Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επιβάλλεται τέλος δικαστικού χαρτοσήμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παράγραφος 1 σημείο 1) του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Civilinio proceso kodeksas).

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1240 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την έγκριση των κανόνων υπολογισμού, πληρωμής, συμψηφισμού και επιστροφής του τέλους δικαστικού χαρτοσήμου, το εν λόγω τέλος μπορεί να πληρωθεί και με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επιβάλλεται τέλος δικαστικού χαρτοσήμου του ποσού που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

Πόσο θα πληρώσω;

Αναλογικά με το ύψος της αξίωσης, 3%, αλλά τουλάχιστον 50 λιθουανικά λίτας (LTL). Εάν τα διαδικαστικά έγγραφα και τα παραρτήματά τους κατατεθούν στο δικαστήριο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, χρεώνεται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του τέλους χαρτοσήμου που ισχύει για το σχετικό διαδικαστικό έγγραφο, αλλά όχι χαμηλότερο από 10 LTL.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Η αγωγή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βάση των αξιώσεων του ενάγοντος, καθώς και από αποδεικτικό πληρωμής του τέλους δικαστικού χαρτοσήμου.

Αν το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου δεν έχει πληρωθεί, το δικαστήριο εκδίδει διάταξη για την πληρωμή του και τάσσει σχετική προθεσμία πληρωμής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά ημέρες. Η διάταξη αποστέλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοσή της.

Αν ο διάδικος που έχει υποβάλει το διαδικαστικό έγγραφο συμμορφωθεί με τη δικαστική διάταξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε αρχικά στο δικαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, το διαδικαστικό έγγραφο θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε και, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, ο δικαστής εκδίδει διάταξη επιστροφής του διαδικαστικού εγγράφου, μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα, στο πρόσωπο που το υπέβαλε.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου πληρώνεται στον λογαριασμό δημοσιονομικών εσόδων της Εθνικής Διεύθυνσης Φορολογίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, με τον τρόπο που επιλέγει ο πληρωτής (ηλεκτρονική τραπεζική, πληρωμή με μετρητά, τραπεζικό έμβασμα κ.λπ.).

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Απόδειξη της πληρωμής του τέλους δικαστικού χαρτοσήμου συνιστά η εντολή πληρωμής ή το άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πληρωμή, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του πληρωτή (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: την επωνυμία και τον εταιρικό αριθμό μητρώου)
  2. το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του αντιδίκου (εναγομένου, οφειλέτη κ.λπ.) (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: την επωνυμία και τον εταιρικό αριθμό μητρώου)
  3. την ημερομηνία της πληρωμής
  4. τον κωδικό της πληρωμής
  5. το ποσό της πληρωμής
  6. τον σκοπό της πληρωμής (πρέπει να αναγράφεται «τέλος δικαστικού χαρτοσήμου» και το όνομα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η διαδικασία).

Αν το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου έχει καταβληθεί από εκπρόσωπο του διαδίκου (δικηγόρο, βοηθό δικηγόρου ή άλλο πρόσωπο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του διαδίκου), η εντολή πληρωμής ή το άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πληρωμή θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: την επωνυμία και τον εταιρικό αριθμό μητρώου) του διαδίκου για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

Αν το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου πληρωθεί με ηλεκτρονικά μέσα, δεν απαιτούνται έγγραφα για την απόδειξη της πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.