Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Το τμήμα 9 της κανονιστικής πράξης (Statutory Instrument – S.I.) αριθ. 22 του 2014 αφορά την πληρωμή δικαστικών τελών επί εγγράφων ειδικά της διαδικασίας μικροδιαφορών. Το τμήμα 2 της κανονιστικής πράξης αριθ. 22 του 2014 αφορά την πληρωμή δικαστικών τελών στο πλαίσιο ένδικων αστικών διαφορών ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων (District Courts), τα οποία τέλη είναι κοινά σε αμφότερες τις διαδικασίες.

Εξάλλου, ο ιστότοπος «Courts Services Online» έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία διαδικτυακές υπηρεσίες που σας επιτρέπουν, αφού δημιουργήσετε λογαριασμό, να καταρτίσετε, να εξετάσετε και να ασκήσετε αγωγές, καθώς και να πραγματοποιήσετε πληρωμές σε σχέση με αγωγές, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών που υπάγονται στη διαδικασία των μικροδιαφορών. Το εν λόγω σύστημα είναι ανοικτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις νομικές εταιρείες.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Απαιτείται η πληρωμή τελών κατά την κατάθεση στον γραμματέα μικροδιαφορών (Small Claims Registrar) των ακόλουθων εγγράφων σε σχέση με αγωγή μικροδιαφορών:

  1. Κατά την κατάθεση της αρχικής αγωγής.
  2. Κατά την κατάθεση δήλωσης αντίκρουσης με ανταγωγή (Notice of Dispute with a Counterclaim).
  3. *** Κατά την κατάθεση δήλωσης αίτησης ακύρωσης απόφασης (Notice of Motion to Set Aside Judgment).
  4. *** Κατά την κατάθεση δήλωσης έφεσης ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Notice of Appeal to the Circuit Court).
  5. *** Κατά την έκδοση κλήτευσης του τύπου «Subpoena Ad Testificandum» ή «Duces Tecum» (κλήτευσης μάρτυρα)

*** Τα εν λόγω έγγραφα δεν αναφέρονται στο τμήμα 9 της κανονιστικής πράξης αριθ. 22 του 2014, αλλά αναφέρονται στο τμήμα 2 της κανονιστικής πράξης αριθ. 22 του 2014.

Πόσο θα πληρώσω;

Στοιχείο

1)

Τέλος

2)

Έγγραφο προς σφράγιση

3)

Κατά την κατάθεση αγωγής στον γραμματέα μικροδιαφορών

25,00 EUR

Η αγωγή ή η κάρτα δικαστικού τέλους

Κατά την κατάθεση δήλωσης αντίκρουσης με ανταγωγή στον γραμματέα μικροδιαφορών

25,00 EUR

Η δήλωση ή η κάρτα δικαστικού τέλους

Κατά την κατάθεση δήλωσης αίτησης ακύρωσης απόφασης

15,00 EUR

Η δήλωση ή η κάρτα δικαστικού τέλους

Κατά την κατάθεση δήλωσης έφεσης ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου

25,00 EUR

Η δήλωση ή η κάρτα δικαστικού τέλους

Κατά την έκδοση κλήτευσης του τύπου «Subpoena Ad Testificandum» ή «Duces Tecum» (κλήτευσης μάρτυρα)

15,00 EUR

Η πρωτότυπη κλήτευση

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της αγωγής, το έγγραφο επιστρέφεται στον ενάγοντα και ζητείται η πληρωμή του τέλους.

Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της δήλωσης αντίκρουσης με ανταγωγή, το έγγραφο αξιολογείται για να εκτιμηθεί αν η ανταγωγή του εναγομένου είναι βάσιμη. Αν ΝΑΙ, το έγγραφο επιστρέφεται στον εναγόμενο και ζητείται η πληρωμή του τέλους. Αν ΟΧΙ, το έγγραφο επιστρέφεται στον εναγόμενο και του εξηγείται γιατί η ανταγωγή του δεν είναι βάσιμη. Συναφώς, παρέχεται στον εναγόμενο νέα δήλωση αντίκρουσης προς συμπλήρωση και επιστροφή στον γραμματέα μικροδιαφορών.

Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της δήλωσης αίτησης ακύρωσης απόφασης εντός της σχετικής προθεσμίας, ο προεδρεύων δικαστής θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό κατά την ημερομηνία της αγωγής. Συναφώς, μπορεί να εκδοθεί διάταξη προς τον δικαστικό επιμελητή (Sheriff) να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση βάσει της αρχικής ερήμην απόφασης.

Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της δήλωσης έφεσης ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου, η δικογραφία δεν θα διαβιβαστεί στο κομητειακό δικαστήριο. Συναφώς, μπορεί να εκδοθεί διάταξη προς τον δικαστικό επιμελητή να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση βάσει της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης.

Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της κλήτευσης του τύπου «Subpoena Ad Testificandum» ή «Duces Tecum» (κλήτευσης μάρτυρα), η κλήτευση είναι άκυρη.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν σε οποιοδήποτε γραφείο καταβολής τελών (Stamping Office) τοπικού δικαστηρίου, με τους ακόλουθους τρόπους:

Με μετρητά ή επιταγή / ταχυδρομική επιταγή / τραπεζική επιταγή πληρωτέα στον προϊστάμενο της γραμματείας (Chief Clerk)

Τα τέλη μπορούν επίσης να πληρωθούν με την αποστολή στην οικεία γραμματεία του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου επιταγής / ταχυδρομικής επιταγής / τραπεζικής επιταγής πληρωτέας στον προϊστάμενο της γραμματείας.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Όταν πραγματοποιήσετε την πληρωμή σε γραφείο καταβολής τελών του τοπικού δικαστηρίου, κρατείστε την απόδειξη που θα λάβετε από τον δικαστικό υπάλληλο και καταθέστε το/τα σφραγισμένο/-α έγγραφο/-α στον γραμματέα μικροδιαφορών.

Αν αποστείλετε την πληρωμή με επιταγή /ταχυδρομική επιταγή / τραπεζική επιταγή πληρωτέα στον προϊστάμενο της γραμματείας, κρατείστε φωτοτυπία του μέσου πληρωμής και την πρωτότυπη απόδειξη της ταχυδρόμησης. Τα στοιχεία αυτά θα σας χρειαστούν αν το δικαστήριο ζητήσει απόδειξη της πληρωμής.

Όταν η γραμματεία μικροδιαφορών λαμβάνει πληρωμή για οποιοδήποτε έγγραφο, σφραγίζει το έγγραφο και αρχειοθετεί την απόδειξη πληρωμής του τέλους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.