Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud kohtukulud on sätestatud kohtukulude seaduses (Gerichtskostengesetz).

Kohus väljastab kohtukulude tasumiseks kohtukulude kohta arve. Lõiv muutub sissenõutavaks, kui hagiavaldus on esitatud. Menetluse kulg ei sõltu siiski lõivu tasumisest.

Lisaks hagejale vastutavad kohtukulude tasumise eest ka isikud, keda kohus on selleks kohustanud, või isikud, kes võtavad endale selle kohustuse osana kokkuleppest.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Konkreetsed lõivud on loetletud kohtukulude seaduse lisas (kulutabel (Kostenverzeichnis)). Kulutabeli punktis 1210 on kehtestatud Euroopa väiksemate nõuete menetluse lõivumääraks 3,0. Menetluse varase lõpetamise korral vähendatakse lõivumäära 1,0ni (kulutabeli punkt 1211).

Lõivu suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks kohtuasja hind, mis tavaliselt vastab esitatud nõude väärtusele.

Kui palju pean maksma?

Lõivud

Väärtus kuni
(eurodes)

lõivumäär 3,0
(eurodes)

lõivumäär 1,0
(eurodes)

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,00

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

Lisaks lõivudele tuleb hüvitada kõik kaasnevad kulud, nagu dokumentide kättetoimetamise, tunnistajate, ekspertide ja tõlkidega seotud kulud.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Tasumata kohtukulud nõuab sisse kohtukassa ( Gerichtskassen) sundtäitmise teel.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtukulud saab tasuda pangaülekandega arvel osutatud kontole. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber.

a) Pangaülekandega

Tasumine pangaülekandega on võimalik.

b) Krediitkaardiga

Tasumine krediitkaardiga ei ole võimalik.

c) Otsekorraldusega pangakontolt

Tasumine otsekorraldusega ei ole võimalik.

d) Muud makseviisid (palun täpsustage)

Muid makseviise kasutada ei ole võimalik.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Menetluse kulg ei sõltu kohtukulude tasumisest.

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.