Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Οι κανόνες που διέπουν τα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται στις διαδικασίες που κινούνται στην Ουγγαρία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών περιλαμβάνονται στον νόμο αριθ. XCIII του 1990 περί δικαστικών τελών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, κατά την κίνηση της διαδικασίας πρέπει να καταβληθεί τέλος που αντιστοιχεί στο 6 τοις εκατό της αξίας της διαφοράς, είτε μέσω της αγοράς σχετικού χαρτοσήμου από ταχυδρομικό κατάστημα είτε μέσω πληρωμής του τέλους στη φορολογική αρχή. Το τέλος μπορεί επίσης να πληρωθεί στη φορολογική αρχή με τραπεζικό έμβασμα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Κατά την κίνηση διαδικασίας μικροδιαφορών, πρέπει να πληρωθεί δικαστικό τέλος.

Πόσο θα πληρώσω;

Στην περίπτωση των χρηματικών απαιτήσεων, επιβάλλεται τέλος που αντιστοιχεί στο 6 τοις εκατό της αξίας της κύριας απαίτησης, χωρίς να συνυπολογίζονται οι παρεπόμενες απαιτήσεις (τόκοι, έξοδα), ενώ στην περίπτωση των μη χρηματικών απαιτήσεων, επιβάλλεται τέλος που αντιστοιχεί στο 6 τοις εκατό της αξίας της διαφοράς, με ελάχιστο όριο τα 15.000  φιορίνια (HUF). Στην περίπτωση χρηματικής απαίτησης σε συνάλλαγμα, το τέλος υπολογίζεται επί της αξίας της απαίτησης βάσει της μέσης συναλλαγματικής ισοτιμίας της κεντρικής τράπεζας κατά την ημερομηνία άσκησης της αγωγής.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Ενάγων που δεν έχει καταβάλει το τέλος κατά την κίνηση της διαδικασίας λαμβάνει εντολή πληρωμής από το δικαστήριο. Αν ο ενάγων δεν συμμορφωθεί προς την εντολή πληρωμής εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

  1. Το δικαστικό τέλος μπορεί να πληρωθεί με την αγορά χαρτοσήμου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από ταχυδρομικό κατάστημα. Όταν το δικαστικό τέλος πληρώνεται με την αγορά χαρτοσήμου, το ποσό του στρογγυλοποιείται στην κατώτερη εκατοντάδα αν τα τελευταία δύο ψηφία του ποσού του τέλους αντιστοιχούν σε αριθμό χαμηλότερο του 50 και στην ανώτερη εκατοντάδα αν τα τελευταία δύο ψηφία του ποσού του τέλους αντιστοιχούν σε αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο από το 50.
  2. Ο ενάγων μπορεί επίσης να πληρώσει το δικαστικό τέλος βάσει υπολογισμού του από τη φορολογική αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενάγων πρέπει να υποβάλει αντίγραφο του εντύπου της αγωγής του στη φορολογική αρχή και να πληρώσει το τέλος που θα υπολογιστεί είτε με εντολή πληρωμής που θα εκδώσει η φορολογική αρχή είτε με έμβασμα στον λογαριασμό που θα υποδείξει η φορολογική αρχή είτε, στις περιπτώσεις που παρέχεται η εν λόγω δυνατότητα, με τραπεζική κάρτα. Για τον υπολογισμό του δικαστικού τέλους, το έντυπο της αγωγής μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε φορολογική υπηρεσία, επαρχιακή ή της πρωτεύουσας, της Εθνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

  1. Αν το δικαστικό τέλος πληρωθεί με την αγορά χαρτοσήμου, το χαρτόσημο πρέπει να επικολληθεί στην αγωγή και, κατόπιν, η αγωγή να κατατεθεί στο δικαστήριο. Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση ή προσθήκη επί του χαρτοσήμου που έχει επικολληθεί στην αγωγή.
  2. Όταν το δικαστικό τέλος πληρώνεται βάσει υπολογισμού του από τη φορολογική αρχή, η φορολογική αρχή πιστοποιεί επί της αγωγής ότι αυτή έχει υποβληθεί για τον υπολογισμό του τέλους και, κατόπιν, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.