Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Normid, mis puudutavad kohtulõivude ja -kulude tasumist tsiviilkohtumenetluses, on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja selle seadustiku alusel kohtute kogutavate riigilõivude tabelis.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

„8. peatükk. Lõivud ja kulud, I jagu. Tsiviilasja hind

Tsiviilasja hind
Artikkel 68. Tsiviilasja hinnaks on kohtuasja eseme rahaline väärtus.

Tsiviilasja hinna suurus
Artikkel 69. 1) Tsiviilasja hinna suurus on järgmine:
1. rahaliste nõuete korral: taotletav summa.

Tsiviilasja hinna kindlaksmääramine
Artikkel 70. 1) Tsiviilasja hinna määrab hageja või avaldaja. Vastaspool võib tsiviilasja hinna hiljemalt esimesel kohtuistungil vaidlustada või selle võib vaidlustada kohus omal algatusel. Kui märgitud väärtus ja tegelik väärtus on erinevad, määrab tsiviilasja hinna kindlaks kohus.
2) Tsiviilasja hinda suurendava kohtu määruse peale võib esitada kaebuse.
3) Selliste tsiviilasjade puhul, mille hinda on avalduse esitamise ajal keeruline hinnata, määrab kohus selle hinna kindlaks ligikaudselt ning hiljem nõutakse täiendava lõivu tasumist või makstakse lõivu üleliigne osa tagasi, olenevalt kohtu poolt kohtuasja lahendamisel kindlaksmääratud väärtusest.

II jagu. Riigilõivud ja menetluskulud

Lõivude ja menetluskulude maksmise kohustus
Artikkel 71. 1) Kohtuasja menetlemise eest tuleb tasuda riigilõiv, mille suurus sõltub tsiviilasja hinnast, ja tsiviilasja läbivaatamise kulud. Kui tsiviilasja hinda ei ole võimalik kindlaks teha, määrab riigilõivu summa kindlaks kohus.

Riigilõivud
Artikkel 73. 3) Riigilõiv tuleb maksta ministrite nõukogu poolt vastu võetud tabeli alusel kaitse- või abitaotluse esitamisel ja sellise dokumendi väljaandmisel, mille eest tuleb tasuda lõiv.

Avaldusele lisatavad dokumendid
Artikkel 128. Avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1. volikiri, kui avaldus esitatakse volikirja alusel;
2. tõend tähtajaks tasutud riigilõivude ja -kulude kohta;
3. avalduse ja selle lisade ärakirjad vastavalt vastaspoole arvule.

Avalduse kontrollimine
Artikkel 129. 1) Kohus kontrollib avalduse vastavust seadusele.
2) Kui avaldus ei vasta artikli 127 lõikes 1 ja artiklis 128 sätestatud nõuetele, soovitatakse hagejal või avaldajal puudused ühe nädala jooksul kõrvaldada ja teda teavitatakse võimalusest saada vajaduse korral tasuta õigusabi. Kui hageja või avaldaja aadressi ei ole märgitud ja see ei ole kohtule teada, pannakse asjaomane teatis üheks nädalaks üles kohtus selleks ette nähtud kohta.
3) Kui hageja või avaldaja ei kõrvalda puudusi tähtaja jooksul, tagastatakse talle taotlus koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse need dokumendid kohtu kantseleisse, kust hageja või avaldaja need nõudmise korral kätte saab. Avalduse tagastamise peale võib esitada kaebuse, ilma et peaks esitama kättetoimetamise tõendit.“

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel kohtute kogutavate riigilõivude tabel
„I jagu.
Kohtumenetluses kogutavad lõivud
Artikkel 1. Hagiavalduse, vastuhagi ja iseseisva nõudega kolmanda isiku nõude korral tuleb maksta lõivu 4% tsiviilasja hinnast, kuid mitte vähem kui 50 leevi.“

Kohtulõiv tuleb tasuda pangaülekandega kohtu pangakontole.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Riigilõivud tuleb maksta menetluse algatamisel. Hageja või avaldaja peab avaldusele lisama tõendi tähtajaks tasutud riigilõivude ja kulude kohta.

Kui palju pean maksma?

Bulgaaria Vabariigis tuleb selliste hagide pealt tasuda riigilõiv ja lõivu suurus on 4% tsiviilasja hinnast, kuid mitte vähem kui 50 leevi.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja või avaldaja ei lisa avaldusele tasumisele kuuluva riigilõivu maksmise kohta dokumentaalset tõendit, saadab kohus hagejale või avaldajale teate, paludes tal tasuda riigilõiv ühe nädala jooksul. Kui hageja või avaldaja aadressi ei ole märgitud ja see ei ole kohtule teada, pannakse asjaomane teatis üheks nädalaks üles kohtus selleks ette nähtud kohta.
Kui hageja või avaldaja ei kõrvalda puudusi tähtaja jooksul, tagastatakse talle avaldus koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse need dokumendid kohtu kantseleisse, kust hageja või avaldaja need nõudmise korral kätte saab. Sellistel juhtudel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtukulusid saab tasuda vaid pangaülekandega kohtu pangakontole ja maksedokument tuleb esitada asja menetlevale kohtunikule/kohtukolleegiumile kohtu kantselei kaudu. Kohtukulusid ei saa tasuda sularahas kohtu kassasse. Igal kohtul on leping kohtule teenuseid osutava pangaga. Pangakonto andmed on avaldatud kohtu ametlikul veebisaidil.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtukulusid saab tasuda vaid pangaülekandega kohtu pangakontole ja maksedokument tuleb esitada asja menetlevale kohtunikule/kohtukolleegiumile kohtu kantselei kaudu.

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.