Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Στη Σκωτία, τα δικαστικά τέλη σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ρυθμίζονται από:

  • το διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/481 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/481), όπως τροποποιήθηκε με
  • το τροποποιητικό διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/194 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/194).

Το παράρτημα 2 μέρος ΙΙ σημεία 16 και 38 εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών από την 1η Απριλίου 2019.

Το παράρτημα 3 μέρος ΙΙ σημεία 16 και 38 εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών από την 1η Απριλίου 2020.

Ηλεκτρονική πληρωμή των τελών δεν είναι δυνατή.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Για την κατάθεση στο δικαστήριο αγωγής κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών βάσει του εντύπου Α του ενωσιακού κανονισμού αριθ. 861/2007, απαιτείται η πληρωμή ενός ενιαίου τέλους, το οποίο καλύπτει όλες τις δικαστικές διαδικασίες.

Το κόστος ταχυδρομικής επίδοσης των εγγράφων περιλαμβάνεται, ωστόσο ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο τέλος αν απαιτηθεί επίδοση στον εναγόμενο από δικαστικό επιμελητή.

Δεν επιβάλλεται τέλος για την κατάθεση απάντησης στην αγωγή βάσει του εντύπου Γ.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι συνήθως αναγκαία και το δικαστικό τέλος δεν καλύπτει δικηγορικές αμοιβές.

Πόσο θα πληρώσω;

Τα ισχύοντα τέλη για την κατάθεση στο δικαστήριο αγωγής κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχουν ως εξής:

  • αν με την αγωγή ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού ύψους έως 300 λιρών στερλινών ή 250 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 19 λίρες στερλίνες
  • για όλες τις άλλες αγωγές κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, το τέλος ανέρχεται σε 104 λίρες στερλίνες.

Το πρόσθετο τέλος για την επίδοση στον εναγόμενο εγγράφων από δικαστικό επιμελητή συνίσταται σε διοικητικό τέλος ύψους 13 λιρών στερλινών, στο οποίο προστίθεται το κόστος της επίδοσης από τον δικαστικό επιμελητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του διατάγματος περί τελών του Sheriff Court του 2018, κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/481, όπως έχει τροποποιηθεί, διάδικος μπορεί να δικαιούται απαλλαγή από την καταβολή τελών, για παράδειγμα αν δικαιούται ορισμένες κρατικές παροχές ή αν δικαιούται νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του διατάγματος περί τελών του Sheriff Court του 2018, κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/481, όπως έχει τροποποιηθεί, το δικαστήριο δεν δέχεται την αγωγή και δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να πληρωθούν με:

  • επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service» (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκωτίας)
  • χρεωστική κάρτα και πιστωτική κάρτα — παρακαλούμε ελέγξτε ποια είδη κάρτας γίνονται δεκτά από το οικείο δικαστήριο και αν η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου
  • ταχυδρομική επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service»
  • μετρητά — αν η πληρωμή γίνει ταχυδρομικά, δεν ενδείκνυται η πραγματοποίησή της με μετρητά.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Το δικαστήριο δέχεται την κατάθεση των εγγράφων της αγωγής βάσει του εντύπου Α του ενωσιακού κανονισμού αριθ. 861/2007 με την πληρωμή. Τα έγγραφα και η πληρωμή πρέπει να εγχειριστούν ή να αποσταλούν στο δικαστήριο ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, ως επόμενο βήμα στη διαδικασία, το δικαστήριο χορηγεί ή αποστέλλει το έντυπο Β, ή το έντυπο 1 ή επιδίδει το έντυπο Α στον εναγόμενο. Δεν απαιτείται αποδεικτικό της πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.