Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetluse lõivud on sätestatud kohtutasude seaduses (Gerichtskostengesetz).

Kohus väljastab arve, milles nõutakse lõivude tasumist. Lõivud tuleb tasuda kohe, kui kohtule esitatakse hagiavaldus. Menetlus jätkub ka juhul, kui lõivud ei ole sel ajal tasutud.

Põhimõtteliselt peab kulud kandma hageja. Menetluse lõpus peab lõivud tasuma see isik, kellele kohus on need määranud või kes on võtnud nende eest vastutuse kokkuleppe raames.

Milliseid lõive kohaldatakse?

Täpsed lõivud on sätestatud kohtutasude seadusele lisatud kulutabelis (Kostenverzeichnis). Kulutabeli punktis 1210 on kehtestatud Euroopa väiksemate nõuete menetluse lõivumääraks 3,0. Menetluse varase lõpetamise korral vähendatakse lõivumäära 1,0ni (kulutabeli punkt 1211).

Lõivu suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks kohtuasja hind, mis tavaliselt vastab esitatud nõude summale.

Kui palju pean maksma?

Kohaldatakse järgmisi lõivumäärasid:

Väärtus kuni
eurot

lõivumäär 3,0
(eurodes)

lõivumäär 1,0
(eurodes)

500,00

114,00

38,00

1000,00

174,00

58,00

1500,00

234,00

78,00

2000,00

294,00

98,00

Lisaks lõivudele tuleb hüvitada kõik kaasnevad kulud, nagu dokumentide kättetoimetamise, tunnistajate, ekspertide ja tõlkidega seotud kulud.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtulõivud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtulõive ei maksta, nõuab kohus need sisse täitmisele pööramise teel.

Kuidas saan kohtulõive tasuda?

Maksed saab teha pangaülekandega arvel osutatud kontole. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber.

Tasumine krediitkaardiga ei ole võimalik. Samuti ei saa kohus nõuda lõivu sisse taotleja pangakontolt.

Muud makseviisid ei ole võimalikud.

Mida pean pärast lõivude maksmist tegema?

Menetlus jätkub ka juhul, kui lõivud ei ole tasutud. Kui hagiavaldus on esitatud, hakkab kohus seda menetlema.

Viimati uuendatud: 15/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.