Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά τέλη ρυθμίζονται από τον νόμο 549/1991 περί δικαστικών τελών. Στο παράρτημα του νόμου περιλαμβάνεται πίνακας τελών. Τα τέλη αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5 000 κορονών Τσεχίας (CZK) μπορούν να καταβάλλονται και με χαρτόσημα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στη διαδικασία μικροδιαφορών καταβάλλονται δικαστικά τέλη σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις λοιπές αστικές διαδικασίες.

Πόσο θα πληρώσω;

Τα δικαστικά τέλη καθορίζονται είτε ως κατ’ αποκοπήν ποσό είτε ως ποσοστό, για τα τέλη που έχουν ως βάση υπολογισμού χρηματικό ποσό. Το ποσοστιαίο τέλος προκύπτει ως το γινόμενο της βάσης υπολογισμού του τέλους επί τον ισχύοντα συντελεστή. Οι επιμέρους συντελεστές καθορίζονται στον πίνακα τελών στο παράρτημα του νόμου 549/1991 περί δικαστικών τελών.

Ο βασικός κανόνας με βάση το κριτήριο πληρωμής ισχύει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Τα τέλη για την αίτηση κίνησης αστικής δικαστικής διαδικασίας που αφορά την καταβολή ποσού έως 20 000 κορονών Τσεχίας (CZK) ανέρχονται στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 1 000 κορονών Τσεχίας (CZK).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν τα δικαστικά τέλη που είναι καταβλητέα κατά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου αίτησης, έφεσης, αίτησης αναίρεσης ή αίτησης ακύρωσης δεν έχουν καταβληθεί, το δικαστήριο ζητά από τον υπόχρεο να τα καταβάλει εντός προθεσμίας που τάσσεται από το δικαστήριο και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 15 ημερών. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο μπορεί να τάξει συντομότερη προθεσμία. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο υπόχρεος δεν έχει καταβάλει τα τέλη, το δικαστήριο καταργεί τη δίκη. Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αν το εφετείο, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έφεση, διαπιστώσει ότι τα τέλη που ήταν καταβλητέα κατά την κατάθεση της έφεσης δεν έχουν καταβληθεί, ζητά από τον υπόχρεο να τα καταβάλει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 15 ημερών. Κατ’ εξαίρεση το εφετείο μπορεί να τάξει συντομότερη προθεσμία. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο υπόχρεος δεν έχει καταβάλει τα τέλη, το εφετείο καταργεί τη δίκη. Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στη διαδικασία ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου.

Μόλις η απόφαση περί κατάργησης της δίκης λόγω μη καταβολής των τελών καταστεί τελεσίδικη, η υποχρέωση καταβολής τους παύει να υφίσταται.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των επιμέρους δικαστηρίων, που βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη https://www.justice.cz/. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5 000 κορονών Τσεχίας (CZK) μπορούν να καταβάλλονται και με χαρτόσημα.

Υποθέσεις που αφορούν τα δικαστικά τέλη εκδικάζονται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της κύριας δίκης σε πρώτο βαθμό.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών αποσβέννυται με τη μεταφορά των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή με την παράδοση των χαρτοσήμων στο αρμόδιο δικαστήριο. Δεν υποχρεούστε να υποβάλετε κανένα άλλο έγγραφο στο δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.