Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα δικαστικά τέλη (tiesas izdevumi) περιλαμβάνουν:

1) το δικαστικό ένσημο (valst nodeva

2) το χαρτόσημο μητρώου (kancelejas nodeva

3) τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης.

Δικαστικό ένσημο πρέπει να καταβληθεί για κάθε αγωγή ασκούμενη ενώπιον δικαστηρίου — αρχική αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση τρίτου με αυτοτελή αξίωση σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς σε ήδη κινηθείσα διαδικασία, αγωγή ασκούμενη στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή οποιαδήποτε άλλη αγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

Χαρτόσημο μητρώου πρέπει να καταβληθεί:

 1. για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου της δικογραφίας, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης: 7,11 EUR·
 2. για την έκδοση πιστοποιητικού: 2,85 EUR·
 3. για την έκδοση αντιγράφου διαταγής εκτέλεσης: 14,23 EUR·
 4. για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, αν η απόφαση πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπές αρχές: 4,27 EUR·
 5. για την κλήτευση μαρτύρων: 4,27 EUR ανά πρόσωπο.
Τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης είναι τα εξής:
 1. τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες·
 2. οι δαπάνες που συνδέονται με την εξέταση μαρτύρων ή τη διεξαγωγή αυτοψιών·
 3. οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του εναγομένου·
 4. οι δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης·
 5. οι δαπάνες που συνδέονται με την επίδοση, την έκδοση και τη μετάφραση κλήσεων και άλλων δικαστικών πράξεων·
 6. οι δαπάνες δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες
 7. οι δαπάνες που συνδέονται με ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση του αγωγικού δικαιώματος

Το δικαστικό ένσημο δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί ηλεκτρονικά.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Για την άσκηση αγωγής με τη διαδικασία των μικροδιαφορών πρέπει να καταβληθεί δικαστικό ένσημο.

Χαρτόσημο μητρώου πρέπει να καταβληθεί για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου της δικογραφίας, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης, για την έκδοση πιστοποιητικού, για την έκδοση αντιγράφου διαταγής εκτέλεσης, για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, αν η απόφαση πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπές αρχές, και για την κλήτευση μαρτύρων.

Έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης πρέπει να καταβληθούν για τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες, για τις δαπάνες που συνδέονται με την εξέταση μαρτύρων ή τη διεξαγωγή αυτοψιών, για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του εναγομένου, για τις δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης, για τις δαπάνες που συνδέονται με την επίδοση, την έκδοση και τη μετάφραση κλήσεων και άλλων δικαστικών πράξεων, για τις δαπάνες δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες, και για τις δαπάνες που συνδέονται με ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση του αγωγικού δικαιώματος.

Πόσο θα πληρώσω;

Κατά την υποβολή αγωγής, πρέπει να καταβάλετε δικαστικό ένσημο που ανέρχεται στο 15 % του διεκδικούμενου ποσού, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 71,41 EUR. Δεν επιβάλλεται δικαστικό ένσημο στις αγωγές διατροφής τέκνου ή γονέα.

Το δικαστήριο διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων του νικήσαντος διαδίκου. Αν η αγωγή έχει γίνει δεκτή μόνο εν μέρει, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος κατ᾽ αναλογία προς τις αξιώσεις που έγιναν δεκτές, ενώ ο ενάγων οφείλει να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου κατ᾽ αναλογία προς τις αξιώσεις που απορρίφθηκαν. Δεν προβλέπεται ανάκτηση του ενσήμου σε περίπτωση παρεμπίπτουσας προσφυγής (blakus sūdzība) κατά δικαστικής απόφασης ή σε περίπτωση αίτησης επανέναρξης της διαδικασίας μετά την έκδοση ερήμην απόφασης.

Αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή, οφείλει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο εναγόμενος. Στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος δεν οφείλει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο ενάγων. Εντούτοις, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή λόγω εκουσίας ικανοποίησης της αξίωσης εκ μέρους του εναγομένου μετά την άσκηση της αγωγής, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον εναγόμενο, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο τελευταίος.

Αν το δικαστήριο αποφασίσει να μην εκδικάσει την υπόθεση, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον ενάγοντα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο τελευταίος.

Αν ο ενάγων απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, ο εναγόμενος θα κληθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντoς στο Δημόσιο Ταμείο κατ’ αναλογία προς το τμήμα της αγωγής που έχει γίνει δεκτό.

Χαρτόσημο μητρώου πρέπει να καταβληθεί:

 1. για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου της δικογραφίας, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης: 7,11 EUR·
 2. για την έκδοση πιστοποιητικού: 2,85 EUR·
 3. για την έκδοση αντιγράφου διαταγής εκτέλεσης: 14,23 EUR·
 4. για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, αν η απόφαση πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπές αρχές: 4,27 EUR·
 5. για την κλήτευση μαρτύρων: 4,27 EUR ανά πρόσωπο.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν η αγωγή δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την καταβολή των δικαστικών ενσήμων και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 133 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο δεν προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση της αγωγής και τάσσει προθεσμία στον ενάγοντα για τη θεραπεία των ελλείψεων.

Αν ο ενάγων θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αγωγή θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία στην οποία αυτή υπεβλήθη αρχικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Αν ο ενάγων δεν διορθώσει τις ελλείψεις εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν.

Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν εμποδίζει τον τελευταίο να την ασκήσει εκ νέου στο δικαστήριο, σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Το δικαστικό ένσημο και το τέλος χαρτοσήμου μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου (Valsts kase). Τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό της Δικαστικής Υπηρεσίας (Tiesu administrācija).

Τέλος για πράξεις ενώπιον δικαστικής αρχής (δικαστικό ένσημο) (άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, με την εξαίρεση της παραγράφου 6):

Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Αριθμός καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τέλος για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστού τίτλου (δικαστικό ένσημο) (άρθρο 34 παράγραφος έξι του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Αριθμός καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV71TREL1060190911300

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Χαρτόσημο μητρώου (άρθρο 38 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Χαρτόσημο μητρώου ενώπιον δικαστικής αρχής:

Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Αριθμός καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV39TREL1060190911100

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το χαρτόσημο μητρώου καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Έξοδα που συνδέονται με την εξέταση υπόθεσης (άρθρο 39 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Τοπικά/δημοτικά δικαστήρια (rajona/pilsētas tiesa) και περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesa):

Δικαιούχος: Tiesu administrācija (Δικαστική Υπηρεσία)

Αριθμός καταχώρισης: 90001672316

Αριθ. λογαριασμού: LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: «21499», και αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση μιας υπόθεσης καταβάλλονται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Όταν καταθέτετε αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτετε έγγραφα από τα οποία να επιβεβαιώνεται η πληρωμή του δικαστικού ενσήμου και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.