Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας μικροδιαφορών προβλέπονται στον σλοβένικο νόμο περί δικαστικών τελών [Zakon o sodnih taksah, Uradni list RS (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) αριθ. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου 19/15 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 30/16 και 10/17–ZPP-E (πράξη για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας ως προς την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία)· εφεξής: νόμος περί δικαστικών τελών], ο οποίος είναι ο γενικός νόμος που διέπει τα δικαστικά τέλη.

Ο νόμος περί δικαστικών τελών (άρθρο 6) συνιστά τη νομική βάση για την καταβολή των δικαστικών τελών με μετρητά, έμβασμα και άλλα έγκυρα μέσα πληρωμής, κάτι που ισχύει επίσης για την καταβολή των τελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στην πράξη, τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής των τραπεζών.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας. Τα δικαστικά τέλη βαρύνουν τον ενάγοντα και η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την κατάθεση της αγωγής στο δικαστήριο.

Πόσο θα πληρώσω;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το ποσό του δικαστικού τέλους που βαρύνει τον αιτούντα κατά την κατάθεση της αγωγής στο δικαστήριο εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς:

 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι μικρότερη από 300 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 54 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 301 έως 600 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 78 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 601 έως 900 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 102 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 901 έως 1.200 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 126 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 1.201 έως 1.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 150 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 1.501 έως 2.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 165 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 2.001 έως 2.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 180 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 2.501 έως 3.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 195 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 3.001 έως 3.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 210 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 3.501 έως 4.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 225 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 4.001 έως 4.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 240 ευρώ
 • αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 4.501 έως 5.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 255 ευρώ.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν ο ενάγων δεν πληρώσει το δικαστικό τέλος εντός της προθεσμίας, το δικαστήριο διεξάγει παρόλα αυτά τη διαδικασία και, στη συνέχεια, επιβάλλει τα δικαστικά τέλη, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο νόμος περί δικαστικών τελών (άρθρο 6) συνιστά τη νομική βάση για την καταβολή των δικαστικών τελών με μετρητά, έμβασμα και άλλα έγκυρα μέσα πληρωμής, κάτι που ισχύει επίσης για την καταβολή των τελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Στην πράξη, τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής των τραπεζών ή άμεσα μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή στο ταμείο του δικαστηρίου (με τη χρήση μετρητών ή τερματικού POS).

Κάθε τράπεζα διαθέτει τη δική της υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών για την πραγματοποίηση πληρωμών ηλεκτρονικά.

Ο υπόχρεος μπορεί να πληρώσει το δικαστικό τέλος εκ των προτέρων, δηλαδή κατά την υποβολή της αγωγής στο δικαστήριο ή μπορεί να υποβάλει την αγωγή και να περιμένει έως ότου το δικαστήριο του αποστείλει ειδοποίηση καταβολής των τελών, η οποία θα αναγράφει το πληρωτέο ποσό και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν ο υπόχρεος καταβάλει το δικαστικό τέλος αναφέροντας τον οικείο αριθμό αναφοράς (που έχει κοινοποιηθεί στον υπόχρεο προς καταβολή από το δικαστήριο στην ειδοποίηση πληρωμής), τότε δεν υποχρεούται να παράσχει στο δικαστήριο αποδεικτικό της πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο ενημερώνεται σχετικά με την πληρωμή μέσω ειδικού ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος (UJPnet). Η αναφορά του σωστού αριθμού αναφοράς στο σύστημα είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να αναγνωρίζονται οι επιμέρους πληρωμές.

Ωστόσο, αν το δικαστικό τέλος καταβληθεί χωρίς να αναγραφεί ο οικείος αριθμός αναφοράς, ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει στο δικαστήριο απόδειξη πληρωμής. Δεν υπάρχουν ειδικές επίσημες προϋποθέσεις όσον αφορά την εγκυρότητα της εν λόγω απόδειξης. Βάσει της εν λόγω απόδειξης, το δικαστήριο, εφόσον προκύψει ανάγκη, επιβεβαιώνει την πληρωμή του δικαστικού τέλους στην πλατφόρμα UJPnet (ειδικά όταν το δικαστικό τέλος δεν καταβάλλεται στο ταμείο του δικαστηρίου).

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.