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή συνθήκη ή στο πλαίσιο αμοιβαιότητας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις προϋποθέσεις αμοιβαιότητας, το δικαστήριο ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η απαλλαγή που αναφέρεται στο σημείο 10 ισχύει για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η απαλλαγή από την καταβολή δικαστικών τελών δεν εφαρμόζεται στους φορείς κοινοτήτων και δήμων, εκτός εάν τους έχει ανατεθεί η άσκηση δημόσιας εξουσίας με ειδικό νόμο.

Στις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών, καταβάλλονται τα ακόλουθα τέλη:

 • για αγωγή – πληρώνει ο ενάγων
 • για απάντηση στην αγωγή – πληρώνει ο εναγόμενος
 • για απόφαση – πληρώνει ο ενάγων
 • για έφεση – πληρώνει ο εκκαλών
 • για υπόμνημα αντίκρουσης – πληρώνει το πρόσωπο που υποβάλλει το υπόμνημα (η υποβολή υπομνήματος είναι προαιρετική)

Πόσο θα πληρώσω;

I. Για αγωγή, ανταγωγή, απόφαση και ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, τα δικαστικά τέλη είναι ανάλογα με το ποσό της διαφοράς (υπολογίζεται μόνο η κύρια απαίτηση χωρίς τις παρεπόμενες απαιτήσεις για τόκους και έξοδα), ως εξής:

άνω των... HRK

έως... HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Για ποσά άνω των 15.000,00 HRK καταβάλλεται τέλος ύψους 500,00 HRK συν 1 % επί του ποσού της διαφοράς πάνω από τις 15.000,00 HRK, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000,00 HRK.

II. Για απάντηση σε αγωγή και για υπόμνημα αντίκρουσης, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών που αναφέρονται στο σημείο I.

ΙΙΙ. Για έφεση κατά απόφασης, καταβάλλεται το διπλάσιο από το ποσό των δικαστικών τελών που αναφέρονται στο σημείο Ι.

IV. Δεν καταβάλλεται δικαστικό τέλος όταν επιτυγχάνεται δικαστικός συμβιβασμός κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν ένας διάδικος δεν πληρώσει τα δικαστικά τέλη στην προθεσμία που έχει ταχθεί ή δεν ενημερώσει αμέσως το δικαστήριο σχετικά, το δικαστήριο, εντός επιπλέον προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης για τα δικαστικά τέλη ή της απόφασης για την ανακοπή, εκδίδει πιστοποιητικό εκτελεστότητας και, με σκοπό την αναγκαστική εκτέλεση, το κοινοποιεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την αναγκαστική είσπραξη των ποσών από τον διάδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που διέπει την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων ως προς τα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου περί δικαστικών τελών, το δικαστήριο πρέπει πρώτα να προειδοποιήσει τον διάδικο που παρίσταται στη δικαστική διαδικασία ότι οφείλει να καταβάλει τέλη και, αν δεν καταβάλει αμέσως τα τέλη, ότι οφείλει να τα καταβάλει εντός τριών ημερών. Αν ο διάδικος δεν συμμορφωθεί με την προειδοποίηση ή αν δεν έχει παραστεί στη δικαστική διαδικασία για την οποία οφείλει να καταβάλει τέλη και δεν έχει καταβάλει τα τέλη, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση σχετικά με τα οφειλόμενα τέλη με προσαύξηση 100 HRK.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε μετρητά, με τρόπο άλλο πλην των μετρητών, με τη μορφή παραβόλου που εκδίδεται από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά στη λογιστική υπηρεσία του δικαστηρίου, το οποίο είναι υποχρεωμένο, σε προθεσμία 5 ημερών από την ημερομηνία είσπραξης, να μεταφέρει τα χρήματα αυτά στα έσοδα του προϋπολογισμού από δικαστικά τέλη.

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν με τη μορφή παραβόλου αν το ύψος τους δεν υπερβαίνει τις 100 HRK.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής των δικαστικών τελών αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, στις ιστοσελίδες του δικαστηρίου και στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μέσω τραπέζης ή ταχυδρομείου στον λογαριασμό του εθνικού προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Για την καταβολή των δικαστικών τελών από το εξωτερικό πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Τρέχων λογαριασμός (CC):1001005-1863000160

Τύπος: HR64

Αριθ. αναφοράς: 5045-20735-OIB (προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός) (ή άλλος αναγνωριστικός αριθμός του πληρωτή)

Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας, εξ ονόματος του Εμποροδικείου του Ζάγκρεμπ

Η περιγραφή πρέπει να αναφέρει «τέλος για την υπόθεση ________» (αριθμός υπόθεσης, καθώς και περιγραφή της πληρωμής, π.χ. «δικαστικά τέλη για την αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής»)

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την πληρωμή των δικαστικών τελών, η απόδειξη της πληρωμής πρέπει να αποσταλεί στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση για την οποία καταβάλλεται το τέλος. Θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι ήδη γνωστός). Όταν υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη της τραπεζικής πληρωμής.

Οι διάδικοι διαβιβάζουν τα έγγραφα στα δικαστήρια μέσω ταχυδρομείου (είτε συστημένα είτε απλά) ή με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις μέσω του πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.