Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Seda küsimust reguleerivad Belgia kohtute seadustiku (Code judiciaire) artiklid 1017–1022 ning tunnistajatasu käsitlev artikkel 953. Samuti reguleerivad seda Belgia registreerimis- ja hüpoteegitasude ning kohtulõivude seadustiku (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) sätted, eelkõige registreerimislõive käsitlevad artiklid 142 jj ning 268 jj.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Belgia kohtute seadustiku artiklis 1018 on täpsustatud kaasnevad kohtukulud.

1° Mitmesugused kohtulõivud ja registreerimistasud. Kohtulõivud on lõivud, mis puudutavad kohtutoimiku avamist ja asja kandmist kohtu päevakorda (droit de mise au rôle), dokumentide koostamist (droit de rédaction) ja tõestatud dokumentide väljaandmist (droit d’expédition) (vt Belgia registreerimis- ja hüpoteegitasude ning kohtulõivude seadustiku artiklid 268 jj). Lõiv kohtutoimiku avamise ja asja kandmise eest kohtu päevakorda on kohtust olenevalt vahemikus 30–100 eurot. Dokumentide koostamise lõiv on 35 eurot.

Registreerimislõiv tuleb tasuda otsuste eest kohtuasjades, mis puudutavad üle 12 500 euro suurust põhisummat (v.a kohtukulud). Lõiv on 3% sellest summast. Seetõttu registreerimislõivu väiksemate nõuete suhtes ei kohaldata.

2° Õigustoimingutega seotud kulu ja erinevad tasud.

3° Kohtuotsuse tõestatud koopia väljaandmise kulu: 0,85–5,75 eurot/lk.

4° Tõendite esitamise või kogumise kulud, sealhulgas eksperdi- ja muud tunnistajatasud. 27. juuli 1972. aasta kuninga dekreedis on sätestatud, et see tasu on tunnistaja kohta 200 Belgia franki, mis on praegu umbes 5 eurot. Sellele lisandub sõidukulude hüvitis (0,0868 eurot/km).

Kui ekspert kutsutakse tunnistust andma, võib ta oma kulud ja tasud ise määrata. Nende arvutusmeetodit tuleb aga selgelt kirjeldada ning kohus võib kohtukulude üksikasjaliku hindamise alusel asjaomast summat vajaduse korral vähendada (näiteks juhul, kui on tehtud tarbetuid kulutusi).

5° Kohtunike, kohtuametnike ja menetluspoolte sõidu- ja elamiskulud, kui sõit võeti ette kohtu korraldusel, ning toimingute kulud, kui need on tehtud üksnes kohtuprotsessi otstarbel.

6° Menetluskulude hüvitis (Belgia kohtute seadustiku artikkel 1022). Seda maksab kohtuvaidluse kaotanud pool ning tegemist on kohtuvaidluse võitnud poole advokaaditasude ja -kulude hüvitamiseks ette nähtud kindlamääralise summaga. Summa suurus on seotud tarbijahinnaindeksiga. Kui indeks suureneb 10 protsendipunkti võrra, siis suurendatakse tasu summat 10% (ja vastupidi).

Nõude suurus

Põhi-
summa

Miinimum-
summa

Maksimum-
summa

Kuni 250,00 eurot

180,00 eurot

90,00 eurot

360,00 eurot

250,01–750,00 eurot

240,00 eurot

150,00 eurot

600,00 eurot

750,01–2500,00 eurot

480,00 eurot

240,00 eurot

1200,00 eurot

Töökohus (erinormid)

Nõude suurus

Põhi-
summa

Miinimum-
summa

Maksimum
summa

Kuni 250,00 eurot

43,75 eurot

31,75 eurot

55,75 eurot

Kuni 620,00 eurot

87,43 eurot

69,43 eurot

105,43 eurot

Kuni 2 500,00 eurot

131,18 eurot

107,18 eurot

155,18 eurot

7° Belgia kohtumenetluse seadustiku artikli 1734 alusel määratud lepitaja honorarid, tasud ja kulud.

Kui palju pean maksma?

Ülaltoodust tulenevalt on makstav summa iga juhtumi puhul erinev ja sõltub sellest, kas tegemist on kohtuvaidluse võitnud poolega, kas on kasutatud eksperte, kas kohtusse on kutsutud tunnistajaid, kas kohtuametnikud on pidanud sõitma välisriiki, kas asja lahendamisse on kaasatud lepitaja jne.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõiv tuleb maksta ette, vastasel juhul menetlust ei algatata.

Eksperdid nõuavad alati ettemaksu tasumist, ilma milleta nad tööd ei alusta.

Kui te taotlete tunnistaja ärakuulamist, peate maksma asjaomase summa eelnevalt kohtusekretärile. Kui te ei maksa seda summat, siis eeldatakse, et olete tunnistaja ärakuulamisest loobunud.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Makse võib teha kreeditkorralduse, maksekorralduse või pangaülekandega või sularahas või tšekiga kohtu kantseleile (viimatinimetatud meetodit saavad kasutada ainult õiguspraktikud ja kohtutäiturid).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kõiki maksetõendeid tuleb hoolikalt säilitada, et neid oleks võimalik taotluse korral viivitamata esitada.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.