Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Τι ποσό πρέπει να καταβάλω;

Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω εμπρόθεσμα τα δικαστικά τέλη;

Πώς μπορώ να καταβάλω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή;

Εισαγωγή

«Στην αίτηση επιβάλλεται τέλος ίσο με το κάτωθι ποσό όταν κινείται κάποια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Κατηγορία A …………………………………900 SEK (1) /.../ αστικές αγωγές δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών» [παράρτημα του κανονισμού (1987:452) σχετικά με τα τέλη ενώπιον των γενικών δικαστηρίων].

Το τέλος της αίτησης καταβάλλεται στο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής του τέλους μέσω ιστοσελίδας.

(1) Το ποσό αυτό ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στη διαδικασία μικροδιαφορών, επιβάλλεται ένα μόνο τέλος αίτησης, το οποίο καταβάλλεται κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο δικαστήριο. Δεν επιβάλλονται περαιτέρω τέλη για τη διαδικασία ή για διαδικαστικές πράξεις.

Τι ποσό πρέπει να καταβάλω;

Το συνολικό ποσό για τη διαδικασία είναι το τέλος της αίτησης, το οποίο, από την 1η Ιουλίου 2014, ανέρχεται σε 900 SEK.

Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω εμπρόθεσμα τα δικαστικά τέλη;

Εάν, αφού κληθείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση με την καταβολή, δεν καταβάλετε το τέλος της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί και το δικαστήριο δεν θα εξετάσει την αξίωσή σας. Μετά από τυχόν απόρριψη δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση για την ίδια αιτία.

Πώς μπορώ να καταβάλω τα δικαστικά τέλη;

Το τέλος αίτησης μπορεί να καταβληθεί μέσω υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή;

Μετά την καταβολή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περαιτέρω και, κατά γενικό κανόνα, δεν χρειάζεται να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία καταβολής. Το δικαστήριο αντιστοιχίζει τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο δικαστήριο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση της αίτησής σας με την καταβολή σας, παρακαλείσθε κατά την καταβολή να αναφέρετε τόσο το δικό σας ονοματεπώνυμο όσο και εκείνο του αντιδίκου. Να αποθηκεύετε πάντα την επιβεβαίωση καταβολής, η οποία, αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της καταβολής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.