Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetluse peamine eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate nõuetega seotud kohtuvaidluste lahendamist Euroopa Liidus ning vähendada selle liikmesriikidevahelise menetlusega seotud kulusid.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames läbivaadatava nõude esitamiseks tuleb tasuda kohtulõiv, mis moodustab (väikese) protsendi hageja taotletavast summast. Lõiv tuleb tasuda nõude esitamisel.

Kui palju pean maksma?

Makstava summa määrab kindlaks kohus ja see on proportsionaalne hageja taotletava hüvitise summaga. Näiteks kui hageja nõue on 5000 eurot, on kohtulõiv ligikaudu 65 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtulõivu ei tasuta õigeaegselt, võib kohus a) kehtestada tähtaja, mille jooksul peab hageja esitama tõendi kohtulõivu tasumise kohta, või b) jätta nõude läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõiv tuleb üldjuhul tasuda sularahas riigikassasse. Kohtusekretär võib maksemenetlust huvitatud pooltele selgitada. Esialgu ei ole võimalik kohtulõive tasuda krediitkaardiga ega pangaülekandega.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Riigikassa väljastatav kohtulõivude tasumise tõend lisatakse koos nõudega kohtuasja toimikusse.

Viimati uuendatud: 12/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.