Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα δικαστικά έξοδα (iesāšanās izdevumi) περιλαμβάνουν:

 1. τα δικαστικά τέλη
 2. τις προκαταβολές·
 3. και τα έξοδα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Τα δικαστικά τέλη απαρτίζονται από:

1) το δικαστικό ένσημο (valsts nodeva):

Δικαστικό ένσημο πρέπει να καταβληθεί για κάθε αγωγή ασκούμενη ενώπιον δικαστηρίου —αρχική αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση τρίτου με αυτοτελή αξίωση σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς σε ήδη κινηθείσα διαδικασία, αγωγή ασκούμενη στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή οποιαδήποτε άλλη αγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

2) έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της υπόθεσης, και συγκεκριμένα:

 1. ποσά που οφείλονται σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες·
 2. δαπάνες που σχετίζονται με την εξέταση μαρτύρων ή τη διενέργεια αυτοψιών·
 3. δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του εναγομένου ή μάρτυρα,
 4. δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης·
 5. δαπάνες που σχετίζονται με τη σύνταξη, επίδοση, έκδοση και μετάφραση δικαστικών κλήσεων και άλλων συναφών δικαστικών εγγράφων και για την επιστροφή γραπτών αποδεικτικών στοιχείων·
 6. δαπάνες που σχετίζονται με τη σύνταξη και έκδοση ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου·
 7. δαπάνες που σχετίζονται με την εξασφάλιση της απαίτησης ή τις προσωρινές εγγυήσεις·

3) έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία, δηλαδή

 1. δικηγορικές αμοιβές·
 2. έξοδα που σχετίζονται με την παράσταση σε ακροαματική διαδικασία·
 3. έξοδα που σχετίζονται με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων·
 4. έξοδα που σχετίζονται με τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή·
 5. έξοδα συνδρομής διερμηνέα κατά την ακροαματική διαδικασία.

Πόσο θα πληρώσω;

Το άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας καθορίζει το ποσό του δικαστικού ενσήμου ανά απαίτηση, το οποίο υπολογίζεται ως χρηματική καταβολή: για αγωγές διαζυγίου· για αγωγές που υποβάλλονται σε ειδικές διαδικασίες· για άλλες αγωγές, οι οποίες δεν έχουν χρηματικό χαρακτήρα ή στις οποίες δεν απαιτείται αξιολόγηση· για αγωγές ακύρωσης συμφωνίας διαιτησίας· για αγωγές που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, προστασία βάσεων δεδομένων (sui generis), εμπορικά σήματα, σήματα πιστοποίησης και γεωγραφικές ενδείξεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγματα, φυτικές ποικιλίες, προσβολές και προστασία της τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών, αγωγές για την προστασία εμπορικών απορρήτων κατά της παράνομης κτήσης, χρήσης και αποκάλυψής τους, και για τα οποία η διαφορά εκκρεμεί ενώπιον της επιτροπής προσφυγών βιομηχανικής ιδιοκτησίας· για αγωγές σε υποθέσεις στις οποίες ζητείται η ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης συμμετεχόντων (μετόχων) κεφαλαιουχικής εταιρείας· για αιτήσεις παροχής ασφάλειας ή προσωρινών εγγυήσεων· για αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις· για αιτήσεις διεξαγωγής αποδείξεων, όταν υποβάλλονται πριν από οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή· για αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· για αιτήσεις εκτέλεσης απαιτήσεων κατόπιν δικαστικής εντολής· για αιτήσεις εκτέλεσης μη αμφισβητούμενων απαιτήσεων· για αιτήσεις έκδοσης διαταγής εκτέλεσης για την αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης από το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο ή αλλοδαπό διαιτητικό δικαστήριο· για αιτήσεις επανάληψης της διαδικασίας και εκ νέου κίνησης της διαδικασίας μετά την έκδοση ερήμην απόφασης· για αιτήσεις κίνησης διαδικασίας χωρισμού της κοινής περιουσίας των συζύγων· για προσφυγές σε διαδικασίες νομικής προστασίας, για προσφυγές σε διαδικασίες αφερεγγυότητας κατά αποφάσεων της συνέλευσης των πιστωτών, για προσφυγές κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ελέγχου Αφερεγγυότητας (Maksātnespējas kontroles dienests), καθώς και σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας· για αγωγές αναγνώρισης της κυριότητας του αγοραστή επί ακίνητης περιουσίας· για αιτήσεις μεταβίβασης των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, όταν οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στο δικαστήριο αφού αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου η τελεσίδικη απόφαση επί της υπόθεσης· για αγωγές ακύρωσης της απαλλαγής φυσικών προσώπων από οφειλές· για αιτήσεις έκδοσης αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου.

Το υπουργικό συμβούλιο καθορίζει το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στους μάρτυρες και τους πραγματογνώμονες, καθώς και το ύψος των εξόδων και τη μέθοδο υπολογισμού τους για την εξέταση μαρτύρων ή τη διενέργεια αυτοψιών, τον εντοπισμό κατηγορουμένων ή μαρτύρων, την προετοιμασία, την επίδοση ή κοινοποίηση, την έκδοση και τη μετάφραση κλήσεων και άλλων σχετικών δικαστικών εγγράφων, την επιστροφή γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, τη σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου και την εξασφάλιση απαίτησης ή τις προσωρινές εγγυήσεις.

Το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλλεται καθορίζεται στοάρθρο 43.1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

Ο βαθμός επιστροφής των εξόδων που σχετίζονται με την υπόθεση καθορίζεται στο άρθρο 44 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν η αγωγή δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την καταβολή των δικαστικών ενσήμων και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 133 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο δεν προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση της αγωγής και τάσσει προθεσμία στον ενάγοντα για τη θεραπεία των ελλείψεων.

Αν ο ενάγων θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αγωγή θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία στην οποία αυτή υπεβλήθη αρχικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Αν ο ενάγων δεν διορθώσει τις ελλείψεις εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν.

Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν εμποδίζει τον τελευταίο να την ασκήσει εκ νέου στο δικαστήριο, σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που ορίζει ο νόμος περί πολιτικής δικονομίας.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Το δικαστικό ένσημο μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου (Valsts kase).

Τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό της Διοίκησης των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija).

Δικαστικά ένσημα και δικαστικοί λογαριασμοί

Δικαστικό ένσημο [άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, εξαιρουμένης της παραγράφου 6 (για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης διαταγής εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστού τίτλου)]:

Δικαιούχος: Δημόσιο Ταμείο

Αριθμός καταχώρισης 90000050138

Αριθμός λογαριασμού LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Το δικαστικό ένσημο για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης διαταγής εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστού τίτλου (άρθρο 34 παράγραφος 6 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

πριν από την υποβολή αίτησης εκτέλεσης των εκτελεστών τίτλων, ζητήστε από τον φορέα είσπραξης μέσω της ενότητας «Λοιπές υπηρεσίες» του ιστοτόπου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών να συντάξει το τιμολόγιο για το δικαστικό ένσημο για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης των εκτελεστών τίτλων και εξοφλήστε το.

Αιτιολογία πληρωμής: αναφέρετε τον αριθμό του τιμολογίου και τον αριθμό του εκτελεστού τίτλου.

Έξοδα που συνδέονται με την εξέταση υπόθεσης από επαρχιακό (δημοτικό) δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο (άρθρο 39 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας)· έξοδα που συνδέονται με την αναγκαστική εκτέλεση απαιτήσεων κατόπιν δικαστικής όχλησης (άρθρο 406.3 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Δικαιούχος: Διοίκηση των δικαστηρίων

Αριθμός καταχώρισης: 90001672316

Αριθμός λογαριασμού LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: «21490» και αναφορά των στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα του προσώπου ή την υπόθεση: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση μιας υπόθεσης καταβάλλονται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Όταν καταθέτετε αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτετε έγγραφα από τα οποία να επιβεβαιώνεται η πληρωμή του δικαστικού ενσήμου και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.