Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Εισαγωγή

Τα τέλη στις αστικές διαδικασίες διέπονται από τον νόμο για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις) της 28ης Ιουλίου 2005 (ενοποιημένο κείμενο: Επίσημη Εφημερίδα 2014, σημείο 1025). Κατά κανόνα, καταβάλλεται τέλος για κάθε αγωγή, και ως εκ τούτου το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Ο νόμος για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις) (τίτλος IV — Απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα) επιτρέπει την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα εν λόγω έξοδα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επιβάλλεται πάγιο τέλος στις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών.

Πόσο θα πληρώσω;

Στις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών επιβάλλεται πάγιο τέλος 100 PLN [άρθρο 27b του νόμου για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις)]. Το ίδιο τέλος επιβάλλεται για την άσκηση ένδικου μέσου (άρθρο 18 σε συνδυασμό με το άρθρο 27b του νόμου).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, της 17ης Νοεμβρίου 1964 (Επίσημη Εφημερίδα τεύχος 43, σημείο 269, όπως έχει τροποποιηθεί), τα δικαστήρια δεν επιλαμβάνονται του δικογράφου προτού καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος. Με άλλα λόγια, το τέλος καταβάλλεται κατά την κατάθεση του δικογράφου (αγωγή) στο αρμόδιο δικαστήριο, ειδάλλως υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα.

Οι διαδικαστικές συνέπειες της μη καταβολής των τελών δικογράφου προσδιορίζονται, για παράδειγμα, στο άρθρο 130 και στο άρθρο 130 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί ενός δικογράφου (συμπεριλαμβανομένου δικογράφου αγωγής) λόγω μη καταβολής του τέλους, ο προεδρεύων δικαστής καλεί τον διάδικο να προβεί στην πληρωμή αυτή εντός μίας εβδομάδας, ειδάλλως το δικόγραφο του επιστρέφεται. Εάν το δικόγραφο έχει κατατεθεί από πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό και που δεν έχει εκπρόσωπο στην Πολωνία, ο προεδρεύων δικαστής τάσσει προθεσμία για την καταβολή του τέλους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο επιστρέφεται στον διάδικο. Εάν το τέλος καταβληθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικόγραφο παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία κατάθεσής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το δικόγραφο κατατεθεί από δικηγόρο ή ειδικό δικηγόρο σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς να καταβληθεί το τέλος, το δικόγραφο επιστρέφεται χωρίς να κληθεί ο διάδικος σε πληρωμή, εφόσον το τέλος είναι πάγιο ή αναλογικό προς το ύψος του επίδικου ποσού, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τον διάδικο. Ωστόσο, εάν το τέλος καταβληθεί εντός μίας εβδομάδας από την επίδοση της απόφασης επιστροφής του δικογράφου, το δικόγραφο παράγει έννομα αποτελέσματα από την αρχική ημερομηνία κατάθεσής του.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Οι ρυθμίσεις για την καταβολή δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις διέπονται από τον κανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 21ης Μαρτίου 2016, για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων καταβολής των δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα τεύχος 2023.923, ενοποιημένο κείμενο), με τον οποίο τίθεται σε εφαρμογή ο προαναφερθείς νόμος για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις).

Τα δικαστικά έξοδα στις αστικές υποθέσεις μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον τρεχούμενο λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου (τα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να ληφθούν είτε απευθείας από το δικαστήριο είτε από τον ιστότοπο του δικαστηρίου είτε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης), απευθείας στο ταμείο του δικαστηρίου ή με τη μορφή δικαστικού παραβόλου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από το ταμείο του δικαστηρίου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την καταβολή των εξόδων και την υποβολή τυχόν εκκρεμών εγγράφων, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο μπορεί να προγραμματίσει ακρόαση μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 861/2007.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.