Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Εισαγωγή

Η πορτογαλική νομοθεσία για τα δικαστικά τέλη (κανονισμός για τα διαδικαστικά τέλη) δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τις αξιώσεις κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Ως εκ τούτου, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του κανονισμού για τα τέλη, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την αξία και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Τι τέλη επιβάλλονται;

  • Διαφορές με αξία αντικειμένου έως 2.000,00 ευρώ: 102 ευρώ (1 λογιστική μονάδα)·
  • Διαφορές με αξία αντικειμένου από 2.000,00 ευρώ έως 5.000,00 ευρώ: 204 ευρώ (2 λογιστικές μονάδες).

Αν η διαφορά παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει ότι θα επιβληθούν τα ακόλουθα τέλη:

  • Διαφορές με αξία αντικειμένου έως 2.000,00 ευρώ: 153 ευρώ (1,5 λογιστική μονάδα)·
  • Διαφορές με αξία αντικειμένου από 2.000,00 ευρώ έως 5.000,00 ευρώ: 306 ευρώ (3 λογιστικές μονάδες).

[Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού για τα διαδικαστικά τέλη (Regulamento das Custas Processuais), που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008, της 26ης Φεβρουαρίου, όπως έχει τροποποιηθεί].

Αν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, στο πλαίσιο διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ο καθʼ ου υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων και η διαδικασία συνεχιστεί, το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας μειώνεται για τον αιτούντα κατά το ποσό των δικαστικών τελών που οφείλονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Η μείωση μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 102 ευρώ (1 λογιστική μονάδα) ή των 153 ευρώ (1,5 λογιστικές μονάδες). [Άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού για τα διαδικαστικά τέλη (Regulamento das Custas Processuais), που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008, της 26ης Φεβρουαρίου, όπως έχει τροποποιηθεί].

Σε περίπτωση ανταγωγής —οπότε η αξία των δύο αγωγών προστίθεται για τους σκοπούς υπολογισμού του συντελεστή, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αγωγές με αξία αντικειμένου έως 10.000,00 ευρώ— ο συντελεστής για τις αγωγές με αξία αντικειμένου από 8.000,01 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ θα είναι 3 λογιστικές μονάδες (306,00 ευρώ) ή 4,5 λογιστικές μονάδες (459,00 ευρώ), σε περίπτωση που η αγωγή είναι ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. Σημειώνεται ότι, για αγωγές με αξία αντικειμένου από 5.000,01 ευρώ έως 8.000,00 ευρώ, ο συντελεστής παραμένει στις 2 λογιστικές μονάδες (204,00 ευρώ) ή στις 3 λογιστικές μονάδες (306,00 ευρώ) σε περίπτωση ιδιαίτερης πολυπλοκότητας (άρθρο 11 του κανονισμού για τα διαδικαστικά τέλη, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008 της 26ης Φεβρουαρίου 2008, στην τρέχουσα διατύπωσή του, σε συνδυασμό με το άρθρο 145 παράγραφος 5, το άρθρο 530 παράγραφος 2, το άρθρο 299 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 297 παράγραφος 2 του πορτογαλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Πόσο θα πληρώσω;

Βλ. προηγούμενη απάντηση

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 642 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η γραμματεία του δικαστηρίου δίνει εντολή στον ενδιαφερόμενο να καταβάλει, εντός δέκα ημερών, την οφειλή συν πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με μία λογιστική μονάδα και όχι μεγαλύτερο από 5 λογιστικές μονάδες. Εάν, κατά την πάροδο της προθεσμίας των δέκα ημερών, δεν έχει διαπιστωθεί η καταβολή των δικαστικών τελών και του προστίμου, το δικαστήριο διατάσσει την απόσυρση της αξίωσης, της αίτησης ή της απάντησης του ερημοδικήσαντος διαδίκου.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Με τραπεζικό έμβασμα.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπουργικής εκτελεστικής απόφασης αριθ. 419-A/2009 της 17ης Απριλίου 2009, πρέπει να υποβληθεί το αποδεικτικό πληρωμής ή να αποδειχθεί η πληρωμή μαζί με το σχετικό δικόγραφο ή αίτηση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην υπουργική απόφαση αριθ. 280/2013 της 26ης Αυγούστου 2013.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.