Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Horvaatia Vabariigis reguleerib kohtulõivusid kohtulõivude seadus nr 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) ja Horvaatia Vabariigi valitsuse määrus, millega nähakse ette kohtulõivude tariifistik (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Vastavalt kohtulõivude seaduse artiklile 5 tuleb kohtulõivude tariifistiku kohane lõiv tasuda maksekaardiga, sularahas, Horvaatia Vabariigi välja antud maksumarkides või pangaülekandega.

(Hagi)avalduste puhul, mis esitatakse vastavalt erinormidele elektrooniliselt kohtu asjaajamises kasutatava infosüsteemi kaudu, tuleb lõiv maksta (hagi)avalduse esitamise ajal. Tasuda tuleb summa, mis võrdub poolega kehtestatud lõivumäärast.

Seoses otsustega, mille kohus toimetab kätte vastavalt erinormidele elektrooniliselt kohtu asjaajamises kasutatava infosüsteemi kaudu, tuleb ettenähtud lõivust pool tasuda kolme päeva jooksul pärast otsuse elektroonilist kättetoimetamist.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivud kaasnevad kõikide tsiviil- ja kaubanduskohtumenetlustega. Vastavalt kohtulõivude seaduse artiklile 11 on kohtulõivude tasumisest vabastatud järgmised isikud:

 1. Horvaatia Vabariik ja valitsusasutused;
 2. isikud ja asutused, kes teostavad oma ülesannete täitmisel avalikku võimu;
 3. töötajad seoses nende töösuhetest tulenevate õiguste teostamist käsitlevate vaidluste ja muude menetlustega;
 4. ametnikud ja teenistujad haldusvaidlustes, mis on seotud nende töösuhetest tulenevate õiguste kasutamisega;
 5. Horvaatia iseseisvussõjas invaliidistunud veteranid, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega, ning puudega isikud nõuetekohaste dokumentide alusel, mille on väljastanud puuetega isikute oskuste, kutsealase rehabilitatsiooni ja tööhõive amet;
 6. Horvaatia iseseisvussõjas surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud sõdurite abikaasad, lapsed ja vanemad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;
 7. Horvaatia iseseisvussõjas surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud isikute abikaasad, lapsed ja vanemad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;
 8. pagulased, põgenikud ja tagasipöördujad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;
 9. toimetulekutoetust saavad isikud;
 10. humanitaarabiorganisatsioonid ning organisatsioonid, kes tegelevad humanitaarabi osutamise ajal surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud isikute perekondade kaitsmisega, ning puuetega inimeste ühendused;
 11. lapsed, kes on menetlusosalised ülalpidamist või sellest õigusest tulenevaid nõudeid käsitlevates menetlustes;
 12. menetluse algatajad kohtumenetlustes, mis käsitlevad põlvnemise tunnustamist ning kulusid, mida kanti seoses raseduse ja sünnitusega väljaspool abielu;
 13. teovõime taastamist taotlevad isikud;
 14. abiellumise luba taotlevad alaealised;
 15. sellise menetluse osalised, mille raames taotletakse lapse üleandmist ja mis on algatatud lapsega suhtlemise õiguse teostamise eesmärgil;
 16. menetluse algatajad vaidlustes, mis käsitlevad õigusi, mis tulenevad kohustuslikust pensionikindlustusest ja üldisest ravikindlustusest, töötu õigusi vastavalt tööõigusnormidele ja sotsiaalhoolekandeõigusi;
 17. menetluse algatajad põhiseadusega tagatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisega seotud menetlustes, mis on algatatud seoses lõplike üksikaktidega;
 18. keskkonnareostuse eest hüvitise maksmist käsitlevate vaidluste pooled;
 19. ametiühingud ja nende ühendused tsiviilkohtumenetlustes, mille eesmärk on saada kohtult heakskiit seoses asendamisega, ja kollektiivsetes töövaidlustes ning ametiühingu esindajad tsiviilkohtumenetlustes, kui nad täidavad tööliste nõukogu volitusi;
 20. tarbijad võlgnikuna pankrotimenetluses;
 21. muud eriseadustes nimetatud isikud ja organid.

Välisriik on vabastatud kohtukulude tasumisest, kui nii on sätestatud välislepingus või vastastikkuse alusel.

Vastastikkuse tingimuste täitmisega seotud kahtluse korral taotleb kohus justiitsministeeriumilt selgitust.

Punktis 10 kehtestatud erandit kohaldatakse nende humanitaarabiorganisatsioonide suhtes, mille on kindlaks määranud sotsiaalhoolekande eest vastutav minister.

Kohalike omavalitsuste ja linnade asutused vabastatakse kohtulõivude tasumisest ainult juhul, kui eriseaduste kohaselt on neid volitatud avalikku võimu teostama.

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tuleb kohtulõivud tasuda järgmiselt:

 • nõude esitamise eest – maksab hageja;
 • kostja vastuse esitamise eest – maksab kostja;
 • kohtuotsuse eest – maksab hageja;
 • apellatsioonkaebuse esitamise eest – maksab apellant;
 • apellatsioonkaebusele vastamise eest – maksab vastaja (vastamine on vabatahtlik).

Kui palju pean maksma?

I. Hagi, vastuhagi, kohtuotsuse ja maksekäsu peale esitatud vastuväite puhul tuleb tasuda nõude summale vastav kohtulõiv (mis arvutatakse ainult põhinõude summa (ilma viivise ja kuludeta) alusel) järgmiselt:

üle

kuni Horvaatia kuna

Horvaatia kuna

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

15 000,00 Horvaatia kuna ületava summa puhul tuleb maksta lõivu 500,00 Horvaatia kuna pluss 1% summast, mis on üle 15 000,00 Horvaatia kuna, kuid mitte rohkem kui 5000,00 Horvaatia kuna.

II. Kostja vastuse ja apellatsioonkaebusele vastuse esitamisel tuleb maksta pool I punktis osutatud lõivust.

III. Kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse esitamise korral tuleb tasuda kahekordne I punktis osutatud kohtulõiv.

IV. Kohtulõivu ei tule tasuda, kui kohtumenetluse käigus saavutatakse kohtulik kokkulepe.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluspool jätab lõivu ettenähtud tähtajaks tasumata või ei teata sellest viivitamata kohtule, peab kohus täiendava 15-päevase tähtaja jooksul lisama kohtulõivusid käsitlevale otsusele või kaebust käsitlevale otsusele täitekorralduse ja esitama selle finantsasutusele lõivu asjaomase menetluspoole rahalistest vahenditest kinnipidamiseks kooskõlas õigusnormidega, mis käsitlevad rahalist vara käsitlevate kohtulahendite täitmist.

Kohtulõivude seaduse artikli 28 kohaselt peab kohus esmalt menetluspoolele meelde tuletama, et tal on kohustus tasuda lõiv ning kui pool oma kohustust kohe ei täida, peab kohus poolt hoiatama, et tal on aega tasuda lõiv kolme päeva jooksul. Kui pool eirab seda meeldetuletust või ei osale kohtuistungil, millega seoses tuli lõiv tasuda ning jättis lõivu tasumata, võtab kohus vastu kohtulõivu käsitleva otsuse ja näeb ette 100 Horvaatia kuna suuruse täiendava lõivu maksmise kohustuse.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõiv tuleb tasuda maksekaardiga, sularahas, Horvaatia Vabariigi välja antud maksumarkides või elektrooniliselt pangaülekandega.

Sularahas saab lõivu tasuda ka kohtu kantseleis ning sellisel juhul peab kohus kandma raha riigieelarvesse viie päeva jooksul pärast selle laekumist.

Alla 100 Horvaatia kuna suuruse lõivu võib tasuda maksumarkides.

Teave lõivude tasumise viiside kohta tuleb avaldada e-teadetetahvli veebisaidil, kohtu veebisaidil ja teha kättesaadavaks kohtu kantseleis.

Kohtulõivu võib tasuda Horvaatia Vabariigi riigieelarvesse ükskõik millise panga või postkontori kaudu.

Välisriigist kohtulõivude tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida järgmine teave:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

arvelduskonto: 1001005-1863000160

mudel: HR64

viitenumber: 5045-20735-isikukood (või muu maksja identifitseerimist võimaldav number)

makse saaja: Horvaatia Vabariigi rahandusministeerium (Zagrebi kaubanduskohtu nimel)

Makse selgitusse tuleks märkida, millise kohtuasjaga seoses makse tehakse (toimiku number ja makse selgitus, nt kohtukulud Euroopa maksekäsu väljastamise ettepaneku eest).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse tegemist tuleb seda tõendav dokument saata kohtule, kes menetleb kohtuasja, millega seoses lõiv tasuti, sealhulgas viide menetletava kohtuasja numbrile (kui see on teada), või kui esitatakse avaldus Euroopa maksekäsu väljastamiseks, tuleb makse tegemist tõendav dokument lisada avaldusele.

Pooled esitavad dokumendid kohtule üldjuhul posti teel (täht- või tavasaadetisena) või kooskõlas eriregulatsiooniga elektrooniliselt kohtu asjaajamises kasutatava infosüsteemi kaudu.

Viimati uuendatud: 02/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.