Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Sissejuhatus

Milliseid tasusid pean maksma?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas ja kus saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast kohtukulude tasumist tegema?

Sissejuhatus

Kohtukulusid reguleerib seadus nr 549/1991 kohtukulude kohta. Seaduse lisas on esitatud lõivude tabel. Lõivud kantakse riigieelarve tuludesse.

Lõivud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruseid lõive võib tasuda ka tempelmarkides.

Milliseid tasusid pean maksma?

Väiksemate nõuete menetluses tuleb kohtukulud tasuda vastavalt üldnormidele. Kohaldatakse samu norme nagu muude tsiviilkohtumenetluste puhulgi.

Kui palju pean maksma?

Menetluskulude suurused on kehtestatud kindlaksmääratud summana või kui tasu arvutatakse teatava rahasumma alusel, siis protsendina. Protsendina väljendatud summa saamiseks korrutatakse arvutamise aluseks olev summa kohaldatava määraga. Individuaalmäärad on sätestatud seadusele nr 549/1991 (kohtukulude kohta) lisatud lõivude tabelis.

Euroopa väiksemate nõuete menetluses määratakse lõiv peamiselt rahalise soorituse alusel. Kuni 20 000 Tšehhi krooni suuruse rahalise sooritusega seotud tsiviilkohtumenetluse algatamise korral on lõivu suurus 1000 Tšehhi krooni.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluse algatamise avalduse, apellatsioonkaebuse, kolmanda astme apellatsioonkaebuse või kassatsioonkaebuse esitamise lõiv on maksmata, nõuab kohus võlgnikult selle tasumist kohtu määratud tähtajal, mis on vähemalt 15 päeva. Erandjuhul võib kohus määrata lühema tähtaja. Kui võlgnik ei ole tähtaja lõpuks lõivu tasunud, lõpetab kohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta.

Kui asi on saadetud kaebuse kohta otsuse tegemiseks apellatsioonikohtusse ja apellatsioonikohus tuvastab, et kaebuse esitamisel tasuda tulnud lõiv on maksmata, nõuab ta võlgnikult selle tasumist tähtaja jooksul, mis on vähemalt 15 päeva. Erandjuhul võib apellatsioonikohus määrata lühema tähtaja. Kui võlgnik ei ole tähtaja lõpuks lõivu tasunud, lõpetab apellatsioonikohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta. Apellatsioonikohtu menetlust kohaldatakse vajalike muudatustega.

Kui otsus lõpetada menetlus lõivu maksmata jätmise tõttu on muutunud lõplikuks, lõpeb maksmise kohustus.

Kuidas ja kus saan kohtukulusid tasuda?

Lõivud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Pangarekvisiidid on avaldatud kohtute veebisaitidel, mis on kättesaadavad veebiportaalis https://www.justice.cz/. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruseid lõive võib tasuda ka tempelmarkides.

Menetluskulusid puudutavates asjades teeb otsuse kohus, kes on pädev esimeses astmes asja menetlema ja otsustama.

Mida pean pärast kohtukulude tasumist tegema?

Kohtukulude tasumise kohustus on täidetud, kui raha on üle kantud pädeva kohtu pangakontole või tempelmargid on toimetatud pädeva kohtu kätte. Muid dokumente kohtule esitada ei tule.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.