Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Οι αγωγές βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009] ασκούνται στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά τους συνήθεις κανόνες για την κατά τόπο αρμοδιότητα μέσω του εντύπου Α. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αποσκοπεί στην απλούστευση και επιτάχυνση της εκδίκασης των διασυνοριακών διαφορών αξίας έως και 5.000 EUR. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Δανία.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών παρέχεται στους διαδίκους ως εναλλακτική των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Απόφαση που εκδίδεται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης.

Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχουν καταρτιστεί τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Για την έναρξη της διαδικασίας, πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Α. Τυχόν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, για παράδειγμα αποδείξεις και τιμολόγια, θα πρέπει να επισυναφθούν στο εν λόγω έντυπο.

Μοναδικός λόγος για τον οποίο μπορεί να απορριφθεί η εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος είναι να αντιφάσκει η απόφαση προς άλλη απόφαση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος μεταξύ των ίδιων διαδίκων. Η εκτέλεση διεξάγεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η απόφαση.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Το ύψος των δικαστικών τελών εξαρτάται από το ποσό της αγωγής ή της αίτησης. Βλ. επίσης: Πόσο θα πληρώσω;

Πόσο θα πληρώσω;

Τα ισχύοντα τέλη για το 2019 αναλύονται ως εξής:

Φύση ή ποσό της αγωγής ή της αίτησης

Δικαστικά τέλη για τα μη φυσικά πρόσωπα

Δικαστικά τέλη για τα φυσικά πρόσωπα

Δικαστικά τέλη για τους απόρους

Υποθέσεις που αφορούν αγωγή ή αίτηση:

– απροσδιόριστου ποσού ή

– ποσού που δεν υπερβαίνει τα

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Υποθέσεις που αφορούν αγωγή ή αίτηση για ποσό άνω των

500 EUR και έως 12.500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στους ιστότοπους Rechtspraak.nl και Raad voor Rechtsbijstand.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Τα δικαστικά τέλη πρέπει να προκαταβληθούν. Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός 1 μήνα, η υπόθεση απορρίπτεται και δεν εξετάζεται.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Το πληρωτέο ποσό μπορεί να εξοφληθεί με έμβασμα (ηλεκτρονικό ή συμβατικό).

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την πληρωμή, ενημερώνεται ο εναγόμενος και καλείται να συμπληρώσει και να επιστρέψει το έντυπο απάντησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Έντυπο Α

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.